// Obligatoryjne  

Moduł 27. Nowe standardy zarządzania jakością IAASB

- praktyczne aspekty wdrożenia

Cel szkolenia

 • Poznanie procesu oceny ryzyka firmy audytorskiej.
 • Wypracowanie umiejętności związanych z proaktywnym monitorowaniem systemów zarządzania jakością oraz terminowym i skutecznym usuwaniem nieprawidłowości.
 • Zwrócenie uwagi na wzmocnienie wymogów dotyczących przeglądu jakości zlecenia.
 • Uzyskana wiedza powinna przełożyć się na podniesienie jakości zarządzania w firmie audytorskiej.

 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia   
  • Cel stosowania przedmiotowego rozwiązania.
  • Zakres usług (m.in. budowlane, informatyczne, projektowe, itd.).
  • Specyficzne definicje.
  • Rodzaje umów oraz ich łączenie i dzielenie.
 2. Metody ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługę  
  • Metody pomiaru stopnia zaawansowania prac.
  • Ustalanie przychodów i kosztów.
  • Globalny budżet przychodów i kosztów.
  • Spodziewane straty na umowach.
  • Podatek dochodowy bieżący i odroczony.
  • Zaangażowanie pracowników zajmujących się różnymi obszarami działalności jednostki w proces wyceny umów o niezakończone usługi.
  • Zagadnienia sytuacyjne
 3. Ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym 
  • Przykłady ujęcia w księgach rachunkowych.
  • Opis zasad rachunkowości we wprowadzeniu.
  • Prezentacja w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
  • Nota w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.
  • Przykłady liczbowe.
 4. Badanie przez biegłego rewidenta
  • Identyfikacja ryzyk badania.
  • Weryfikacja globalnego budżetu przychodów i kosztów.
  • Weryfikacja rozliczania i ujęcia w księgach rachunkowych.
  • Badanie szacunków.
  • Przykładowe procedury badania.
  • Dokumentacja badania.
  • Zagadnienia sytuacyjne.
 5. Sprawdzian wiadomości 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną