Moduł V - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie

 

I. Wprowadzenie

1.1. Działalność operacyjna jednostki na tle pozostałych jej rodzajów

1.2. Klasyfikacja i definicje niefinansowych aktywów trwałych w ustawie o rachunkowości, MSR/MSSF, prawie podatkowym i statystyce
 

II. Niefinansowe aktywa trwałe działaności operacyjnej według MSR/MSSF

2.1.   MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe

 • Zakres przedmiotowy standardu oraz podstawowe definicje
 • Ujmowanie rzeczowych aktywów trwałych
 • Wycena rzeczowych aktywów trwałych
 • Użytkowanie środków trwałych
 • Informacje podlegające ujawnieniu

2.2.   MSR 17 Leasing

 • Zakres przedmiotowy standardu oraz objaśnienie terminów 
  w nim zastosowanych
 • Klasyfikacja leasingu
 • Leasing finansowy i operacyjny w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
 • Umowy leasingu w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
 • Leasing zwrotny i sprzedaż przedmiotu leasingu

2.3.   MSR 38 Wartości niematerialne

 • Zakres przedmiotowy i definicje, którymi posłużono się w standardzie
 • Sposoby pozyskiwania wartości niematerialnych
 • Wycena wartości niematerialnych
 • Użytkowanie składnika aktywów
 • Ujawnianie informacji

2.4.   MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej

 • Zakres przedmiotowy oraz definicje wybranych pojęć
 • Zastosowanie standardów do aktywów niefinansowych
 • Techniki wyceny
 • Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowym

2.5.   MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność w trakcie zaniechania

 • Zakres przedmiotowy oraz definicje wybranych pojęć
 • Klasyfikacja aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
 • Wycena przeznaczonych do sprzedaży aktywów trwałych lub grup do zbycia
 • Działalność w trakcie zaniechania
 • Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowym

2.6.   MSSF 6 Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych

 • Cel i zakres stosowania standardu
 • Pojęcie nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych
 • Uznawanie i ujmowanie aktywów z tytułu poszukiwania i wydobycia zasobów mineralnych
 • Wycena aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 
  - Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowym

2.7.   MSR 36 Utrata wartości aktywów

 • Zakres oraz podstawowe pojęcia użyte w standardzie
 • Identyfikacja aktywów pod względem możliwości utraty wartości
 • Wartość odzyskiwana
 • Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

2.8.   MSR 12 Podatek dochodowy

 • Zakres oraz podstawowe pojęcia użyte w standardzie
 • Zastosowanie standardu do niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej

2.9. Interpretacje w sprawie niefinansowych aktywów trwałych: KIMSF 4, SKI 27, SKI 32    


III. Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej według ustawy o rachunkowości

3.1.   Problematyka niefinansowych aktywów trwałych w polityce rachunkowości

3.2.   Inwentaryzacja niefinansowych aktywów trwałych – metody, terminy, częstotliwość i udokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji

3.3.   Ewidencja księgowa, wycena bieżąca i bilansowa oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości:

 • Wartości niematerialnych i prawnych
 • Środków trwałych
 • Środków trwałych w budowie
 • Podatku odroczonego

3.4. Zagadnienia dotyczące niefinansowych aktywów trwałych w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach KSR:

 • KSR nr 2 Podatek dochodowy
 • KSR nr 4 Utrata wartości aktywów
 • KSR nr 5 Leasing, najem, dzierżawa
 • Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych

3.5. Różnice pomiędzy MSR/MSSF a ustawą o rachunkowości      


IV. Zagadnienia podatkowe dotyczące niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej

4.1.   Przepisy ustawy o podatkach dochodowych dotyczące niefinansowych aktywów
trwałych działalności operacyjnej (w tym wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, aportów)

4.2.   Wybrane problemy podatku od nieruchomości.                                                 

 

Rewizja finansowa

I. Wprowadzenie

1.1.   Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce
1.2.   Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, w tym stosowanie KSRF i MSB

II. Wpływ problematyki niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej na wypracowanie strategii i planu badania spawozdania finansowego

2.1.   Wpływ ryzyk nieodłącznych związanych z niefinansowymi aktywami trwałymi
działalności operacyjnej na oszacowanie ogólnego ryzyka badania

2.2.   Rozpoznanie kontroli wewnątrz jednostki związanej z niefinansowymi aktywami trwałymi działalności operacyjnej

2.3.   Ustalanie istotności, procedur badania dotyczących niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej w planie i programie badania
 

III. Badanie wstępne niefinansowych aktywów trwałych

3.1.   Udział w obserwacji inwentaryzacji składników niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej

3.2.   Testy zgodności dotyczące:

 • Systemu rachunkowości odnoszącego się do niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej
 • Kontroli wewnętrznej związanej z do niefinansowymi aktywami trwałymi działalności operacyjnej


IV. Badanie zasadnicze niefinansowych aktywów trwałych

4.1.   Zakres stosowania przeglądów analitycznych i szczegółowych badań wiarygodności

4.2.   Badania wiarygodności i sposób dokumentowania stwierdzeń wymagających potwierdzenia w zakresie niefinansowych aktywów trwałych dotyczących prezentowanych w sprawozdaniu finansowym:

 • sald
 • transakcji gospodarczych
 • ujawnień                                                                                                                    


V. Zakończenie badania w zakresie niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej

5.1.   Ocena wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej

5.2.   Wpływ wyników badania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej na opinię, raport i list do zarządu

5.3.   Kontrola jakości wykonania badania w zakresie niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej

 

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu