// Stacjonarne i online  

Moduł 8. Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istoty badania wyrywkowego (próbkowania) w rozumieniu KSB 530 oraz jego powiązania z:
- modelem ryzyka badania,
- innymi procedurami gromadzenia dowodów badania, oraz
- istotnością.
Pokazanie badania wyrywkowego jako procesu, w którym projektowanie próbki, wybór pozycji do próbki, badanie oraz ocena wyników (uogólnienie na badaną populację) są ze sobą wzajemnie powiązane i wpływają na wiarygodność uzyskanych dowodów badania.
Zwrócenie uwagi na główne etapy procesu próbowania z punktu widzenia badań wiarygodności i zgodności oraz związane z tym podobieństwa i różnice.
• Przybliżenie możliwości wykorzystania różnych statystycznych, niestatystycznych i mieszanych planów próbkowania.
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat formułowania oczekiwań i oceny uzyskanego poziomu pewności z badań wyrywkowych - jako źródła dowodów badania wiarygodności stwierdzeń oraz operacyjnej skuteczności procedur kontroli wewnętrznej.
Nabycie umiejętności posługiwania się tablicami 

Szkolenie zalicza 16h kształcenia obligatoryjnego

1.Wprowadzenie

     • Cel szkolenia.
     • Zakres szkolenia.
     • Główne standardy badania określające warunki i zakres stosowania metod
       wyboru pozycji do badania (w tym: KSB 500, KSB 530, KSB 330 i KSB 450).
     • Statystyczne i niestatystyczne podejście do badania.
     • Poziom pewności możliwy do uzyskania a wybór metody pozycji do badania.

2.Metoda pełna i wybór celowy

     • Wady i zalety stosowania.
     • Główne różnice między metodą pełną, wyborem celowym a badaniem wyrywkowym.
     • Wymogi dokumentacyjne.
     • Przykłady dokumentacyjne

3.Badanie wyrywkowe populacji (próbkowanie)

     • Główne pojęcia wykorzystywane w próbkowaniu.
     • Podstawowe różnice między badaniami wyrywkowymi w rewizji finansowej
       a innych dziedzinach.
     • Determinanty stosowania badań wyrywkowych.
     • Badanie wyrywkowe a model ryzyka badania oraz koncepcja istotności.
     • Zasady łączenia próbkowania z innymi procedurami gromadzenia
       dowodów badania.
     • Wykorzystanie próbkowania w badaniu sprawozdań finansowych małych
       i średnich jednostek.
     • Próbkowanie w badaniach zgodności i badaniach wiarygodności –
       podobieństwa i różnice.
     • Wymogi dokumentacyjne.
     • Proces 14 kroków.

4.Losowe i nielosowe techniki wyboru jednostek próbki

     • Probabilistyczne techniki wyboru:
      o wybór losowy,
      o wybór systematyczny,
      o wybór według wartości ważonych.
     • Nieprobabilistyczne techniki wyboru:
      o wybór przypadkowy,
      o wybór blokowy.
     • Stratyfikacja (warstwowanie).
     • Przykłady wyboru próbki z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych,
       generatorów i tablic.

5.Wybór jakościowy w bada- niach zgodności

     • Statystyczne i niestatystyczne metody próbkowania.
     • Determinanty wyboru różnych metod.
     • Próbkowanie według atrybutów:
      – metodą stałej próbki,
      – metodą sekwencyjną,
      – metodą akceptacji wyników.

     • Przykłady z wykorzystaniem tablic i innych narzędzi wspomagających
       badanie.

6. Wybór wartościowy w testach szczegółowych

    • Statystyczne i niestatystyczne metody próbkowania.
    • Determinanty wyboru różnych metod.
    • Próbkowanie według zmiennych:
     – metodą według jednostek pieniężnych,
     – metodą według jednostek naturalnych,
     – metodą oszacowania różnicy,
     – metodą oszacowania proporcji,
     – metodą ,,średnio na jednostkę’’.
    • Możliwość stosowania wyboru jakościowego w testach szczegółowych
       transakcji.
    • Przykłady z wykorzystaniem tablic i innych narzędzi wspomagających
       badanie.

7. Sprawdzian wiadomości
 

 

Waldemar Majek

Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Konsultant Banku Światowego. Współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”.

W przeszłości dyrektor zarządzający jednej z największych firm szkoleniowych BPP Professional Education w Polsce. Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż.

Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member. Posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator).

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną