Moduł 14 - Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Szkolenie obejmuje 16h

Dostęp do szkolenia zostanie wyłączony 31.12.2021 r.

e-learning

620,00

1. Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych

Przegląd regulacji rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych i zakres odniesienia:

 • MSR 32, MSSF 9, MSSF 7, a także MSR 27, MSR 28, MSR 36, MSR 21 itp.

 • ustawa o rachunkowości,

 • rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące instrumentów finansowych,

 • rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości dla określonych rodzajów podmiotów (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń).

Inne regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych (np. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).

2. Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

 • Definicja instrumentu finansowego dla potrzeb rachunkowości,

 • Aktywa finansowe i ich podstawowe rodzaje (pożyczki udzielone, należności, posiadane papiery wartościowe, itp.)

 • Zobowiązania finansowe i ich podstawowe rodzaje (kredyty zaciągnięte, pożyczki zaciągnięte, zobowiązania umowne, wyemitowane papiery wartościowe)

 • Własne instrumenty kapitałowe (wyemitowane akcje i udziały, prawa do akcji, wystawione opcje na akcje, w tym warranty subskrypcyjne, prawa poboru itp.)

 • Szczególne rodzaje instrumentów finansowych (instrumenty złożone, instrumenty pochodne, instrumenty wbudowane) oraz kontrakty zbliżone (kontrakty towarowe).

3. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych

 • Krajowe zasady ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych

 • Krajowe rozwiązania w zakresie usuwania z ksiąg (bilansu), aktywów i zobowiązań finansowych,

 • Międzynarodowe rozwiązania w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych,

 • Wymagania MSSF w zakresie usuwania z ksiąg – przeniesienie ryzyka i korzyści (odpowiednio zatrzymanie ryzyka i korzyści), zachowanie kontroli skutkujące utrzymaniem zaangażowania.

4. Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań

 • Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb MSSF 9 i rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. instrumentów finansowych (kategorie przewidziane w poszczególnych regulacjach),

 • Wpływ klasyfikacji na wycenę początkową i bilansową (wartość godziwa, zamortyzowany koszt, skorygowana cena nabycia) oraz ujęcie przeszacowań (przeszacowania ujmowane wynikowo, przeszacowania ujmowane kapitałowo lub przez ICD, odsetki kapitalizowane w wartości aktywów),

 • Utrata wartości aktywów finansowych wg regulacji krajowych i międzynarodowych (ustalanie odpisów, model ECL).

5. Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych

 • Rodzaje powiązań zabezpieczających i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym.

 • Specyfika zabezpieczenia przepływów pieniężnych.

 • Specyfika zabezpieczenia wartości godziwej.

6. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

 • Wyodrębnianie pozycji bilansowych zgodnie z wytycznymi MSSF i regulacji krajowych,

 • Podział aktywów i zobowiązań na krótko i długoterminowe,

 • Prezentacja własnych instrumentów kapitałowych (w tym będących częścią instrumentów złożonych) w bilansie,

 • Prezentacja przeszacowań instrumentów finansowych w rachunku zysków i strat oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów,

 • Odzwierciedlenie przepływów związanych z instrumentami finansowymi w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

7. Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych

 • Ujawnienia dotyczące wpływu instrumentów finansowych na sprawozdanie finansowe,

 • Ujawnienia dotyczące ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.

8. Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania

 • Instrumenty finansowe w planie badania

 • Identyfikacja występowania lub potencjalnego występowania instrumentów finansowych ze względu na specyfikę jednostki i jej otoczenie

 • Wstępna ocena ryzyka badania w związku z instrumentami finansowymi (ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka istotnego zniekształcenia)

 • Kontrola wewnętrzna w procesie umów i transakcji dotyczących instrumentów finansowych

9. Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych

 • Program badania właściwego, ocena ryzyka nieodłącznego, ryzyka stwierdzeń oraz ryzyka istotnego zniekształcenia w kontekście instrumentów finansowych i ich grup (istnienie, prawa i obowiązki, kompletność, wycena i przyporządkowanie) i opracowanie reakcji na zidentyfikowane ryzyko.

 • Wybór i przeprowadzenie procedur w celu potwierdzenia:

  • istnienie aktywów finansowych, ich posiadanie i kontrolę nad nimi,

  • istnienie zobowiązań finansowych i wynikające z nich obowiązki,

  • kompletność,

  • poprawność wyceny i klasyfikacji (przyporządkowanie).

 • Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji

 • Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawnia- nia informacji na temat instrumentów finansowych:

  • wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania),

  • kompletność,

  • klasyfikacja i zrozumiałość,

  • dokładność i wycena.

10. Sprawdzian wiadomości

Minimalne warunki techniczne uczestnika, niezbędne do realizacji szkolenia

1. Procesor dwurdzeniowy lub lepszy

2. Rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768

3. Karta dźwiękowa

4. Dostęp do Internetu

5. Myszka

6. Klawiatura

7. System operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

8. Przeglądarka:

 • Microsoft Internet Explorer  7.0 lub wyższa,
 • Firefox 3.0 lub wyższa
 • Google Chrome

 

 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Potwierdzamy mailowo otrzymanie zgłoszenia na każde szkolenie.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

 

Opłata obejmuje:

 • dostęp do kursu online,

 • materiały szkoleniowe w pdf,

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

 

Moduł obowiązuje w roku 2021 i z dniem 31.12.2021 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

 

Moduł obowiązuje w roku 2021 i z dniem 31.12.2021 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

 • w sprawach merytorycznych: szkolenia@pkfpolska.pl


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu