Najnowsze zmiany w kodeksie pracy

 


590,00 +23% VAT

Cele szkolenia:

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się działaniami kadrowymi, które prowadzą dokumentację związaną z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracowników. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

 

Szkolenie skierowane do:

 • kadry zarządzającej
 • pracowników działu kadr i płac
 • kierowników niższego szczebla
 • pracowników biur rachunkowych
 • osób, które chcą odświeżyć zagadnienia, dotyczące prawnej ochrony pracy

1. Najnowsze zmiany w zakresie umów o pracę:

 • możliwość kilkukrotnego zawierania umów o prace z jedna osobą;
 • rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy;
 • wprowadzenie maksymalnej długości zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony tej samej osoby (33 miesiące) z możliwością zawarcia w tym okresie najwyżej trzech takich umów – jak liczyć okresy;
 • przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe – skutki naruszenia wskazanych limitów;
 • wyłączenia spod rygorów ograniczających zatrudnienie okresowe (umowy na okres próbny, na zastępstwo, dorywcze, sezonowe, kadencyjne, w razie obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy uzasadniających dłuższą pracę okresową w związku z przejściowymi potrzebami zakładu pracy);
 • jakie przyczyny leżące po stronie pracodawcy możemy uznać do obiektywnych?

2. Zmiany w potwierdzaniu umów o pracę - syndrom pierwszej dniówki roboczej.

3. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy:

 • zasada wydawania świadectw pracy;
 • zasady sportowania i uzupełniania świadectw pracy;
 • zasady tworzenia regulaminów pracy, wynagrodzenia wypłacania świadczeń z ZFŚS.

4. Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi:

 • co powinna zawierać umowa cywilnoprawna a co umowa o pracę?
 • kiedy PIP  zakwestionuje umowy cywilnoprawne?
 • czy ZUS może nakazać odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło?

5. Zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia:

 • zniesienie minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy w wysokości 80% pełnej płacy minimalnej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 • zasady wypłacania dodatku nocnego;
 • wprowadzenie minimalnej stawki płacy w dla zleceniobiorców i samozatrudnionych -stawka miesięczna i stawka za jedną godzinę;
 • zasady wypłacania wynagrodzenia zleceniobiorcom;
 • zasady ewidencjonowania godzin pracy na podstawie umowy zlecenia a na podstawie umowy o pracę;
 • kogo nie dotyczy minimalne wynagrodzenie;
 • uprawnienia Inspekcji Pracy oraz konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

6. Zasady nawiązywania stosunków pracy:

 • czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy?
 • Obligatoryjność przekazania pracownikowi zakresu obowiązków? Czy dopuszczalna jest forma ustna czy tylko pisemna
 • jakie mamy rodzaje umów o pracę, kiedy możemy je stosować i jakie są między nimi różnice?
 • Wymagane zapisy w umowie o pracę – nowe wymagania
 • zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • rozszerzenie kręgu pracodawców mogących się domagać od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności

7. Rozwiązanie stosunku pracy:

 • formy ustania stosunku pracy;
 • porozumienie stron;
 • wypowiedzenie umowy, procedura, terminy;
 • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.), procedura, terminy;
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika;
 • wydłużenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony;
 • wprowadzenie instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas biegnącego wypowiedzenia.

8. Czas pracy:

 • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji;
 • wyjścia prywatne pracowników – zasady, planowanie wyjść, odrabianie wyjść prywatnych, skutki finansowe wyjść prywatnych, wymogi formalne;
 • skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy;
 • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy.

9. Urlopy wypoczynkowe:

 • urlop na godziny prawda czy fałsz?
 • zasady nabywania urlopu przez osoby zatrudnione przy pierwszej pracy zawodowej;
 • zasady obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • możliwość nieudzielenia pracownikowi urlopu na żądanie;
 • wymiary urlopu niepełnoetatowców;
 • obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego.

10. Zmiany w ochronie praw pracownic ciężarnych przed pracami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia.

11. Planowane zmiany w prawie pracy:

 • skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz możliwość ich prowadzenia i gromadzenia w formie elektronicznej;
 • objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym umów o dzieło i konsekwencje finansowe dla zleceniodawców.

Sebastian Starnawski

Pracownik państwowej instytucji kontrolnej, wykładowca prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu czasu pracy (także w podmiotach medycznych), prowadzi szkolenia z zakresu prawa związkowego, obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec związków zawodowych oraz szkoli z zakresu przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników (elastyczne formy zatrudniania, odpowiedzialność porządkowa, materialna, wykroczeniowa i karna stron stosunku pracy). Ponadto, szkoli w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jak również w zakresie szkoleń społecznych inspektorów pracy.

Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe z zarządzania pracą na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy.

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504 przystanek Gotarda.
Metro: stacja Służew, a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca należy wysiąść na przystanku Orzycka.

Opłata obejmuje:

Wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult.
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie.

Termin płatności:
Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.
Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 693 333 558

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 601 832 482

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu