Ryzyka specyficzne dla wybranych branż

Szkolenie obejmuje 8 h

Dostęp do modułu zostanie wyłączony 31.12.2019 r.

e-learning
220,00

I. Część ogólna - Ryzyko badania sprawozdań finansowych

 1. Procedury identyfikacji ryzyk wg polskich i międzynarodowych standardów rewizji finansowej:

 • Poznanie jednostki i środowiska jej działalności

 • Zapytania do kierownictwa i innych osób w jednostce

 • Badanie środowiska informatycznego, powiązania z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odpowiedniości polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.

 • Identyfikacja specyficznych ryzyk badania sprawozdań finansowych

 • Specyficzne regulacje prawne, branżowe i inne regulacje zewnętrzne obowiązujące jednostkę.

 • Charakter jednostki w tym: struktury właścicielskiej i zarządczej, rodzaju inwestycji, które jednostka dokonuje, struktury organizacyjnej oraz sposobu jej finansowania.

 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (w tym kontroli wewnętrznej) mające wpływ na rozpoznanie ryzyka istotnego zniekształcenia

2. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego jako element procesu identyfikowania występującego w jednostce badanej ryzyka istotnego zniekształcenia:

 • Ryzyka wynikające ze struktury bilansu (aktywa i obrotowe, kapitały własne trwałe i zobowiązania)

 • Identyfikacja rodzajów ryzyka w rachunku zysków i strat w tym pomiaru wyniku finansowego.

 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych - rozpoznanie ryzyk

3. Strategia i planowanie badania ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznanych ryzyk

 • Ustalenie harmonogramu oraz wielkości zasobów, w tym ekspertów niezbędnych do wykonania zlecenia badania

 • Ustalenie rodzaju i zakresu planowanych procedur oceny ryzyka (MSB 315)

 • Ustalenie rodzaju, czasu przeprowadzenia i zakresu dalszych procedur badania na poziomie stwierdzeń (SRF 330)

 • Planowanie innych procedur badania, których przeprowadzenie jest niezbędne w celu wykonania zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Reakcja na oszacowane ryzyko-procedury badania w odpowiedzi na ocenę ryzyka (MSB 330):

 • Procedury analityczne

 • Testy kontroli

 • Testy wiarygodności

 • Obserwacje, inspekcje

 • Potwierdzenia zewnętrzne

 • Badanie zdarzeń gospodarczych na przełomie roku.

 • Zdarzenia po dacie bilansu

 

II.    Specyfika badania w przemyśle i usługach

 1. Specyfika ryzyk w badaniu sektora przemysłu związanych z:

 • Przepisami branżowymi i innymi regulacjami prawnymi (zezwolenia, koncesje, zasady rachunkowości)

 • Rynkiem i konkurencją, regulacjami cenowymi

 • Cyklicznością i sezonowością

 • Technologią wytwarzania produktów

 • Środowisko informatyczne i stosowane programy IT

 • Obszary specyficzne, procedury badania i udokumentowania

  • środki trwałe, trwała utrata wartości, przydatność i zużycie ekonomiczne

  • produkcja w toku, półprodukty i wyroby gotowe, zasady wyceny, inwentaryzacja, rozliczenie

  • należności

  • rezerwy w tym na naprawy gwarancyjne

  • zobowiązania wycena

  • przychody ze sprzedaży moment ujęcia

  • koszty operacyjne bezpośrednie i pośrednie

2. Specyfika badania ryzyk w sektorze usług:

 • Regulacje prawne w tym zezwolenia, koncesje

 • Zgodność i odpowiedniość prowadzenia ewidencji księgowej z profilem działalności

 • Znaczące umowy na wykonywanie usług w tym długoterminowe

 • Rynek i konkurencja w tym popyt i konkurencja cenowa

 • Cykliczność i sezonowość wykonywanych usług

 • Powiązania z dostawcami i odbiorcami (ceny transferowe)

 

III.   Przykłady specyficznych ryzyk w przemyśle i usługach

1.  Branża budowlana

 • Przepisy branżowe i inne regulacje prawne (prawo zamówień publicznych, prawo geologiczne i górnicze, zasady rachunkowości)

 • Rynek i konkurencja

 • Środowisko informatyczne i stosowane programy IT

 • Obszary specyficzne, procedury badania i udokumentowania

  • środki trwałe, utrata wartości, przydatność i zużycie ekonomiczne

  • rozliczenia międzyokresowe kosztów – wycena kontraktów długoterminowych

  • przychody z kontraktów długoterminowych

  • metody wyceny kontraktów długoterminowych i ich wpływ na wynik finansowy

  • koszty kontraktów

2.  Branża energetyczna

 • Przepisy prawne obowiązujące jednostkę (prawo energetyczne, przepisy unijne, koncesje, polityka państwa, zasady rachunkowości)

 • Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające ze zmiany art. 44 prawa energetycznego.

 • Struktura organizacyjna jednostki, powiązania kapitałowe, kontrola wewnętrzna

 • Cele i strategie oraz związane z tym ryzyka działalności gospodarczej w tym znaczące umowy, kontynuacja działalności

 • Środowisko informatyczne i systemy IT

 • Obszary specyficzne procedury badania i udokumentowania:

 • Podział bilansu i rachunku zysków i strat wg poszczególnych rodzajów działalności

  • aktywa trwałe – utrata wartości aktywów, inwestycje i działania inwestycyjne

  • należności - sposób wyceny, sprawy sporne, kompletność ujęcia

  • rezerwy na przewidywane zobowiązania (znaczące szacunki)

  • rozpoznanie i ujęcie przychodów

  • rozpoznanie i wycena instrumentów finansowych

  • ustalanie wartości godziwej

3. Handel

 • Posiadane koncesje na handel np. alkoholem, złomem itp.

 • Prawidłowość stosowanych stawek podatku VAT i obowiązku ewidencji przez kasy fiskalne

 • Konkurencja cenowa na rynku stosowane rabaty, upusty

 • Kontrola wewnętrzna nad znaczącymi aktywami jednostki

 • Zasady i terminowość przeprowadzanych spisów z natury

 • Stosowane programy IT do ewidencji magazynowej

 • Obszary specyficzne, procedury badania i udokumentowania

  • zapasy, prawidłowość przychodów i rozchodów zgodnie z zasadą określoną w polityce rachunkowości

  • zapasy, prawidłowość wyceny w tym ostrożna wycena towarów

  • rozpoznanie i ujęcie przychodów w prawidłowym okresie

  • należności, sprawy sporne (odpisy aktualizujące) sposób wyceny, kompletność ujęcia

  • prawidłowość rozliczenia inwentaryzacji

4. Działalność deweloperska

 • Specyfika działalności deweloperskiej (budowa i zarządzanie nieruchomościami)

 • Klasyfikacje umów deweloperskich ze względu na charakter przedsięwzięcia deweloperskiego

 • Rodzaje umów(przedwstępne, sprzedaży) i prawidłowość ich zawarcia - akt notarialny

 • Obowiązki ewidencyjne – rejestry umów, ewidencja kosztów i przychodów przedsięwzięć deweloperskich

 • Obszary specyficzne:

  • koszty przedsięwzięcia deweloperskiego w trakcie realizacji

  • moment uznania przychodów

  • ustalanie przychodów ze sprzedaży i kosztów wytworzenia sprzedanego przedmiotu przedsięwzięcia deweloperskiego

5. Usługi medyczne

 • Podstawy prawne działalności medycznej

 • Posiadane umowy i warunki ich realizacji

 • Struktura oraz kontynuacja działalności

 • Polityka cenowa za usługi medyczne

 • Obszary specyficzne i ich udokumentowanie

  • rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodność z umową i nadwykonania

  • należności prawidłowość wyceny

  • kary za błędy medyczne prawidłowość ujęcia i szacunków rezerw

  • usługi medyczne komercyjne, zasady odpłatności, ewidencji (kasy fiskalne)

  • ujęcie przychodów w prawidłowym okresie

6. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i Fundusze

 • Podstawy prawne działalności Towarzystw- zezwolenie KNF

 • Specyficzne zasady prowadzonej rachunkowości Funduszy

 • Zgodność struktury posiadanych funduszy z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i statutami Funduszy

 • Kontynuacja działalności

 • Obszary specyficzne:

  • prawidłowość wyceny funduszy zamkniętych – certyfikaty- znaczące szacunki

  • prawidłowość wyceny funduszy otwartych- jednostki uczestnictwa

  • terminowość wypłat uczestnikom funduszy inwestycyjnych z tytułu zrealizowanych zleceń

7.  Działalność leasingowa

 • Zasady ewidencji majątku przekazanego w leasing

 • Prawidłowa kwalifikacja umów – leasing finansowy; leasing operacyjny

 • Obszary specyficzne:

  • leasing zwrotny ewidencja kosztów i przychodów

  • prawidłowe ustalenie wartości przedmiotu leasingu

  • prawidłowe naliczenie kosztów amortyzacji

  • ustalenie momentu i struktury przychodu leasingodawcy

  • inwentaryzacja majątku trwałego przekazanego w leasing. Zasady i rozliczenia.

8.  Wybrane zagadnienia dotyczące badania Fundacji, Stowarzyszeń i Instytucji Pożytku Publicznego

 • Podstawy prawne działalności

 • Zgodność prowadzonej działalności z ustawami szczególnymi np. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • Szczególne zasady rachunkowości

 • Obowiązki sprawozdawcze tych instytucji

 • Obszary specyficzne:

  • podatek dochodowy od osób prawnych- spełnienie warunków zwolnienia z tego podatku

  • umowy sponsorskie czy świadczenia wzajemne

  • rozpoznanie uzyskanych wpłat np. składki członkowskie, darowizny, sponsoring itp. oraz obowiązek podatku VAT z tego tytułu.

 

IV. Sprawdzian wiadomości

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

 

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

 

Moduł obowiązuje w roku 2019 i z dniem 31.12.2019 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

Minimalne warunki techniczne uczestnika, niezbędne do realizacji szkolenia

1. Procesor dwurdzeniowy lub lepszy

2. Rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768

3. Karta dźwiękowa

4. Dostęp do Internetu

5. Myszka

6. Kklawiatura

7. System operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

8. Przeglądarka:

 • Microsoft Internet Explorer  7.0 lub wyższa,

 • Firefox 3.0 lub wyższa

 • Google Chrome

9. Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

 

Moduł obowiązuje w roku 2019 i z dniem 31.12.2019 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz pomocy:


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu