Moduł II - Ryzyka specyficzne dla wybranych branż (8h)

 

e-learning

350,00

I.         Część ogólna - Ryzyko badania sprawozdań finansowych

 1. Procedury identyfikacji ryzyk wg polskich i międzynarodowych standardów rewizji finansowej

 • Poznanie jednostki i środowiska jej działalności
 • Zapytania do kierownictwa i innych osób w jednostce
 • Badanie środowiska informatycznego, powiązania z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odpowiedniości polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.
 • Identyfikacja specyficznych ryzyk badania sprawozdań finansowych
 • Specyficzne regulacje prawne, branżowe i inne regulacje zewnętrzne obowiązujące jednostkę.
 • Charakter jednostki w tym: struktury właścicielskiej i zarządczej, rodzaju inwestycji, które jednostka dokonuje, struktury organizacyjnej oraz sposobu jej finansowania.
 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (w tym kontroli wewnętrznej) mające wpływ na rozpoznanie ryzyka istotnego zniekształcenia

2. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego jako element procesu identyfikowania występującego w jednostce badanej ryzyka istotnego zniekształcenia

 • Ryzyka wynikające ze struktury bilansu (aktywa i obrotowe, kapitały własne trwałe i zobowiązania)
 • Identyfikacja rodzajów ryzyka w rachunku zysków i strat w tym pomiaru wyniku finansowego.
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych - rozpoznanie ryzyk

3. Strategia i planowanie badania ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznanych ryzyk

 • Ustalenie harmonogramu oraz wielkości zasobów, w tym ekspertów niezbędnych do wykonania zlecenia badania
 • Ustalenie rodzaju i zakresu planowanych procedur oceny ryzyka (MSB 315)
 • Ustalenie rodzaju, czasu przeprowadzenia i zakresu dalszych procedur badania na poziomie stwierdzeń (SRF 330)
 • Planowanie innych procedur badania, których przeprowadzenie jest niezbędne w celu wykonania zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Reakcja na oszacowane ryzyko-procedury badania w odpowiedzi na ocenę ryzyka (MSB 330)

 • Procedury analityczne
 • Testy kontroli
 • Testy wiarygodności
 • Obserwacje, inspekcje
 • Potwierdzenia zewnętrzne
 • Badanie zdarzeń gospodarczych na przełomie roku.
 • Zdarzenia po dacie bilansu
   

II.    Specyfika badania w przemyśle i usługach

 1. Specyfika ryzyk w badaniu sektora przemysłu związanych z:

 • Przepisami branżowymi i innymi regulacjami prawnymi (zezwolenia, koncesje, zasady rachunkowości)
 • Rynkiem i konkurencją, regulacjami cenowymi
 • Cyklicznością i sezonowością
 • Technologią wytwarzania produktów
 • Środowisko informatyczne i stosowane programy IT
 • Obszary specyficzne, procedury badania i udokumentowania
  • środki trwałe, trwała utrata wartości, przydatność i zużycie ekonomiczne
  • produkcja w toku, półprodukty i wyroby gotowe, zasady wyceny, inwentaryzacja, rozliczenie
  • należności
  • rezerwy w tym na naprawy gwarancyjne
  • zobowiązania wycena
  • przychody ze sprzedaży moment ujęcia
  • koszty operacyjne bezpośrednie i pośrednie

2. Specyfika badania ryzyk w sektorze usług

 • Regulacje prawne w tym zezwolenia, koncesje
 • Zgodność i odpowiedniość prowadzenia ewidencji księgowej z profilem działalności
 • Znaczące umowy na wykonywanie usług w tym długoterminowe
 • Rynek i konkurencja w tym popyt i konkurencja cenowa
 • Cykliczność i sezonowość wykonywanych usług
 • Powiązania z dostawcami i odbiorcami (ceny transferowe)

 

III.   Przykłady specyficznych ryzyk w przemyśle i usługach

1.  Branża budowlana

 • Przepisy branżowe i inne regulacje prawne (prawo zamówień publicznych, prawo geologiczne i górnicze, zasady rachunkowości)
 • Rynek i konkurencja
 • Środowisko informatyczne i stosowane programy IT
 • Obszary specyficzne, procedury badania i udokumentowania
  • środki trwałe, utrata wartości, przydatność i zużycie ekonomiczne
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów – wycena kontraktów długoterminowych
  • przychody z kontraktów długoterminowych
  • metody wyceny kontraktów długoterminowych i ich wpływ na wynik finansowy
  • koszty kontraktów

2.  Branża energetyczna

 • Przepisy prawne obowiązujące jednostkę (prawo energetyczne, przepisy unijne, koncesje, polityka państwa, zasady rachunkowości)
 • Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające ze zmiany art. 44 prawa energetycznego.
 • Struktura organizacyjna jednostki, powiązania kapitałowe, kontrola wewnętrzna
 • Cele i strategie oraz związane z tym ryzyka działalności gospodarczej w tym znaczące umowy, kontynuacja działalności
 • Środowisko informatyczne i systemy IT
 • Obszary specyficzne procedury badania i udokumentowania:
 • Podział bilansu i rachunku zysków i strat wg poszczególnych rodzajów działalności
  • aktywa trwałe – utrata wartości aktywów, inwestycje i działania inwestycyjne
  • należności - sposób wyceny, sprawy sporne, kompletność ujęcia
  • rezerwy na przewidywane zobowiązania (znaczące szacunki)
  • rozpoznanie i ujęcie przychodów
  • rozpoznanie i wycena instrumentów finansowych
  • ustalanie wartości godziwej

3. Handel

 • Posiadane koncesje na handel np. alkoholem, złomem itp.
 • Prawidłowość stosowanych stawek podatku VAT i obowiązku ewidencji przez kasy fiskalne
 • Konkurencja cenowa na rynku stosowane rabaty, upusty
 • Kontrola wewnętrzna nad znaczącymi aktywami jednostki
 • Zasady i terminowość przeprowadzanych spisów z natury
 • Stosowane programy IT do ewidencji magazynowej
 • Obszary specyficzne, procedury badania i udokumentowania
  • zapasy, prawidłowość przychodów i rozchodów zgodnie z zasadą określoną w polityce rachunkowości
  • zapasy, prawidłowość wyceny w tym ostrożna wycena towarów
  • rozpoznanie i ujęcie przychodów w prawidłowym okresie
  • należności, sprawy sporne (odpisy aktualizujące) sposób wyceny, kompletność ujęcia
  • prawidłowość rozliczenia inwentaryzacji

4. Działalność deweloperska

 • Specyfika działalności deweloperskiej (budowa i zarządzanie nieruchomościami)
 • Klasyfikacje umów deweloperskich ze względu na charakter przedsięwzięcia deweloperskiego
 • Rodzaje umów(przedwstępne, sprzedaży) i prawidłowość ich zawarcia - akt notarialny
 • Obowiązki ewidencyjne – rejestry umów, ewidencja kosztów i przychodów przedsięwzięć deweloperskich
 • Obszary specyficzne:
  • koszty przedsięwzięcia deweloperskiego w trakcie realizacji
  • moment uznania przychodów
  • ustalanie przychodów ze sprzedaży i kosztów wytworzenia sprzedanego przedmiotu przedsięwzięcia deweloperskiego

5. Usługi medyczne

 • Podstawy prawne działalności medycznej
 • Posiadane umowy i warunki ich realizacji
 • Struktura oraz kontynuacja działalności
 • Polityka cenowa za usługi medyczne
 • Obszary specyficzne i ich udokumentowanie
  • rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodność z umową i nadwykonania
  • należności prawidłowość wyceny
  • kary za błędy medyczne prawidłowość ujęcia i szacunków rezerw
  • usługi medyczne komercyjne, zasady odpłatności, ewidencji (kasy fiskalne)
  • ujęcie przychodów w prawidłowym okresie

6. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i Fundusze

 • Podstawy prawne działalności Towarzystw- zezwolenie KNF
 • Specyficzne zasady prowadzonej rachunkowości Funduszy
 • Zgodność struktury posiadanych funduszy z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i statutami Funduszy
 • Kontynuacja działalności
 • Obszary specyficzne:
  • prawidłowość wyceny funduszy zamkniętych – certyfikaty- znaczące szacunki
  • prawidłowość wyceny funduszy otwartych- jednostki uczestnictwa
  • terminowość wypłat uczestnikom funduszy inwestycyjnych z tytułu zrealizowanych zleceń

7.  Działalność leasingowa

 • Zasady ewidencji majątku przekazanego w leasing
 • Prawidłowa kwalifikacja umów – leasing finansowy; leasing operacyjny
 • Obszary specyficzne:
  • leasing zwrotny ewidencja kosztów i przychodów
  • prawidłowe ustalenie wartości przedmiotu leasingu
  • prawidłowe naliczenie kosztów amortyzacji
  • ustalenie momentu i struktury przychodu leasingodawcy
  • inwentaryzacja majątku trwałego przekazanego w leasing. Zasady i rozliczenia.

8.  Wybrane zagadnienia dotyczące badania Fundacji, Stowarzyszeń i Instytucji Pożytku Publicznego

 • Podstawy prawne działalności
 • Zgodność prowadzonej działalności z ustawami szczególnymi np. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Szczególne zasady rachunkowości
 • Obowiązki sprawozdawcze tych instytucji
 • Obszary specyficzne:
  • podatek dochodowy od osób prawnych- spełnienie warunków zwolnienia z tego podatku
  • umowy sponsorskie czy świadczenia wzajemne
  • rozpoznanie uzyskanych wpłat np. składki członkowskie, darowizny, sponsoring itp. oraz obowiązek w podatku VAT z tego tytułu.

Sprawdzian wiadomości

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia:

 1. procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 2. rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 3. karta dźwiękowa
 4. dostęp do Internetu
 5. myszka
 6. klawiatura
 7. system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy
 8. przeglądarka, minimalna wersja:
- Google Chrome 30.0
- Mozilla Firefox 25.0
- Microsoft Internet Explorer 10
- Apple Safari 6

Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej:
 • Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

 • Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningową. Uczestnik ma aktywny status do momentu zaliczenia testu, co jest jednoznaczne z ukończeniem szkolenia.
   
 • Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do dnia 31.12.2017 r.
 • Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa,
  nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e-learningowej jest:

1. wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
2.  dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę e–learningową. Uczestnik ma dostęp do kursu do czasu zaliczenia testu wiadomości.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia:

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie pisemnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu