Moduł IV - Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych

 

I. Zagadnienia ogólne związane z postępowaniem upadłościowym oraz likwidacją podmiotów gospodarczych 

 1. Postępowanie upadłościowe i naprawcze – podstawy prawne i zarys postępowania
 2. Pojęcie zdolności upadłościowej i podstawy ogłoszenia upadłości
  • Zakres podmiotów wobec których może być ogłoszona upadłość oraz podmiotów, które są uprawnione do złożenia takiego wniosku,
  • Przyczyny i skutki ogłoszenia upadłości dla dłużnika oraz jego wierzycieli,
 3. Upadłość układowa a upadłość likwidacyjna.
 4.  Uczestnicy postępowania upadłościowego
 5. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości  oraz zasady ogólne postępowania po ogłoszeniu upadłości:
  • Właściwość sądu;
  • Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • Postępowanie zabezpieczające;
  • Wstępne zgromadzenie wierzycieli;
  • Sposób ustalenia majątku masy upadłości,
  • Zgłaszanie i ustalanie wierzytelności masy upadłości, lista wierzytelności,
  • Likwidacja masy upadłości,
  • Kolejność zaspokajania wierzycieli,
 6. Pojęcie postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością  - skutki dla dłużnika oraz jego wierzycieli,

2. Likwidacja podmiotu gospodarczego – podstawy prawne i zarys postępowania

 •  Likwidacja spółki kapitałowej na podstawie przepisów KSH:
  • podstawy prawne otwarcia likwidacji,
  • zasady funkcjonowania spółki w trakcie likwidacji,
  •  zakres czynności likwidacyjnych,
  • zakończenie likwidacji,
  • przyczyny likwidacji,
  • zakres czynności likwidacyjnych,
  • zakończenie likwidacji,
    
 • Likwidacja spółki osobowej prawa handlowego na podstawie przepisów KSH :
 • Likwidacja działalności gospodarczej i spółki prawa cywilnego.
   

II . Bilansowe skutki postępowania upadłościowego i likwidacji podmiotu  gospodarczego                                                                                                                   

      1.  Ocena kondycji finansowej spółki na podstawie sprawozdawczości finansowej – a obowiązek ogłoszenia upadłości:

 • zagrożenie kontynuacji działalności - przesłanki ogłoszenia upadłości wynikające z  sprawozdawczości finansowej
 • ekonomiczny aspekt wykorzystania informacji finansowej w procesie podjęcia decyzji o wszczęciu podstępowania naprawczego lub upadłościowego

       2.   Zapisy Ustawy o rachunkowości oraz innych aktów prawnych dotyczące ujęcia w księgach  oraz sprawozdawczości finansowej skutków podjęcia decyzji o likwidacji i upadłości   podmiotu  gospodarczego, w zakresie:

 • stosowania podstawowych zasad rachunkowości w odniesieniu do upadłych spółek
 • otwierania i zamykania ksiąg
 • inwentaryzacji aktywów i pasywów
 • wyceny majątku i zobowiązań przedsiębiorstwa w upadłości układowej,
 • likwidacyjnej i w  postępowaniu naprawczym
 • sprawozdawczości finansowej  - terminy sporządzenia sprawozdań finansowych oraz ich  struktura.
 • archiwizacji dokumentacji

       3 . Skutki księgowe ogłoszenia upadłości likwidacyjnej i układowej  w odniesieniu do:

 • majątku dłużnika,
 • zobowiązań dłużnika
 • należności dłużnika
 • kapitałów podmiotu

4.    Praktyczny aspekt ujęcia w księgach i w sprawozdaniu finansowym skutków upadłości   z możliwością zawarcia układu i   likwidacji podmiotu (przykłady i zadania sytuacyjne).

 • upadłość układowa – ewidencja zdarzeń gospodarczych na poszczególnych etapach postępowania, w tym w szczególności: 
  • na moment wszczęcia postępowania układowego
  • zawarcia i zatwierdzenia układu
  • zakończenia postępowania układowego
 • upadłość likwidacyjna- ewidencja zdarzeń gospodarczych na poszczególnych etapach postępowania, w tym w szczególności:
  • na dzień złożenia wniosku o upadłość
  • sprzedaży składników ruchomych i nieruchomości
  • podziału  funduszu masy upadłości
  • zakończenia likwidacji

5.    Postępowanie naprawcze –  aspekty rachunkowe ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym
 

III . Podatkowe aspekty związane z postępowaniem upadłościowym, naprawczym i likwidacją podmiotów.                                                               

 1. Aspekt podatkowy upadłości dla podmiotów prawa handlowego- rozliczenia w podatku dochodowym oraz podatku VAT – w szczególności:
 2. skutki w zakresie umorzonych zobowiązań, kosztów postępowania upadłościowego (przykłady i zadania sytuacyjne),
 3. „ulga na złe długi” po ogłoszeniu upadłości dłużnika,

2. Odpowiedzialność zarządu, syndyka, wspólników spółek osobowych za zobowiązania podatkowe, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

3. Podział majątku w wyniku likwidacji spółki kapitałowej :

 • skutki w podatku dochodowym
 • skutki w podatku VAT dla spółki i jej wspólników (przykłady i zadania sytuacyjne),

4. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym praz podatkiem VAT podziału majątku likwidowanej spółki osobowej lub działalności gospodarczej

 • przykłady i zadania sytuacyjne,
 • rozbieżności interpretacyjne w zakresie określenie źródła przychodów przy sprzedaży majątku uzyskanego w wyniku likwidacji spółki osobowej lub dział. gospodarczej),

5. Obowiązki występujące w jednostkach w okresie upadłości i likwidacji związane z funkcją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
6. Obowiązki informacyjne związane z wykreśleniem likwidowanego podmiotu, archiwizacja dokumentacji podatkowej.


Sprawdzian wiadomości                                                                     


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu