Klauzula PKF Consult

„PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”

z siedzibą w Warszawie

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

informujemy:

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest: „PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa, nr KRS 0000579479 (dalej zwany „Administratorem”).

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: pkfconsult@pkfpolska.pl.

Inspektorem Danych Osobowych w Spółce jest Pani Monika Gierałtowska - Karpowicz, mail: iod.pkf@pkfpolska.pl.

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

świadczenia usług audytowych, konsultingowych, doradztwa podatkowego i księgowego oraz doradztwa gospodarczego dla Klientów, tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy,

prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz – jeżeli jest wyrażona na to Państwa zgoda - produktów i usług oferowanych przez podmioty z grupy PKF Consult, tj. PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.,

świadczenia usług szkoleniowych, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu,

wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np. wystawianie faktur, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, obowiązków z zakresu ubezp. społ. (ZUS),

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń.

 III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj.
- wykonanie umowy o świadczenie usług, wskazanych w pkt. II ppkt. 1 nin. Klauzuli,
- zawarcie umowy o przeprowadzenia szkolenia (dane gromadzone na podstawie formularza zgłoszeniowego)
lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora), czy art. 9 ust.2 lit. F) RODO – dochodzenie roszczeń,
d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po wygaśnięciu umowy w okresie niezbędnym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w celach rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym,
b) 10 lat w celach rozliczeń ubezp. społ. z ZUS,
c) 2 lata w związku z rozpatrywaniem reklamacji (liczone od daty zakończenia szkolenia),
d) niezbędny dopuszczalny prawem celem ustalenia i dochodzenia roszczeń.

do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

Państwa dane możemy ujawnić:

a) pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – upoważnionym przez Administratora,
b) podmiotom z grupy PKF Consult, tj. spółce PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.,
c) podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,
d) podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
e) organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
f) nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie winno być przesłane na: marketing@pkfpolska.pl.

IX. Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić  zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XI. Inne.

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.

Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu