// Stacjonarne i online  

Moduł 17. Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

 • Zapewnienie bieżącej wiedzy na temat wprowadzonych zmian w krajowych standardach badania oraz aktualnych wersji krajowych standardów badania.
 • Przekazanie informacji na temat zmian w standardach międzynarodowych, które po ich przetłumaczeniu i przyjęciu przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów staną się standardami krajowymi.
 • Zwrócenie uwagi na wydawane przez PIBR i IAASB komunikaty, stanowiska i opracowania.

 1. Wprowadzenie
  • Cel szkolenia
  • Zakres szkolenia
  • Relacje pomiędzy standardami międzynarodowymi i krajowymi
 2. Obowiązujące przepisy prawa i regulacje związane z badaniem sprawozdań finansowych.
  • Akty prawne i regulacje mające wpływ na badanie sprawozdań finansowych, ich zmiany, w tym:
   • ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
   • rozporządzenie nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych
   • badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
   • ustawa o rachunkowości,
   • zasady etyki (Kodeks IFAC),
   • krajowe standardy kontroli jakości.
 3. Zmiany w krajowych standardach badania oraz aktualne wersje krajowych standardów badania
  • Obowiązujące wersje krajowych standardów badania (K58).
  • Zmiany wprowadzone w KSB, w tym:
   • Krajowy Standard Badania 540 (Zmieniony) -"Badanie szacunków  księgowych i powiązanych ujawnień";
   • zmiany do krajowych standardów wykonywania zawodu wynikające z przyjęcia KSB 540 (Zmienionego),
   • zmiany do krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości wynikające z przyjęcia KSB 250
  • Przykłady i zadania sytuacyjne.
 4. Zmiany w standardach międzynarodowych, które po ich przetłumaczeniu i przyjęciu przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów staną się standardami krajowymi
  • MSB 315 {zmieniony w 2019) - "Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia oraz zmiany dostosowawcze i wynikające z nowelizacji innych standardów międzynarodowych wynikające z MSB 315 (zmienionego w 2019 r.)" ostateczne brzmienie (finał pronouncement).
  • MSB 600 (Zmieniony) - "Szczególne rozważania - Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)"(projekt (exposure draft).
  • Pakiet trzech standardów związanych z nową koncepcją - zarządzeniem jakością:
   • Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (ISQM) 1 "Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub inne zlecenia atestacyjne lub usługi pokrewne"
   • Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (ISQM) 2 "Przeglądy jakości zlecenia"
   • MSB 220 (Zmieniony). Zarządzanie jakością w badaniu sprawozdań finansowych"
  • Opracowania Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług
 5. Stanowiska, komunikaty i opracowania PłBR i IAASB - praktyczny wpływ na badanie, wydanie sprawozdania z badania oraz prowadzenie firmy audytorskiej atestacyjnych (IAASB) związane ze zmienionymi standardami międzynarodowymi.
  • Opracowania i alerty PIBR związane z badaniem sprawozdań finansowych lub z działalnością firmy audytorskiej.
  • Opracowania i alerty specjalne Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) związane z badaniem sprawozdań finansowych.
 6. Sprawdzian wiadomości
  Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Magdalena Maksymiuk

Biegły rewident, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów artościowych. Posiada wszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Pracowała w podmiotach międzynarodowych, w tym o zasięgu globalnym, o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej (w tym japońskiej, francuskiej). W ramach prowadzonych projektów m.in.: opracowała kontrole wewnętrzne, organizację działów księgowości, międzynarodowe wdrożenia narzędzi i oprogramowania IT (w tym programy typu ERP), budowała współpracę działów księgowości z działami sprzedaży/produkcji.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną