Metodyki kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencji księgowej projektów unijnych

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej


450,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania oraz księgowanie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • poznasz zasady  dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie
 • dowiesz się jak księgować zaliczki, koszty umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatki refakturowane
 • zilustrujemy proces rozliczanie delegacji personelu projektu
 • nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z szczególnymi wymogami jednostek udzielających dotacji
 • wymienisz  doświadczenia z uczestnikami szkolenia i będziesz miał możliwość  nawiązania kontaktu z osobami sporządzającymi sprawozdanie finansowe

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy  działów finansowo-księgowych
 • Kadra zarządzająca
 • Osoby początkujące (mające niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości)
 • Osoby, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny

 

1.    Podstawy prawne odnoszące się do kwalifikowania kosztów w ramach programów operacyjnych 2014-2020
2.    Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju
3.    Dostosowanie polityki rachunkowości

 • zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów
 • dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich
 • wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie
 • wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
 • wyodrębniona ewidencja rozrachunków
 • wyodrębniona ewidencja kosztów
 • wyodrębniona ewidencja przychodów
 • zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków
 • ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań
 •  prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym

4.    Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie
5.    Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

 • dokumenty finansowo-księgowe
 • dokumenty merytoryczne
 • kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
 • kontrola merytoryczna
 • kontrola formalna
 • kontrola rachunkowa
 • przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów

6.    Rozliczanie delegacji personelu projektu
7.    Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych
8.    Dokumentowanie i ewidencjonowanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu projektu
9.    Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych

 • kwalifikowalność podatku VAT
 • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO
 • zakup środków trwałych
 • zakup używanych środków trwałych
 • zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej
 • wartości niematerialne i prawne
 • wkład niepieniężny
 • opłaty finansowe
 • koszty przygotowania projektu
 • leasing
 • amortyzacja
 • koszty ogólne
 • wydatki niekwalifikowane

10.  Szczególne wymogi jednostek udzielających dotacji

11.  Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa

 • faktura VAT (faktura korygująca)
 • nota korygująca
 • faktura wewnętrzna VAT
 • faktura pro forma
 • faktura elektroniczna
 • rachunek
 • umowa kupna-sprzedaży
 • wyciąg bankowy
 • raport kasowy
 • nota księgowa

12.    Zasady archiwizacji dokumentacji księgowej w zależności od wybranej formy prowadzonej księgowości
13.    Ewidencjonowanie wydatków
14.    Sprawozdawczość i kontrola

 • rodzaje kontroli
 • podstawy prawne regulujące zadania monitoringu, kontroli
 • sposoby przygotowania projektu do kontroli
 • definicja nieprawidłowości, obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości
 • konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości definicja nadużyć finansowych

Gabriela Suski Borek

Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. Obecnie współpracownik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości
i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie.

Absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Audytor realizacji projektów unijnych realizowanych w ramach PO IR.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu