Warsztaty US GAAP i PSR – porównanie głównych różnic

 

1 200,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przegląd podobieństw i różnic pomiędzy amerykańskimi standardami rachunkowości US GAAP i regulacjami obowiązującymi w Polsce, tj. Ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami (Polskimi Standardami Rachunkowości – PSR).

 

Korzyści dla uczestnika:

- poznasz główne różnice w zasadach i podejściu koncepcyjnym między US GAAP  vs PSR

- pokażemy na przykładzie wybranych spółek giełdowych kluczowe obszary różnic w prezentacji sprawozdania finansowego przygotowanego wg PSR i  regulacji US GAAP

- przejdziemy krok po kroku przykładowe sprawozdanie finansowe sporządzone wg US GAAP  wybranej spółki branżowej notowanej na rynku amerykańskim

 

Adresaci:

dyrektorzy finansowi

- główni księgowi

- pracownicy działów księgowości raportujący dla inwestorów wg US GAAP

- analitycy

- doradcy finansowi oraz inwestycyjni

- inspektorzy kredytowi

- użytkownicy sprawozdań finansowych sporządzonych wg US GAAP

- osoby posiadające wiedzę finansową zainteresowane zagadnieniami regulacji wg US GAAP.

I. Wprowadzenie

1. Kluczowe założenia koncepcyjne US GAAP .
2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową  (aktywa, zobowiązania  i kapitały własne, przychody i koszty).
3. Główne różnice w zasadach i podejściu koncepcyjnym między US GAAP  vs PSR.
4. Zakres objęty regulacjami, krótka informacja dotycząca  regulacji ASU po konwergencji. Charakterystyka AU 2009-2018.
5. Rola polityki rachunkowości grupy kapitałowej, korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości – charakterystyka, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.


II. Kluczowe obszary różnic w prezentacji sprawozdania finansowego przygotowanego wg PSR i  regulacji US GAAP . Analiza sprawozdań finansowych - case study  na podstawie wybranych spółek giełdowych:


1. Struktura, treść, zasady ogólne i wymogi odnośnie sprawozdania finansowego. Regulacje SEC
2. Prezentacja bilansu tym: układ, agregacja informacji, prezentacja aktywów obrotowych i trwałych, zobowiązania krótko i długoterminowe, w tym pożyczki, struktura kapitału własnego.
3. Sprawozdania dla właścicieli- zestawienie zmian w kapitale własnym (klasyfikacja i charakterystyka), w tym ujęcie niezrealizowanych zysków i strat kapitałowych, transakcji w  walutach obcych.
4. Raport o wynikach finansowych w danym roku- rachunek operacji (rachunek zysków i strat), w tym: przychody, koszty i wydatki, rodzaje działalności ( działalność kontynuowana i zaniechana).
5. Rachunek przepływów środków pieniężnych, w tym prezentacja działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
6. Noty uzupełniające do sprawozdania finansowego.

III. Analiza kategorii bilansowych- podobieństwa i podstawowe obszary różnic US GAAP vs PSR . Ujawnianie, wycena oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym, case study na podstawie wybranych spółek giełdowych:


1. Koncepcja kosztu historycznego jako podstawa wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań.
2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności (klasyfikacja, prezentacja, wycena, odpisy) oraz przedpłaty (zasady rozliczenia w czasie).
3. Inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe oraz transakcje zabezpieczające.
4. Zapasy - podstawowe informacje (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy).
5. Długoterminowe aktywa trwałe- środki trwałe.
6. Wartości niematerialne oraz inne aktywa o charakterze trwałym.
7. Instrumenty finansowe - podstawowe informacje, klasyfikacja i prezentacja, instrumenty podstawowe i pochodne, wykorzystanie instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń itp..
8. Zobowiązania krótkoterminowe (rodzaje, klasyfikacja, prezentacja, wycena).
9. Zadłużenie o charakterze długoterminowym, w tym pożyczki oraz emisja obligacji i innych papierów dłużnych.
10. Rezerwy, w tym rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych (rodzaje, zasady tworzenia, wycena).
11. Zagadnienia podatku odroczonego.(ASC 740).
12. Kapitał własny (klasyfikacja i prezentacja bilansowa).
13. Aktywa przeznaczone do zbycia.
14. Utrata wartości aktywów, zasady i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.


IV. Charakterystyka specyfiki branżowej i przyjętych dla niej regulacji w świetle ASC.

V. Analiza kategorii rachunku zysków i strat-podobieństwa i podstawowe obszary różnić US GAAP vs PSR

 
1. Rozpoznawanie i pomiar przychodów i kosztów (wydatków) operacyjnych, zysków i strat, przychodów i kosztów finansowych, w tym sposób ujęcia i moment rozpoznania. Ostatnie modyfikacje rozpoznania przychodów w wybranych branżach- przychody z umów z klientami ASC 606 vs PSR. 
2. Charakterystyka kosztów US GAAP vs  PSR . Specyfika kosztów operacyjnych w pozostałe koszty operacyjne i finansowe . Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat.
3. Ujęcie zdarzeń działalności zaniechanej, zmiana polityki rachunkowości.  Zyski i straty warunkowe
4. Podatek odroczony.
5. Znaczenie szacunków.
6. Forma prezentacji.
7. Zysk na akcję.

VI. Wybrane zagadnienia szczególne:


1. Leasing –  (rodzaje i formy leasingu, przedmioty leasingu, opłaty leasingowe, możliwość uczestniczenia strony trzeciej w transakcjach, transakcje między jednostkami powiązanymi, subleasing i podobne transakcje. Leasing w księgach korzystającego.
2. Ujęcie podatku – podatek stanowiący zobowiązanie podatkowe oraz podatek odroczony  (rozpoznawanie, aktywa i rezerwy na podatek ,ujęcie w sprawozdaniu finansowym).
3. Rachunkowość segmentów (klasyfikacja segmentów, zakres ujawnień).
4. Pozycje w walutach obcych – charakterystyka.
5. Kapitalizacja odsetek.

VII. Podmioty powiązane, grupa kapitałowa- krótka charakterystyka różnic PSR  vs US GAAP:


1. Podmioty powiązane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2. Połączenia jednostek.

VIII. Kompleksowe case study- podsumowanie

1. Analiza przykładowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg US GAAP na przykładzie wybranej spółki  branżowej notowanej na rynku amerykańskim (  formularz 10-K oraz raport roczny)

Grażyna Machula

Trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A. Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu