Moduł VIII - Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle UoR i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym (8h)

 

e-learning

350,00

I. Prawne aspekty łączenia podziału i przekształcenia jednostek

1. Prawne aspekty połączenia spółek

 • Zdolność do łączenia się spółek
 • Sposoby łączenia się spółek
 • Fazy procesu łączenia się spółek
 • Uproszczone łączenie się spółek
 • Skutki prawne połączenia
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o połączeniu

 2. Prawne aspekty podziału spółek

 • Zdolność do podziału spółek
 • Sposoby podziału spółek
 • Fazy procesu podziału spółek
 • Skutki prawne podziału
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o podziale

3. Prawne aspekty przekształcenia spółek

 • Zdolność do przekształcenia spółek
 • Fazy procesu przekształcenia spółek
 • Skutki prawne przekształcenia
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o przekształceniu


II. Połączenia jednostek gospodarczych w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego                             

1. Standardy rachunkowości dotyczące połączeń spółek

2. Wpływ informacji z planu połączenia na ujęcie rozliczenia, parytety wymiany

3. Kryteria wyboru metody rozliczenia połączenia spółek (metoda nabycia, metoda łączenia udziałów)

4. Metoda nabycia

 • Zasady wyceny
 • Ustalenie wartości godziwej aktywów netto spółki przejmowanej
 • Ustalenie ceny przejęcia
 • Ustalenie wartości firmy, amortyzacja wartości firmy, odpisy aktualizujące wartość firmy
 • Rozliczenie połączenia spółek, które pozostawały w stosunku podporządkowania
 • Korekty i wyłączenia w scalonych bilansach łączących się spółek
 • Prezentacja rachunku zysków i strat w metodzie nabycia

5. Metoda łączenia udziałów

 • Wycena aktywów i pasywów dla celów połączenia
 • Etapy rozliczenia połączenia spółek metodą łączenia udziałów
 • Przykłady wyłączeń i korekt w połączonych bilansie i rachunku zysków i strat
 • Zasady prezentacji połączonego sprawozdania
 • Zadania

6. Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

7. Zestawienie różnic w rozliczeniu połączeń metodą nabycia i metodą łączenia udziałów

8. Otwarcie i zamknięcie ksiąg

9. Inwentaryzacja

10. Ujawnienia w zakresie połączeń spółek

11. Obowiązek badania sprawozdań finansowych


III. Podział jednostek gospodarczych                                                                          

1. Regulacje w zakresie rachunkowych standardów rozliczenia podziału spółek

2. Aspekty rachunkowe rozliczenia podziału przez metodę nabycia i metodę łączenia udziałów

3. Przykłady - ujawnienia


IV. Przekształcenie spółek                                                                                               

1.   Aspekty rachunkowe przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe

2.   Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

3.   Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową


V. Rozliczenia rachunkowe połączeń, podziałów i przekształceń spółek w świetle międzynarodoweych standardów rachunkowości

1.   Zastosowanie MSSF-3 i innych standardów w zakresie rozliczenia połączenia

2.   Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów przejmowanych

3.   Wynagrodzenie za przejęcie

4.   Ujmowanie kosztów bezpośrednich związanych z przejęciem

5.   Wartość firmy, testy utraty wartości

6.   Warunkowe i dodatkowe płatności za przejęcie

7.   Nabycie po okazyjnej cenie

8.   Przykłady połączeń, podziałów


VI. Różnice rozliczenia połączeń, przekształceń i podziałów pomiędzy regulacjami polskimi i MSR                                                                               

VII. Aspekty podatkowe                                                                                                      

1.   Uwarunkowania podatkowe w zakresie połączeń jednostek gospodarczych

2.   Uwarunkowania podatkowe w zakresie podziałów spółek

3.   Uwarunkowania podatkowe w zakresie przekształceń spółek

 

Sprawdzian wiadomości                                                        

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia:

 1. procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 2. rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 3. karta dźwiękowa
 4. dostęp do Internetu
 5. myszka
 6. klawiatura
 7. system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy
 8. przeglądarka minimalna wersja:

- Google Chrome 30.0

- Mozilla Firefox 25.0

- Microsoft Internet Explorer 10

- Apple Safari 6

Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej.

 • Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

 • Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningową. Uczestnik ma aktywny status do momentu zaliczenia testu, co jest jednoznaczne z ukończeniem szkolenia.
   
 • Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do dnia 31.12.2017 r.
   
 • Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, 
  nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Warunki uzyskania loginu i dostępu do platformy  e-learningowej:

1. wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
2. dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningową. Uczestnik ma dostęp do kursu do czasu zaliczenia testu wiadomości.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia:

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie pisemnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu