Moduł III - Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości (16h)

 

e-learning

PRZEWIDYWANY TERMIN URUCHOMIENIA MODUŁU - WRZESIEŃ 2017

 

I. Wprowadzenie

 1. Geneza koncepcji wartości godziwej
  • podstawowe miary wartości w rachunkowości, ich zalety i wady
  • potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych, a wycena w wartościach godziwych/ potencjał poznawczy wartości godziwej
  • wycena bilansowa w wartościach godziwych i jej prezentacja – kierunki zmian
 2. Omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań i standardów rachunkowości dotyczących wartości godziwych:
  • polskie prawo bilansowe (ustawa o rachunkowości/ Rozporządzenia)
  • MSSF
 3. Definicje wartości godziwej wg UoR i MSR – różnice
 4. Inne koncepcje wyceny aktywów i pasywów wykorzystujące elementy szacowania wartości godziwej


II. Obszary zastosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej według Ustawy o rachunkowości                                                                                                 

 1. Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań w wartościach godziwych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
 2. Zastosowanie wyceny w wartości godziwej w przypadku połączenia
 3. Wycena w wartości godziwej w konsolidacji sprawozdań finansowych
 4. Pozostałe obszary zastosowań wartości godziwej do wyceny bilansowej wg UoR


III. Obszary zastosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej według MSSF                                                                                                                           

 1. Wartość godziwa aktywów niematerialnych
 2. Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych
 3. Utrata wartości aktywów niefinansowych
 4. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych
 5. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych
 6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
 7. Aktywa biologiczne
 8. Pozostałe obszary zastosowań wartości godziwej do wyceny bilansowej:
  • wartość godziwa w rachunkowości zabezpieczeń
  • wartość godziwa w transakcjach płatności w formie akcji własnych
  • wartość godziwa w wycenie świadczeń pracowniczych
  • zapasy
  • zobowiązania dostarczenia towarów i usług w przyszłości
  • wartość godziwa przychodów


IV. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości finansowej 13 – Wycena w wartościach godziwych                                                                                    

 1. Cel i zakres standardu
 2. Data wejście w życie
 3. Wycena
  • definicja wartości godziwej
  • składnik aktywów lub zobowiązanie
  • transakcja
  • uczestnicy rynku
  • cena
  • zastosowanie do aktywów niefinansowych
  • zastosowanie do zobowiązań i własnych instrumentów kapitałowych
  • zastosowanie do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z pozycjami równoważącymi ryzyko rynkowe lub ryzyko kredytowe kontrahenta
  • wartość godziwa w początkowym ujęciu
 4. Techniki wyceny
  • podejście rynkowe
  • podejście kosztowe
  • podejście dochodowe
 5. Dane wejściowe a techniki wyceny
  • dane wejściowe do poziomu 1
  • dane wejściowe do poziomu 2
  • dane wejściowe do poziomu 3
 6. Hierarchia wartości godziwej
 7. Ujawnianie informacji
   

V. Wartość godziwa w sprawozdaniach finansowych polskich jednostek gospodarczych – przykłady   
                                                                                                      

VI. Korekty wartości godziwej w rachunkowości i prawie podatkowym     

 1. Skutki wyceny w wartościach godziwych w sprawozdaniu finansowym
 2. Zmiana wartości godziwych w prawie bilansowym
 3. Wartość  godziwa i jej zmiana w prawie podatkowym
 4. Wycena w wartości godziwej a podatek odroczony              
                                                                                   

VII. Wartość godziwa jako specyficzny obszar badania                                         

 1. Specyfika i ryzyko badania szacowanej wartości godziwej 


VIII. Wymogi krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej w zakresie badania aktywów i zobowiązań wycenionych w wartości godziwej               .


IX. Badanie wartości szacunkowych zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej                                                                                                              

 1. Krajowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 1
 2. Delegacja do międzynarodowych standardów rewizji finansowej


X. Międzynarodowy Standard Badania 540 „Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień”  

 1. Zakres standardu
 2. Data wejście w życie
 3. Cel badania szacunkowej wartości godziwej
 4. Definicje
 5. Proces badania szacunków wartości godziwej według MSB 540
  • Ocena ryzyka w związku z ustalaniem wartości szacunkowych
  • Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia
  • Reakcja na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia
  • Dalsze procedury wiarygodności przeprowadzane jako reakcja na znaczące ryzyko
  • Ocena racjonalności wartości szacunkowych oraz określenie zniekształceń
  • Badanie ujawnień związanych z wartościami szacunkowymi
  • Zbadanie możliwej stronniczości kierownictwa
  • Zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji:
              - pisemne oświadczenia
              - inne dowody rewizyjne


XI. Regulacje w zakresie korzystania w trakcie badania z ekspertów powołanych przez biegłego rewidenta i rzeczoznawców                                                                     

 1. Regulacje krajowe
 2. Regulacje międzynarodowe – MSB 620

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu