// Obligatoryjne  

Moduł 9. Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Cel szkolenia

 • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istoty procedur analitycznych oraz ich powiązania z:
  • modelem ryzyka badania,
  • istotnością,
  • ryzykiem oszustwa, oraz
  • identyfikacją zagrożeń dla kontynuacji działalności.
 • Zwrócenie uwagi na cztery główne fazy procedur analitycznych występujące bez względu na etap badania.
 • Zwrócenie uwagi na specyficzne aspekty związane z możliwością polegania na procedurach analitycznych jako źródle dowodów badania wiarygodności stwierdzeń.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat właściwego formułowania i stopnia precyzji oczekiwań biegłego rewidenta co do kształtowania się określonych wartości, wskaźników oraz relacji między danymi finansowymi i niefinansowymi.
 • Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności w zakresie dokumentowania przebiegu procedur analitycznych.
 • Przybliżenie kwestii związanych z możliwością wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających badanie.
 • Zasygnalizowanie głównych kierunków rozwoju narzędzi i technik analitycznych wykorzystywanych w rewizji finansowej.

 1. Wprowadzenie
  • Cel szkolenia.
  • Zakres szkolenia.
  • Główne standardy badania określające warunki i zakres stosowania procedur analitycznych (w tym: KSB 520, KSB 500, KSB 315(Z), KSB 330 i KSB 450).
  • Zalety stosowania procedur analitycznych już na etapie akceptacji klienta (KSKJ 1) i łączenia ich procedurami badania.
  • Obowiązek i możliwość stosowania procedur analitycznych w procesie badania.
  • Powiązanie procedur analitycznych z modelem ryzyka badania.
  • Podobieństwa i różnice dotyczące wykorzystania procedur analitycznych na różnych etapach badania.
  • Warunki polegania na wynikach procedur analitycznych.
 2. Przebieg procedur analitycznych
  • Poziom pewności możliwy do uzyskania w wyniku stosowania procedur analitycznych.
  • Akceptowalny poziom odchyleń od oczekiwań a istotność.
  • Wykorzystanie procedur analitycznych w badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek.
  • Procedury analityczne a ryzyko oszustwa.
  • Możliwość wykorzystania w badaniu analiz sporządzonych przez strony trzecie.
  • Procedury analityczne jako proces:
   • budowanie oczekiwań, co do kształtowania się określonych wartości, lub wskaźników,
   • identyfikacja odstępstw od oczekiwań,
   • badanie i wyjaśnianie przyczyn odstępstw, oraz
   • formułowanie wniosków i ich wpływ na dalszy proces badania.
 3. Główne narzędzia i techniki procedur analitycznych
  • Warunki wstępne i ograniczenia stosowania różnych narzędzi i technik.
  • Analiza trendu.
  • Analiza wskaźnikowa.
  • Test racjonalności.
  • Analiza regresji.
  • Inne niestatystyczne narzędzia analityczne.
  • Procedury analityczne, jako narzędzie zdobywania wiedzy o jednostce i szacowania
 4. Wykorzystanie procedur analitycznych na etapie akceptacji klienta oraz planowania badania ryzyka.
  • Wykrywanie zagrożeń dla kontynuacji działalności.
  • Wymogi dokumentacyjne.
  • Wpływ wyników procedur analitycznych na dalszy proces badania.
  • Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.
 5. Procedury analityczne jako for- ma bezpośredniego badania wiarygodności stwierdzeń
  • Determinanty wiarygodności dowodów badania uzyskanych w wyniku zastosowania procedur analitycznych.
  • Łączenie z innymi technikami rewizyjnymi.
  • Korzystanie z pomocy eksperta. Wymogi dokumentacyjne.
  • Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.
 6. Wykorzystanie procedur analitycznych na końcowym etapie badania
  • Determinanty prawidłowości zastosowania procedur analitycznych jako procedur końcowych badania.
  • Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.
  • Wymogi dokumentacyjne.
 7. Rozwój technologiczny a wykorzystanie procedur analitycznych w badaniu
  • Możliwość i potrzeba wykorzystania w badaniu narzędzi informatycznych.
  • Wady i zalety stosowania ADA w badaniu sprawozdań finansowych różnych jednostek.
  • Przyszłość i kierunki rozwoju narzędzi analitycznych wykorzystywanych w rewizji finansowej.
 8. Sprawdzian wiadomości
  • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną