Efektywny nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych – rola, zadania i odpowiedzialność członków zarządu, rad nadzorczych i komitetów audytu

 


1 200,00 +23% VAT

Dowiesz się:

jak bezpiecznie dla spółki oraz członków organów i inwestorów wypełniać obowiązki związane z nadzorem nad spółką w tym:

 • jakie zadania i odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu i radach nadzorczych

 • jak zorganizować pracę komitetu audytu

 • jakie formalne dokumenty i jak skonstruowane musi opracować KA

 • jak nadzorować system zarządzania ryzykiem

 • jak nadzorować system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

 • jak nadzorować system sprawozdawczości

 • jakie są warunki i kryteria wyboru biegłego rewidenta i firmy audytorskiej

 • zasady komunikacji z biegłym rewidentem i sposób monitorowania czynności rewizji

 • jak czytać sprawozdania biegłego rewidenta z badania i przeglądów sprawozdań finansowych

 • jak zniwelować ryzyko sankcji oraz zwiększyć bezpieczeństwo spółki i jej inwestorów

 

Szkolenie skierowane do:

 • Członków rad nadzorczych spółek

 • Członków komitetów audytu

 • Członków zarządu

 • Inwestorów

 • Kadry departamentów nadzoru właścicielskiego, ministerstw, grup kapitałowych, JZP

 • Dyrektorów finansowych

 • Dyrektorów ds. zarzadzania ryzykiem

 • Audytorów wewnętrznych

 • Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami corporate governance

Rady Nadzoru i Komitety audytu w spółkach kapitałowych

I. Wprowadzenie

1. Rady nadzorcze w regulacjach Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Europejskie regulacje dotyczące komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2014/56/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 537/2014 z dnia 16 kwietnia w sprawie szczególnych wymogów ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego).

3. Zmiany regulacji w Polsce – istota zmian: ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich i nadzorze publicznym z dnia 17.05.2017 r. uchylające poprzednią wersję ustawy z dnia
7 maja 2009 roku.

 

II. Komitet audytu, umiejscowienie, kryteria wyboru członków, zadania

1. Kategorie jednostek zainteresowania publicznego.

2. Jednostki obowiązane do powołania komitetu audytu.

3. Szczególne regulacje – przejęcie zadań komitetu audytu przez radę nadzorczą.

4. Członkowie komitetu audytu – wymogi kompetencyjne i niezależność.

5. Zadania komitetu audytu.

6. Plan pracy komitetów audytu

 
Funkcjonowanie i nadzorowanie systemów zarządzania ryzykiem

1. Istnienie formalnych procedur zarządzania ryzykiem.

2. Cechy sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem:

 • Infrastruktura zarządzania ryzykiem.

 • Proces zarządzania ryzykiem.

 • Integracja zarządzania ryzykiem.

 • Komunikacja i raportowanie.

3. Obszary i elementy procesu zarządzania ryzykiem: ryzyko kredytowe, płynności,operacyjne.

4. Szacowanie pomiaru ryzyk przez spółkę (mapa ryzyk).

5. Procesy zarządzania ryzykiem.

6. Działania kontrolne dla kluczowych ryzyk.

7. Rodzaje asekuracji ryzyka stosowane przez spółkę, ocena polityki ubezpieczeń.

8. Zagadnienia nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem.

 • Rozpoznawanie jednostki i jej otoczenia.

 • Ocena identyfikacji ryzyk przez jednostkę (mapa i pomiar).

 • Ocena asekuracji ryzyka/ zarządzanie  ryzykiem.

 • Procedury dotyczące limitów akceptacji  ryzyka.

 • Raporty zarządu/ audytu wewnętrznego dla komitatu audytu w zakresie zarządzania ryzykiem.

 • Ocena fundamentów i regulacji w spółce w zakresie zarządzania ryzykiem.

 • Ocena efektywności zarządzania ryzkiem.

 • Przykładowe zagadnienia/ testy dla oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem.

 

Funkcjonowanie i nadzorowanie systemu kontroli wewnętrznej

1. Cele systemu kontroli wewnętrznej.

2. Elementy i zadania działania kontroli wewnętrznej.

3. Cechy skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.

4. Odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej.

5. Ryzyko nadużyć, przekazywanie informacji o wykryciu nadużyć.

6. Zadania komitetu audytu w zakresie kontroli wewnętrznej: ocena efektywności i zarządzania elementami kontroli wewnętrznej, w tym dotyczącej sprawozdawczości, technologii IT.

7. Zagadnienia nadzoru komitetu audytu nad zarządzaniem kontrolą wewnętrzną.

 • Identyfikacja istotnych procesów w spółce i ocena adekwatności pokrycia kontrolą wewnętrzną istotnych procesów stanowiących ryzyko spółki.

 • Przegląd istotnych regulacji wewnętrznych spółki.

 • Kontrola wewnętrzna dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, w tym inwentaryzacja.

 • Trójkąt ,,oszustwa”.

 • Ocena efektywności kontroli wewnętrznej w spółce przez komitet audytu.

 

Funkcjonowanie i nadzorowanie audytu wewnętrznego

1. Cele i zadania audytu wewnętrznego.

2. Niezależność audytu wewnętrznego i regulamin audytu wewnętrznego.

3. Komunikacja komitetu audytu z audytem wewnętrznym.

4. Zadania komitetu audytu w zakresie nadzoru i współpracy z audytem wewnętrznym.

5. Opiniowanie kandydatów na dyrektorów audytu i ich odwołania.

6. Opiniowanie planu pracy.

7. Okresowa ocena realizacji planu audytu.

8. Postępowanie w przypadkach braku audytu wewnętrznego.

9. Zagadnienia monitorowania/ nadzoru komitetu audytu nad działalnością audytu wewnętrznego – praktyczne problemy:

 • Istotne regulacje obowiązujące w spółce, a polityki i procedury wewnętrzne, testy zgodności.

 • Plan pracy audytu wewnętrznego, a procesy monitorowania realizowane przez komitet audytu.

 • Ocena pracy audytu wewnętrznego jako elementu środowiska kontroli w pracy komitetu audytu.

 
Procesy i procedury związane ze sprawozdawczością finansową

1. Zasady/ polityka rachunkowości.

 • Zakres rachunkowości.

 • Podstawowe zasady ogólne rachunkowości.

 • Polityka rachunkowości w spółce – ocena adekwatności.

 • Zasady wyceny aktywów i pasywów.

 • Zasady i modele szacowania wartości godziwych.

 • Ocena kontynuacji działalności.

 • Szczególne zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań skonsolidowanych.

2. Zakres sprawozdawczości, ocena kompletności informacji i rzetelności sprawozdawczej przez komitet audytu.

 • Zasady ustalania wyniku finansowego.

 • Sprawozdanie ze zmian w kapitałach.

 • Rachunek przepływów pieniężnych.

 • Zakres sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności spółki, obowiązek sprawozdania informacji niefinansowej.

3. Zadania komitetu audytu w zakresie nadzoru nad procesem sprawozdawczości w spółce – monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.

 • Przykładowe procedury i testy kontrolne w zakresie systemu rachunkowego.

  • Ocena systemu rachunkowości.

  • Prawa komitetu audytu w dostępie do informacji i wydawania zaleceń.

  • Ocena kompetencji kadry finansowej i jej wystarczalności do realizacji zadań, ocena jednostek świadczących usługi outsourcingu w zakresie księgowości i finansów.

  • Spójność polityki zarządzania ryzykiem, polityki rachunkowości, polityki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

4. Praktyczne problemy w procesie nadzoru nad sprawozdawczością finansową – manipulacje księgowe - przykłady.

 • Polityka rachunkowości i jej zmiany, wybrane zagadnienia.

 • Obszary sprawozdania objęte ryzykiem nieprawidłowości, wybrane zagadnienia, w tym:

  • Wycena instrumentów finansowych.

  • Wartości godziwe i szacunki.

  • Rezerwy.

  • Kontrakty długoterminowe.

  • Leasing.

  • Przychody.

  • Odpisy aktualizujące aktywa.

  • Inne zagadnienia specyficzne np. regulacje ostrożnościowe, ustalenie współczynników kapitałowych, kontynuacje działalności.

  • Aporty, przejęcia, umorzenia, zmiana instrumentów finansowych, opcje managementu i inne transakcje kapitałowe.

  • Zakres konsolidacji i poprawność ujęcia.

 

Badanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

1. Obowiązek badania sprawozdania finansowego.

2. Procedury wyboru i współpraca z audytorem.

3. Polityki i procedury monitorowania czynności rewizji finansowej.

 • Polityka i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania.

 • Polityka świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem.

 • Ocena niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie doradczych usług niebędących badaniem.

 • Rekomendacje komitetu audytu w sprawie wyboru audytora.

4. Istotne kryteria wyboru firmy audytorskiej.

 • Warunki niezależności.

 • Rotacja i karencja.

 • Świadczenie innych usług.

 • Kryteria kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta (art. 80 ustawy o biegłych rewidentach).

 • Inne wybrane kryteria wyboru.

 • Zakaz klauzul ograniczających wybór biegłego rewidenta.

5. Komunikacja komitetu audytu z biegłymi rewidentami i firmą audytorską.

6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania i sprawozdania dodatkowe dla komitetu audytu.

7. Komunikacja biegłego rewidenta z Komisją Nadzoru Finansowego w toku realizacji badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego.

8. Rodzaje opinii biegłego rewidenta a możliwość zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

9. Praktyczne aspekty nadzoru nad badaniem sprawozdań.

 • Prawidłowość wyboru firmy audytorskiej.

 • Praktyczne aspekty sprawozdania niezależności oraz ustalania zgody na świadczenie innych usług.

 • Komunikacja z biegłym rewidentem.

 • Przygotowanie sprawozdania komitetu audytu i sprawozdania z działalności RA dla walnego zgromadzenia.

 

Sprawozdawczość Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 
Odpowiedzialność członków zarządu, rad nadzorczych, komitetów audytu

1. Regulacje Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Regulacje Ustawy o Rachunkowości.

3. Regulacje ustawy o biegłych rewidentach.

Ewa Jakubczyk-Cały

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorskiej PKF Consult, działającej na polskim rynku od 25 lat.

Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych.  Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016 Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów  Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Komisji Etyki przy PIBR.

Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

09:30 - 16:00


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu