Partnerstwo publiczno-prywatne aspekty podatkowo-bilansowe (8h)

Planowane

 

e-learning
220,00

Wprowadzenie

 • Istota partnerstwa publiczno - prywatnego
 • Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w usługach użyteczności publicznej - współczesne miejsce i znaczenie sektora prywatnego w inwestycjach użyteczności publicznej w Polsce i na świecie
 • Korzyści i ryzyko wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego

II. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako podstawa prawna partnerstwa publiczno-prywatnego

 • Omówienie definicji
 • Wybór partnera prywatnego
 • Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki
 • Przepisy z zakresu finansów publicznych

III. Ramy prawne PPP w Polsce – omówienie przydatnych zapisów następujących aktów prawnych:

 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Ustawa prawo zamówień publicznych
 • Ustawa o gospodarce komunalnej
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Ustawa o autostradach płatnych 

IV. Możliwe formy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

1. Modele współpracy w świetle partnerstwa publiczno prawnego

Modele PPP stosowane najczęściej:

 • BOT (Build-Operate-Transfer)
 • DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate)
 • BOO (ang. Build-Own-Operate)

Pozostałe modele:

 • BDO – Build, Develop, Operate
 • BOR – Build, Operate, Renew
 • BOOT – Build, Own, Operate, Transfer
 • BTL – Build, Transfer&Lease
 • DBFM+O – Design, Build, Finance&Maintain + Separate Operations
 • DBFMOT – Design, Build, Finance, Maintain, Operate&Transfer
 • MMO - Modernize, Maintain&Operate

2. Partnerstwo publiczno – prywatne bez powoływania spółki o kapitale mieszanym
3. Partnerstwo publiczno – prywatne z powołaniem spółki o kapitale mieszanym
4. Współpraca w ramach koncesji

 • Koncesja na roboty budowlane
 • Koncesja na usługi

5. Hybrydowe partnerstwo publiczno – prywatne
6. Przykłady praktyczne

V. Usystematyzowanie różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora publicznego i prywatnego

 • Pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych
 • Funkcje i zadania finansów publicznych
 • Charakterystyka środków publicznych: dochodów, przychodów oraz wydatków publicznych.
 • Porównanie finansów publicznych i prywatnych
 • Analiza różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora finansów publicznych i prywatnych

VI. Wybrane problemy finansowe w projektach PPP

 • Rozliczenia pomiędzy stronami PPP
 • Wkłady kapitałowe do spółki
 • Formy wkładów własnych
 • Wynagrodzenie podmiotu prywatnego
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Kwalifikowalność wydatków w projektach hybrydowych
 • Refundacja wydatków kwalifikowanych na rachunek powierniczy
 • Źródła finansowania inwestycji PPP
 • Trwałość w hybrydowych projektach PPP
 • Opcje zagospodarowania infrastruktury po zakończeniu umowy PPP
 • Kontrole i audyt finansowy w PPP
 • Zadanie sytuacyjne

VII. Zasady rachunkowości w projektach PPP

1. Formy realizacji projektów PPP

2. Ogólne zasady rachunkowości w projektach PPP

 • Przepisy i zasady regulujące rachunkowość w projektach PPP po stronie partnerów
 • Polityka rachunkowości u partnerów w projektach PPP
 • Ewidencja szczegółowa wydatków kwalifikowanych w projektach hybrydowych PPP

3. Interpretacja KIMSF 12 - Umowy na usługi koncesjonowane - w projektach PPP

Zakres KIMSF 12

Odwołania do innych MSR w KIMSF 12

 • Omówienie istotnych uregulowań
 • Traktowanie praw koncesjobiorcy do infrastruktury
 • Ujmowanie i wycena wynagrodzeń umownych
 • Usługi budowlane i modernizacyjne
 • Wynagrodzenie przekazywane koncesjobiorcy przez koncesjodawcę
 • Usługi eksploatacyjne
 • Zobowiązania umowne do przywrócenia infrastruktury do określonego poziomu sprawności
 • Koszty finansowania zewnętrznego ponoszone przez koncesjobiorcę
 • Składnik aktywów finansowych
 • Wartość niematerialna
 • Elementy przekazane koncesjobiorcy przez koncesjodawcę

Przykłady

VIII. Wybrane aspekty podatkowe w projektach PPP

 • VAT
 • Podatek dochodowy
 • Podatek od nieruchomości
 • PCC
 • Pozostałe aspekty podatkowe
 • Przykłady zastosowania

IX. Sprawozdawczość w projektach PPP

 • Bilans
 • Rachunek Zysków i Strat
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Wpływ PPP na dług publiczny

Przykład

Sprawdzian wiadomości

Rachunkowość: całkowity czas trwania modułu szkoleniowego to 8 godzin zajęć

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia.

 • procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 • rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 • karta dźwiękowa
 • dostęp do Internetu
 • myszka
 • klawiatura
 • system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

przeglądarka, minimalna wersja:

 • Google Chrome 30.0
 • Mozilla Firefox 25.0
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Apple Safari 6


Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Cena szkoleń e-learningowych

Partnerstwo publiczno-prywatne aspekty podatkowo-bilansowe (8 godz.) - Cena: 220 zł.

Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningowi. Uczestnik ma aktywny status do momentu zaliczenia testu, co jest jednoznaczne z ukończeniem szkolenia.

Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do 31.12.2017 r.

Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Sp. z o. o. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e-learningowej jest:

 1. Wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
 2. Dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę e–learningową. Uczestnik ma dostęp do kursu do czasu zaliczenia testu wiadomości.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia.

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie pisemnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

W sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

W sprawach merytorycznych: szkolenia@pkfpolska.pl


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu