Bilansowe zamknięcie roku 2019

 

600,00 +23% VAT

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty księgowego zamknięcia roku z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów. Trenerka skupi się na praktycznych aspektach sporządzania sprawozdań finansowych i przedstawi problemy z tym związane jakie mogą się pojawiać.

 

Szkolenie skierowane do:

 • pracowników działów księgowości odpowiedzialnych za przygotowanie firmy do zamknięcia roku oraz sporządzanie sprawozdania finansowego

 • głównych księgowych

 • pracowników działów ryzyka uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

 • audytorów wewnętrznych

 • kadry kierowniczej

 • członków Zarządu odpowiedzialnych za obszary związane z rachunkowością

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:

 • jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie

 • składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

 • kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego

 • roczne sprawozdanie finansowe

 • podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego

 • badanie rocznego sprawozdania finansowego

 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego

 • udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego

 • przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego

 • jodpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania:

 • roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności

 • podstawy sporządzania sprawozdania finansowego

 • nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

 • dane porównawcze i porównywalność

3. Bilans:

 • bilans i jego budowa

 • wartości niematerialne i prawne

 • rzeczowy majątek trwały

 • należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe

 • zapasy

 • należności krótkoterminowe i roszczenia

 • inwestycje krótkoterminowe

 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 • kapitał (fundusz) własny

 • zobowiązania

 • rezerwy na zobowiązania

 • zobowiązania

 • bierne rozliczenia międzyokresowe

4. Rachunek zysków i strat:

 • ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat

 • wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody

 • wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty

 • szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży

 • pozostałe przychody i koszty operacyjne

 • przychody i koszty finansowe

 • zyski i straty nadzwyczajne

 • wynik finansowy brutto i netto

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

 • objaśnienia do bilansu

 • objaśnienia do rachunku zysków i strat

 • kursy przyjęte do wyceny

 • objaśnienia do instrumentów finansowych

 • objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

 • objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

 • objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

 • objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej

 • informacje o połączeniu spółek

 • poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

 • inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

 • spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia

6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

7. Rachunek przepływów pieniężnych:

 • cel i zakres stosowania standardu

 • przepływy pieniężne i ich prezentacja

 • przepływy działalności operacyjnej

 • przepływy działalności inwestycyjnej

 • przepływy działalności finansowej

 • jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

8. Odroczony podatek dochodowy

9. Przygotowanie do bilansu 2019:

 • harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku

 • poprawne zamykanie roku w księgach. Kompletność dokumentacji. Kontrola sald w poszczególnych grupach kont. Przeliczanie zapisów w walutach obcych. Metody wykrywania błędów

 • inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów

Magdalena Maksymiuk

Jest biegłym rewidentem 12432, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiadawszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Zarządza wielokompetencyjnym zespołem. Zwiększa efektywność operacyjną i ukierunkowuje procesy biznesowe. Ma doświadczenie w kontrolowaniu sytuacji finansowej firmy, w tym w monitoringu i optymalizacji kosztów, planowaniu finansowym, budżetowaniu, analizie i raportowaniu, wdrożeniach związanych z M&A, konsolidacją, systemami kontroli wewnętrznej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

10.00 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu