// Stacjonarne i online  

Moduł 19. Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony)

- praktyka zastosowania

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Przygotowanie biegłych rewidentów do praktycznego zastosowania przepisów standardu podczas badania sprawozdań finansowych.

1 Wprowadzenie              

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.
 • Cel wprowadzenia nowego standardu/zmiany istniejącego standardu.
 • Podstawowe różnice pomiędzy poprzednim a zmienionym brzmieniem standardu KSB 540.

2 Cel i zakres badania wartości szacunkowych i powiązanych ujawnień      

 • Kluczowe koncepcje standardu.
 • Cele biegłego rewidenta.
 • Definicje.

3 Ocena ryzyka  

 • Jednostka i jej otoczenie.
 • Kontrola wewnętrzna jednostki.
 • Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia.
 • Reakcje na oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia.

4. Badanie szacunków księgowych i ujawnień       

 • Metody szacowania.
 • Znaczące założenia.
 • Dane.
 • Wybór szacunku punktowego i powiązanych ujawnień dotyczących niepewności  szacowania przez kierownictwo.
 • Ustalenie szacunku punktowego lub przedziału biegłego rewidenta.
 • Inne rozważania dotyczące dowodów badania.
 • Możliwe oznaki stronniczości kierownictwa.
 • Przykłady zastosowania poszczególnych wymogów standardów - badanie prostych i złożonych szacunków księgowych.
 • Procedury w zakresie badania ujawnień odnoszących się do szacunków księgowych.

5 Ogólna ocena oparta na wykonanych procedurach badania

 • Wystarczalność i odpowiedniość dowodów badania.
 • Ustalenie czy szacunki księgowe są racjonalne, czy zniekształcone.
 • Komunikacja z kierownictwem i osobami sprawującymi nadzór. Pisemne oświadczenia.
 • Dokumentacja badania.

6 Zmiany uzgodnieniowe do innych standardów badania, będące skutkiem KSB 540 (zmienionego)               

 • Zmiany do następujących standardów:
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 200-,.Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z MiędzynarodowymiStandardami Badania':
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 230 -.,Dokumentacja badania·:
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 240-.,0bowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw';
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 260 (Z)-.,Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór';
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 500 - .,Dowody badania';
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 580 - .,Pisemne oświadczenia';
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 700 (Z) -.,Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego';
 • Krajowy Standard Badania (K5B) 701 -.,Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta".

7  Sprawdzian wiadomości 

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Ewa Sobińska

Biegły rewident z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego i doświadczeniem w audycie, właściciel firmy audytorskiej AKONTO Ewa Sobińska. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów.

W ramach działalności audytorskiej uczestniczyła w badaniu wielu spółek, w przygotowywaniu prospektów emisyjnych, przekształcaniu sprawozdań wg MSR/MSSF, badaniu planów połączeń i przekształceń, badaniu funduszy unijnych. Wieloletni wykładowca szkoleń w firmach dotyczące rachunkowości i MSR/MSSF i szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów w SKwP, PIBR i innych firmach szkoleniowych.

Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów od 2015 r, członek Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie od 2015 r., biegły sądowy od 2004 r. Sądu Okręgowego w Warszawie. Wieloletni wizytator Krajowej Komisji Nadzoru KIBR.

Jest współautorem wielu tłumaczeń publikacji IFAC i autorem tłumaczeń Międzynarodowych Standardów Badania i Kodeksu Etyki, a także wielu publikacji i książek dotyczących badania sprawozdań finansowych i materiałów do obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną