Moduł VIII - Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle UoR i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym (8h)

 

e-learning

I. Prawne aspekty łączenia podziału i przekształcenia jednostek

1. Prawne aspekty połączenia spółek

 • Zdolność do łączenia się spółek
 • Sposoby łączenia się spółek
 • Fazy procesu łączenia się spółek
 • Uproszczone łączenie się spółek
 • Skutki prawne połączenia
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o połączeniu

 2. Prawne aspekty podziału spółek

 • Zdolność do podziału spółek
 • Sposoby podziału spółek
 • Fazy procesu podziału spółek
 • Skutki prawne podziału
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o podziale

3. Prawne aspekty przekształcenia spółek

 • Zdolność do przekształcenia spółek
 • Fazy procesu przekształcenia spółek
 • Skutki prawne przekształcenia
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o przekształceniu


II. Połączenia jednostek gospodarczych w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego                             

1. Standardy rachunkowości dotyczące połączeń spółek

2. Wpływ informacji z planu połączenia na ujęcie rozliczenia, parytety wymiany

3. Kryteria wyboru metody rozliczenia połączenia spółek (metoda nabycia, metoda łączenia udziałów)

4. Metoda nabycia

 • Zasady wyceny
 • Ustalenie wartości godziwej aktywów netto spółki przejmowanej
 • Ustalenie ceny przejęcia
 • Ustalenie wartości firmy, amortyzacja wartości firmy, odpisy aktualizujące wartość firmy
 • Rozliczenie połączenia spółek, które pozostawały w stosunku podporządkowania
 • Korekty i wyłączenia w scalonych bilansach łączących się spółek
 • Prezentacja rachunku zysków i strat w metodzie nabycia

5. Metoda łączenia udziałów

 • Wycena aktywów i pasywów dla celów połączenia
 • Etapy rozliczenia połączenia spółek metodą łączenia udziałów
 • Przykłady wyłączeń i korekt w połączonych bilansie i rachunku zysków i strat
 • Zasady prezentacji połączonego sprawozdania
 • Zadania

6. Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

7. Zestawienie różnic w rozliczeniu połączeń metodą nabycia i metodą łączenia udziałów

8. Otwarcie i zamknięcie ksiąg

9. Inwentaryzacja

10. Ujawnienia w zakresie połączeń spółek

11. Obowiązek badania sprawozdań finansowych


III. Podział jednostek gospodarczych                                                                          

1. Regulacje w zakresie rachunkowych standardów rozliczenia podziału spółek

2. Aspekty rachunkowe rozliczenia podziału przez metodę nabycia i metodę łączenia udziałów

3. Przykłady - ujawnienia


IV. Przekształcenie spółek                                                                                               

1.   Aspekty rachunkowe przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe

2.   Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

3.   Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową


V. Rozliczenia rachunkowe połączeń, podziałów i przekształceń spółek w świetle międzynarodoweych standardów rachunkowości

1.   Zastosowanie MSSF-3 i innych standardów w zakresie rozliczenia połączenia

2.   Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów przejmowanych

3.   Wynagrodzenie za przejęcie

4.   Ujmowanie kosztów bezpośrednich związanych z przejęciem

5.   Wartość firmy, testy utraty wartości

6.   Warunkowe i dodatkowe płatności za przejęcie

7.   Nabycie po okazyjnej cenie

8.   Przykłady połączeń, podziałów


VI. Różnice rozliczenia połączeń, przekształceń i podziałów pomiędzy regulacjami polskimi i MSR                                                                               

VII. Aspekty podatkowe                                                                                                      

1.   Uwarunkowania podatkowe w zakresie połączeń jednostek gospodarczych

2.   Uwarunkowania podatkowe w zakresie podziałów spółek

3.   Uwarunkowania podatkowe w zakresie przekształceń spółek

 

Sprawdzian wiadomości                                                        


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu