// Obligatoryjne  

Moduł 8. Kryptoaktywa w sprawozdaniu finansowym

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Kryptoaktywa są cyfrowymi przedstawieniami wartości lub praw, które mają potencjał do tego, by zapewnić znaczne korzyści zarówno dla uczestników rynku, jak i konsumentów. Emisje kryptoaktywów usprawniają procesy pozyskiwania kapitału i zwiększają konkurencję, dzięki czemu mogą umożliwić tańsze, mniej obciążające i bardziej sprzyjające włączeniu finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw .

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy lub ugruntowanie ich wiedzy oraz wyrobienie umiejętności w ocenie identyfikacji, ujęcia, wyceny, prezentacji i ujawnianiu informacji w sprawozdaniach finansowych, sporządzanych przez emitentów kryptowalut lub jednostki je posiadające, lub prowadzące obrót nimi, a podlegających ustawowemu badaniu lub przeglądom, lub innym usługom atestacyjnym.

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Uczestnicy zostaną zapoznani z cechami charakteryzującymi kryptowaluty
 • Przekazana zostanie wiedza nt. kryptowalut w polskim obrocie prawnym, w polskim systemie podatkowym i w sprawozdaniach finansowych
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest technologia blockchain
 • Podczas szkolenia przedstawione zostaną polskie regulacje rachunkowości w zakresie kryptowalut
 • Uczestnicy poznają praktyczne rozwiązania stosowane w kontekście ujęcia kryptowalut w sprawozdaniach finansowych
 • Po szkoleniu uczestnicy będą znali rodzaje kryptowalut i cele ich emisji

 1. Kryptowaluty – cechy charakteryzujące te szczególne zasoby ekonomiczne i ich rodzaje
  • Odróżnienie kryptowalut od innych zasobów, w tym aktywów finansowych i pieniężnych.
  • Podstawy technologii rozproszonego rejestru (DLT), w tym blockchain, rodzaje kryptowalut, cele ich emisji.
  • Zorganizowane rynki obrotu kryptowalutami: Bitbay, Bitmarket, Bitmarket24, Coinroom, Nevbit.
 2. Kryptowaluty w polskim obrocie prawnym
  • Możliwości emisji, posiadania i obrotu na tle zróżnicowanych podejść w środowisku prawnym wiodących krajów UE i świata (USA, Chiny, Rosja, inne).
  • Pojęcie ICO (Initial Coin Offering) – sposób przeprowadzenia transakcji.
  • Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych (2017)
 3. Kryptowaluty według regulacji MSSF
  • Warunki uznania kryptowalut za aktywa jednostki.
  • Stanowisko IFRIC (KIMSF, 2019) w sprawie identyfikacji kryptowalut u ich posiadaczy oraz jego konsekwencje co do ujęcia, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych.
 4. Kryptowaluty według polskich regulacjach rachunkowości
  • Warunki uznania kryptowalut za aktywa jednostki.
  • Analiza możliwości uznania kryptowalut emitowanych, posiadanych lub będących w obrocie jednostki za szczególne aktywa lub przypisanie ich do konkretnych rodzajów, np. inwestycje, zapasy, wartości niematerialne i prawne.
  • Konsekwencje ujęcia kryptowalut jako określonych rodzajów aktywów: początkowa wycena i ujęcie, wycena po początkowym ujęciu (dzień sprzedaży lub wymiany, dzień bilansowy), prezentacja w podstawowych sprawozdaniach finansowych ujawnianie informacji o emisji, posiadaniu lub obrocie kryptowalutami przez jednostkę.
  • Księgowe ujęcie kontraktów terminowych na kryptowaluty
 5. Kryptowaluty w systemie podatkowym
  • Zasady opodatkowania transakcji kryptowalutami w kontekście podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i obciążeń cywilnoprawnych
 6. Kryptowaluty w sprawozdaniach finansowych
  • Przegląd praktycznych rozwiązań stosowanych w kontekście ujęcia kryptowalut w sprawozdaniach finansowych.
 7. Sprawdzian wiadomości 

Piotr Welenc

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, AESGO, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.,

Audytor wewnętrzny. W latach 2011-2020 Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer Polska. Pracował w zespole audytu informatycznego i zespole zarzadzania strategicznego NBP, w 2011 r. jako Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS, w latach 2009-2011 jako audytor wewnętrzny na Politechnice Warszawskiej. Wykonywał projekty Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP, audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Ekspert w zakresie GRC, ESG, analizy procesowej, IT govenance, compliance, SOX. Doradca spółek giełdowych i jsfp w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE, Członek Rady Nadzorczej GIZMI S.A., Członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #kryptowaluty #kryptoaktywa #blockchain #sprawozdaniefinansowe

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną