Umowy zlecenia po zmianach i inne wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach

 

 

Korzyści dla uczestnika:

 • zapoznasz się z zasadami oskładkowania umów zleceń przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 • dowiesz się jak uniknąć zakwestionowania zawartych umów przez ZUS i PIP
 • przedstawimy jak rozwiązać problemy wynikające ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej
 • poruszymy m.in. kwestie kwoty wolnej od potrąceń, a także stanowisko resortu pracy dotyczące świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w kontekście ustalania dochodu na potrzeby ZFŚS

 

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy i specjaliści działów kadr i płac
 • Pracownicy działów księgowych
 •  Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia wynagrodzeń pracowników

 

I. Zasady oskładkowania umów zleceń przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń

Zasady ogólne

 • Zakaz zastępowania umowy o pracę umową zlecenia.
 • Różnice między umową zlecenia, a umową o dzieło.
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów.
 • Jak uniknąć zakwestionowania zawartych umów przez ZUS i PIP.

Koszty uzyskania przychodów

Zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów

 • 20%,
 • 50%,
 • rzeczywistych. 

Składki ZUS od umów cywilnoprawnych

1. Kiedy umowa o dzieło jest oskładkowana.

2. Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej.

 • z osobą nieposiadającą innych tytułów do ubezpieczeń,
 • z własnym pracownikiem,
 • z pracownikiem obcego podmiotu, z omówieniem wpływu terminu wypłaty na zasady podlegania ubezpieczeniom
 • z osobą wykonującą kilka umów zleceń,
 • z emerytem lub rencistą,
 • z uczniem lub studentem,
 • z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
 • z osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim (rodzicielskim), wychowawczym,
 • z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym.

3. Praktyczna wartość informacji i oświadczenia zleceniobiorcy o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń i konsekwencje niepowiadomienia płatnika o zaistniałych zmianach.

4. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

 • podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu jako konsekwencja przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
 • ubezpieczenie chorobowe tylko dla objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

5. Zwolnienie z opłacania od umów zleceń składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

 • podmioty zwolnione z odprowadzania składek na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
 • zwolnienie z odprowadzania składek na fundusz pracy z uwagi na wysokość miesięcznego przychodu,
 • zwolnienie z odprowadzania składek na fundusz pracy z uwagi na wiek wykonawcy zlecenia. 

6. Umowy zlecenia do 200 zł, tzw. „małe umowy”

 • podatek zryczałtowany od „małych umów”,
 • kiedy „mała umowa” nie będzie podlegała ryczałtowemu opodatkowaniu, mimo że wynagrodzenie z racji jej wykonywania nie przekracza 200 zł.
 • oskładkowanie „małych umów”.

7. Umowa o pracę po umowie zlecenia.

8. Zgłaszanie zleceniobiorców w ZUS

 • do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,

9. Informacja płatnika składek PIT-11 i PIT-8AR.

II. Stosowanie minimalnej stawki godzinowej

1. Ustawowa definicja wykonawcy zlecenia i świadczącego usługi w kontekście obowiązku zagwarantowania minimalnej stawki godzinowej wykonawcy zlecenia i świadczącemu usługi.

2. Minimalna stawka godzinowa, a wynagrodzenie zleceniodawcy określone w stawce miesięcznej.

3. Rejestr godzin poświęconych na realizację zlecenia i zasady potwierdzania liczby godzin.

 • postanowienia zawarte w umowie,
 • brak postanowień w umowie,
 • ewidencja dzienna, tygodniowa, miesięczna,
 • wykaz godzin wykonywania zlecenia na rachunku do umowy,
 • wykaz godzin wykonywania usługi na rachunku lub fakturze VAT.

4. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

5. Wyłączenia z obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej

 • z uwagi na formę wykonywania zlecenia i wynagrodzenie,
 • z uwagi na rodzaj świadczonych usług,
 • umowa uaktywniająca zawarta z nianią,
 • z uwagi na status przedsiębiorcy.
   

III. Składniki wynagrodzenia zaliczane do minimalnego wynagrodzzenia za pracę oraz zrównanie jego wyskości dla wszystkich zatrudinonych w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2017r.

1. Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane przy kalkulowaniu wysokości płacy minimalnej.

2. wysokość płacy minimalnej dla pracownika w pierwszym roku kariery zawodowej.

IV. Pomniejszanie stawki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy w przypadku wypłaty w jednym miesiącu niskiego wynagrodzenia za pracę lub za chorobę i zasiłku chorobowego

1. Porównywanie wyliczonej składki zdrowotnej z wysokością zaliczki na podatek dochodowy w razie wypłaty wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu w świetle wyroku Sadu Najwyższego.
 

V. Kwoty wolne od potrąceń w 2017r.i wybrane zagadnienia dotyczące zbiegu tytułów do potrąceń.

1. Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r.

2. Zmiana przepisów dotyczących dokonywania potrąceń przy zbiegu zajęcia administracyjnego i komorniczego.

3. Zbieg egzekucji sum egzekwowanych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych i należności niezwiązanych z alimentami.

4. Możliwość potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia w zależności od charakteru nadpłaty.

4. Zakres potrąceń dobrowolnych w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika obciążone jest zajęciem obowiązkowym.

5. Pojęcie zaliczki udzielonej pracownikowi jako podlegającej potrąceniom obowiązkowym.


VI. Podmioty zobowiązane do tworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i regulaminu wynagradzania po zmianach od 1 stycznia 2017 r.
 

VII. Stanowisko resortu pracy dotyczące śwaidczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 +” w kontekście ustalania dochodu na potrzeby ZFŚS.

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, +48 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, +48 22 560 76 55

Grzegorz Lenkiewicz
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 33

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu