Moduł 14 - Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Szkolenie obejmuje 16 h kształcenia obligatoryjnego

 

 700,00

1. Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych

Przegląd regulacji rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych i zakres odniesienia:

 • MSR 32, MSSF 9, MSSF 7, a także MSR 27, MSR 28, MSR 36, MSR 21 itp.

 • ustawa o rachunkowości,

 • rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące instrumentów finansowych,

 • rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości dla określonych rodzajów podmiotów (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń).

Inne regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych (np. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).

2. Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

 • Definicja instrumentu finansowego dla potrzeb rachunkowości,

 • Aktywa finansowe i ich podstawowe rodzaje (pożyczki udzielone, należności, posiadane papiery wartościowe, itp.)

 • Zobowiązania finansowe i ich podstawowe rodzaje (kredyty zaciągnięte, pożyczki zaciągnięte, zobowiązania umowne, wyemitowane papiery wartościowe)

 • Własne instrumenty kapitałowe (wyemitowane akcje i udziały, prawa do akcji, wystawione opcje na akcje, w tym warranty subskrypcyjne, prawa poboru itp.)

 • Szczególne rodzaje instrumentów finansowych (instrumenty złożone, instrumenty pochodne, instrumenty wbudowane) oraz kontrakty zbliżone (kontrakty towarowe).

3. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych

 • Krajowe zasady ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych

 • Krajowe rozwiązania w zakresie usuwania z ksiąg (bilansu), aktywów i zobowiązań finansowych,

 • Międzynarodowe rozwiązania w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych,

 • Wymagania MSSF w zakresie usuwania z ksiąg – przeniesienie ryzyka i korzyści (odpowiednio zatrzymanie ryzyka i korzyści), zachowanie kontroli skutkujące utrzymaniem zaangażowania.

4. Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań

 • Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb MSSF 9 i rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. instrumentów finansowych (kategorie przewidziane w poszczególnych regulacjach),

 • Wpływ klasyfikacji na wycenę początkową i bilansową (wartość godziwa, zamortyzowany koszt, skorygowana cena nabycia) oraz ujęcie przeszacowań (przeszacowania ujmowane wynikowo, przeszacowania ujmowane kapitałowo lub przez ICD, odsetki kapitalizowane w wartości aktywów),

 • Utrata wartości aktywów finansowych wg regulacji krajowych i międzynarodowych (ustalanie odpisów, model ECL).

5. Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych

 • Rodzaje powiązań zabezpieczających i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym.

 • Specyfika zabezpieczenia przepływów pieniężnych.

 • Specyfika zabezpieczenia wartości godziwej.

6. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

 • Wyodrębnianie pozycji bilansowych zgodnie z wytycznymi MSSF i regulacji krajowych,

 • Podział aktywów i zobowiązań na krótko i długoterminowe,

 • Prezentacja własnych instrumentów kapitałowych (w tym będących częścią instrumentów złożonych) w bilansie,

 • Prezentacja przeszacowań instrumentów finansowych w rachunku zysków i strat oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów,

 • Odzwierciedlenie przepływów związanych z instrumentami finansowymi w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

7. Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych

 • Ujawnienia dotyczące wpływu instrumentów finansowych na sprawozdanie finansowe,

 • Ujawnienia dotyczące ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.

8. Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania

 • Instrumenty finansowe w planie badania

 • Identyfikacja występowania lub potencjalnego występowania instrumentów finansowych ze względu na specyfikę jednostki i jej otoczenie

 • Wstępna ocena ryzyka badania w związku z instrumentami finansowymi (ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka istotnego zniekształcenia)

 • Kontrola wewnętrzna w procesie umów i transakcji dotyczących instrumentów finansowych

9. Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych

 • Program badania właściwego, ocena ryzyka nieodłącznego, ryzyka stwierdzeń oraz ryzyka istotnego zniekształcenia w kontekście instrumentów finansowych i ich grup (istnienie, prawa i obowiązki, kompletność, wycena i przyporządkowanie) i opracowanie reakcji na zidentyfikowane ryzyko.

 • Wybór i przeprowadzenie procedur w celu potwierdzenia:

  • istnienie aktywów finansowych, ich posiadanie i kontrolę nad nimi,

  • istnienie zobowiązań finansowych i wynikające z nich obowiązki,

  • kompletność,

  • poprawność wyceny i klasyfikacji (przyporządkowanie).

 • Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji

 • Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawnia- nia informacji na temat instrumentów finansowych:

  • wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania),

  • kompletność,

  • klasyfikacja i zrozumiałość,

  • dokładność i wycena.

10. Sprawdzian wiadomości

Dr Przemysław Czajor

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów, jak międzynarodowe regulacje rachunkowości, instrumenty finansowe, strategiczna rachunkowość zarządcza. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą przy projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej oraz jako trener na szkoleniach otwartych i zamkniętych.

W ramach projektów dotyczących opracowania i wdrożenia polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, systemu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej uczestniczył jako współautor projektów dla m.in.: Elektrownia Bełchatów, Grupa Energetyczna BOT, Elektrownia Kozienice, Południowy Koncern Energetyczny (obecnie Grupa Tauron), BZPG Stomil, Energa Obsługa i Sprzedaż, PKP Energetyka, PKP Cargo, Telekomunikacja Polska, Południowy Koncern Węglowy. Był również członkiem zespołu ds. opracowania projektu „Kompleksowego systemu informacyjnego dla zarządzania UŁ”.

Współpracuje również z praktyką gospodarczą na potrzeby postępowań sądowych i toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą (pełnił m.in. funkcję biegłego w postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów z terenu Miasta Krakowa – 2014 rok).

Współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz autor książek i artykułów naukowych.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu