Partnerstwo publiczno - prywatne jako skuteczna metoda realizacji inwestycji publicznych

 

e-learning
220,00 +23% VAT

I. Wprowadzenie

 • Istota partnerstwa publiczno – prywatnego
 • Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w usługach użyteczności publicznej - współczesne miejsce i znaczenie sektora prywatnego w inwestycjach użyteczności publicznej w Polsce i na świecie
 • Korzyści i ryzyko wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego

 

II. Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym, jako podstawa prawna partnerstwa publiczno – prawnego

 • Omówienie definicji
 • Wybór partnera prywatnego
 • Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki
 • Przepisy z zakresu finansów publicznych

 

III. Ramy prawne PPP w Polsce – omówienie przydatnych zapisów następujących aktywów prawnych:                                                                                                                                                           

   1. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 
   2. Ustawa prawo zamówień publicznych 
   3. Ustawa o gospodarce komunalnej 
   4. Ustawa o finansach publicznych 
   5. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
   6. Ustawa o autostradach płatnych

 

IV. Możliwe formy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego                                                        

Modele współpracy w świetle partnerstwa publiczno prawnego 

a) Modele PPP stosowane najczęściej: - BOT (Build-Operate-Transfer) - DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate) - BOO (ang. Build-Own-Operate) 

b) Pozostałe modele: - BDO – Build, Develop, Operate - BOR – Build, Operate, Renew - BOOT – Build, Own, Operate, Transfer - BTL – Build, Transfer&Lease - DBFM+O – Design, Build, Finance&Maintain + Separate Operations - DBFMOT – Design, Build, Finance, Maintain, Operate&Transfer - MMO - Modernize, Maintain&Operate
 

Partnerstwo publiczno – prywatne bez powoływania spółki o kapitale mieszanym

Partnerstwo publiczno – prywatne z powołaniem spółki o kapitale mieszanym

Współpraca w ramach koncesji 

 • Koncesja na roboty budowlane 
 • Koncesja na usługi 
 • Hybrydowe partnerstwo publiczno - prywatne

 

V. Możliwe formy alokacji ryzyka w projekcie partnerstwa publiczno-prawnego        

 • Rodzaje ryzyka
 • Modele alokacji ryzyka pomiędzy stroną publiczną i prywatną
 • Wady i zalety poszczególnych modeli alokacji ryzyka

 

VI. Źródła finansowania inwestycji                                                                                   

 • Wkład własny partnera prywatnego
 • Wkład własny partnera publicznego
 • Środki unijne
 • Wady i zalety poszczególnych źródeł finansowania inwestycji
 • Obligacje

 

VII. Korzyści z realizacji projektów w formie partnerstwa publiczno-prawnego - na przykładzie studium przypadków Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Bielska-Białej, Gminy Radzionków, Gminy Sucha Beskidzka.                                                          

 • Omówienie zastosowanych modeli współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Omówienie zastosowanych modeli alokacji ryzyka i finansowania inwestycji
 • Prezentacja dobrych praktyk i kluczowych czynników sukcesu

 

VIII. Przypomnienie i usystematyzowanie różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora publicznego i prywatnego

 • Pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych
 • Funkcje i zadania finansów publicznych
 • Charakterystyka środków publicznych: dochodów, przychodów oraz wydatków publicznych.
 • Porównanie finansów publicznych i prywatnych 
 • Analiza różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora finansów publicznych i prywatnych

 

IX. Wybrane problemy finansowe w projektach PPP

 • Rozliczenia pomiędzy stronami PPP a. Wkłady kapitałowe do spółki b. Formy wkładów własnych
 • Wynagrodzenie podmiotu prywatnego
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Kwalifikowalność wydatków w projektach hybrydowych
 • Refundacja wydatków kwalifikowanych na rachunek powierniczy
 • Źródła finansowania inwestycji PPP
 • Trwałość w hybrydowych projektach PPP
 • Opcje zagospodarowania infrastruktury po zakończeniu umowy PPP
 • Kontrole i audyt finansowy w PPP

 

X. Zasady rachunkowości w projektach PPP

1. Formy realizacji projektów PPP

2. Ogólne zasady rachunkowości w projektach PPP

 • Przepisy i zasady regulujące rachunkowość w projektach PPP po stronie partnerów
 • Polityka rachunkowości u partnerów w projektach PPP
 • Ewidencja szczegółowa wydatków kwalifikowanych w projektach hybrydowych PPP

3. Interpretacja KIMSF 12 - Umowy na usługi koncesjonowane - w projektach PPP

 • Zakres KIMSF 12
 • Odwołania  do innych MSR w KIMSF 12
 • Omówienie istotnych uregulowań
 • Traktowanie praw koncesjobiorcy do infrastruktury
 • Ujmowanie i wycena wynagrodzeń umownych
 • Usługi budowlane i modernizacyjne
 • Wynagrodzenie przekazywane koncesjobiorcy przez koncesjodawcę
 • Usługi eksploatacyjne
 • Zobowiązania umowne do przywrócenia infrastruktury do określonego poziomu sprawności
 • Koszty finansowania zewnętrznego ponoszone przez koncesjobiorcę
 • Składnik aktywów finansowych
 • Wartość niematerialna
 • Elementy przekazane koncesjobiorcy przez koncesjodawcę

4. Przykłady

 

XI. Wybrane aspekty podatkowe w projektach PPP        

 • VAT
 • Podatek dochodowy
 • Podatek od nieruchomości
 • PCC
 • Pozostałe aspekty podatkowe

 

XII. Sprawozdawczość w projektach PPP                            

 • Bilans
 • Rachunek Zysków i Strat
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Wpływ PPP na dług publiczny

 

XIII. Omówienie wyników kontroli NIK w zakresie realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prawnego,                                                                                   

 • Prezentacja zastrzeżeń i uwag NIK do kontrolowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Udzielenie wskazówek jak unikać tego typu błędów i jak rozwiązywać pojawiające się problemy

Cena szkolenia:

220pln + 23% VAT

Po dokonaniu przez uczestnika opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningowi. Uczestnik ma dostęp do kursu do czasu zaliczenia testu wiadomości, nie dłużej niż 30 dni od daty pierwszego logowania

Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia.

 1. procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 2. rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 3. karta dźwiękowa
 4. dostęp do Internetu
 5. myszka
 6. klawiatura
 7. system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

przeglądarka:

 • Microsoft Internet Explorer  7.0 lub wyższa, 
 • Firefox 3.0 lub wyższa 
 • Google Chrome

Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

 

Warunki uzyskania loginu i dostępu do platformy  e-learningowej

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e - learningowej jest:

1. Wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
2  Dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e – learningowi. Uczestnik ma dostęp do kursu do czasu zaliczenia testu wiadomości, lecz nie dłużej niż na okres jednego miesiąca.

 

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia.

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

 

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

 

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

 

Etap IV

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

 

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie pisemnej.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy:

W sprawach technicznych : elearning.admin@pkfpolska.pl

W sprawach merytorycznych: szkolenia@pkfpolska.pl

 

 

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu