// Stacjonarne i online  

Moduł 2. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania

- odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Cel szkolenia

Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 • oceny ryzyka związanego z kontynuacją działalności (zasadności przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego),
 • formułowania sprawozdania biegłego rewidenta z badania(w tym brzmienia zmodyfikowanych opinii ich uzasadnień, informacji objaśniających, odstąpienia od wydania opinii),
 • wypełniania obowiązków informacyjnych wobec kierownictwa badanej jednostki, osób sprawujących  nadzór oraz organów regulacyjnych w przypadku kwestii spornych co do kontynuacji działalności, udokumentowania procesu badania procedury wynikające z KSB 315(2) i 570 (2),metodologii ostrzegania przed upadłością (modele ostrzegania przed upadłością).

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego biegłego rewidenta.

 1. Znaczenie oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności w procesie badania sprawozdania finansowego.
 2. Regulacje dotyczące kontynuacji działalności zwarte w przepisach prawa, tj. ustawie o rachunkowości, prawie upadłościowy, kodeksie spółek handlowych.
 3. Pojęcie i znaczenie oceny zdolności do kontynuacji działalności.
 4. Pojęcie niewypłacalności i jej objawy.
 5. Identyfikacja i klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki (finansowych, operacyjnych i innych).
 6. Metody i modele oceny możliwości kontynuowania działalności:
  • Przykładowe metody:
   • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki zyskowności i rentowności,
   • analiza liniowa wielowymiarowa,
   • analiza dyskryminacyjna,
   • analiza logitowa,
   • sztuczne sieci neuronowe.
  • Przykładowe modele:
   • model Altmana,
   • model „poznański” - Hamrola, Czajki, Piechockiego,
   • model B. Prusaka,
   • model A. Hołdy,
   • model D. Hadasik,
   • model D. Appenzeller, K. Szarzec,
   • model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego (INE PAN).
 7. Regulacje wynikające ze standardów badania (KSB 315 (Z), KSB 570 (Z)):
  • procedury oceny ryzyka,
  • ocena osądu kierownika jednostki,
  • okres nieobjęty oceną kierownika jednostki,
  • dodatkowe procedury badania stosowane w przypadku rozpoznania zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności,
  • wnioski biegłego rewidenta,
  • wpływ oceny zdolności do kontynuacji działalności na sprawozdanie z badania (w tym formułowanie zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień oraz informacji objaśniających, przykłady zastrzeżeń w sprawozdaniach z badania, opinii negatywnych lub odmowy ich wydania związanych z zagrożeniem kontynuacji działalności),
  • udokumentowanie badania (uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących i potwierdzających zasadność przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego).
 8. Obowiązki informacyjne wobec kierownictwa badanej jednostki, osób sprawujących nadzór oraz organów regulacyjnych (z uwzględnieniem przepisów szczególnych).
 9. Przykłady narzędzi rewizyjnych stosowanych do oceny prawidłowości przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 10. Sprawdzian wiadomości - test

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #kontynuowaniedzialalnosci #badaniefinansowe #rewizjafinansowa

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną