Wartość godziwa wg MSSF i UoR (16h)

Planowane

 

e-learning
300,00

I. Wprowadzenie

1. Geneza koncepcji wartości godziwej

 • podstawowe miary wartości w rachunkowości, ich zalety i wady
 • potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych, a wycena w wartościach godziwych/ potencjał poznawczy wartości godziwej
 • wycena bilansowa w wartościach godziwych i jej prezentacja – kierunki zmian

2. Omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań i standardów rachunkowości dotyczących wartości godziwych:

 • polskie prawo bilansowe (ustawa o rachunkowości/ Rozporządzenia)
 • MSSF

3. Definicje wartości godziwej wg UoR i MSR – różnice

4. Inne koncepcje wyceny aktywów i pasywów wykorzystujące elementy szacowania wartości godziwej


II. Obszary zastosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej według Ustawy o rachunkowości       
                                                                                          

1. Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań w wartościach godziwych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym

2. Zastosowanie wyceny w wartości godziwej w przypadku połączenia

3. Wycena w wartości godziwej w konsolidacji sprawozdań finansowych

4. Pozostałe obszary zastosowań wartości godziwej do wyceny bilansowej wg UoR


III. Obszary zastosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej według MSSF         
                                                                                                                 

1. Wartość godziwa aktywów niematerialnych

2. Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych

3. Utrata wartości aktywów niefinansowych

4. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych

5. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

7. Aktywa biologiczne

8. Pozostałe obszary zastosowań wartości godziwej do wyceny bilansowej:

 • wartość godziwa w rachunkowości zabezpieczeń
 • wartość godziwa w transakcjach płatności w formie akcji własnych
 • wartość godziwa w wycenie świadczeń pracowniczych
 • zapasy
 • zobowiązania dostarczenia towarów i usług w przyszłości
 • wartość godziwa przychodów


IV. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości finansowej 13 – Wycena w wartościach godziwych  
                                                                                  

1. Cel i zakres standardu

2. Data wejście w życie

3. Wycena

 • definicja wartości godziwej
 • składnik aktywów lub zobowiązanie
 • transakcja
 • uczestnicy rynku
 • cena
 • zastosowanie do aktywów niefinansowych
 • zastosowanie do zobowiązań i własnych instrumentów kapitałowych
 • zastosowanie do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z pozycjami równoważącymi ryzyko rynkowe lub ryzyko kredytowe kontrahenta
 • wartość godziwa w początkowym ujęciu

4. Techniki wyceny

 • podejście rynkowe
 • podejście kosztowe
 • podejście dochodowe

5. Dane wejściowe a techniki wyceny

 • dane wejściowe do poziomu 1
 • dane wejściowe do poziomu 2
 • dane wejściowe do poziomu 3

6. Hierarchia wartości godziwej

7. Ujawnianie informacji


V. Wartość godziwa w sprawozdaniach finansowych polskich jednostek gospodarczych – przykłady


VI. Korekty wartości godziwej w rachunkowości i prawie podatkowym     

1. Skutki wyceny w wartościach godziwych w sprawozdaniu finansowym

2. Zmiana wartości godziwych w prawie bilansowym

3. Wartość  godziwa i jej zmiana w prawie podatkowym

4. Wycena w wartości godziwej a podatek odroczony


VII. Wartość godziwa jako specyficzny obszar badania 
                                       

1. Specyfika i ryzyko badania szacowanej wartości godziwej 


VIII. Wymogi krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej w zakresie badania aktywów i zobowiązań wycenionych w wartości godziwej


IX. Badanie wartości szacunkowych zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej      
                                                                                                       

1. Krajowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 1

2. Delegacja do międzynarodowych standardów rewizji finansowej


X. Międzynarodowy Standard Badania 540 „Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień”  

1. Zakres standardu

2. Data wejście w życie

3. Cel badania szacunkowej wartości godziwej

4. Definicje

5. Proces badania szacunków wartości godziwej według MSB 540

 • ocena ryzyka w związku z ustalaniem wartości szacunkowych
 • rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia
 • reakcja na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia
 • dalsze procedury wiarygodności przeprowadzane jako reakcja na znaczące ryzyko
 • ocena racjonalności wartości szacunkowych oraz określenie zniekształceń
 • badanie ujawnień związanych z wartościami szacunkowymi
 • zbadanie możliwej stronniczości kierownictwa
 • zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji:
  - pisemne oświadczenia
  - inne dowody rewizyjne


XI. Regulacje w zakresie korzystania w trakcie badania z ekspertów powołanych przez biegłego rewidenta i rzeczoznawców  
                                                                  

1. Regulacje krajowe

2. Regulacje międzynarodowe – MSB 620

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia:

 • procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 • rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 • karta dźwiękowa
 • dostęp do Internetu
 • myszka
 • klawiatura
 • system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

przeglądarka, minimalna wersja:

 • Google Chrome 30.0
 • Mozilla Firefox 25.0
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Apple Safari 6


Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Cena szkoleń e-learningowych:

Wartość godziwa wg MSSF i UoR - Cena: 300 zł.

Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningową.

Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do 31.12.2018 r.

Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Sp. z o. o. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

 

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e-learningowej jest:

 1. Wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
 2. Dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę e–learningową.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia:

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę, uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. 

Etap II

Po ukończeniu kursu należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo

jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Uzyskane informacje pomogą ulepszyć ofertę kursów

i dostosować ją do Państwa oczekiwań.

Etap III

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap IV

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej lub pocztą na życzenie uczestnika szkolenia.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy:

W sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

W sprawach merytorycznych: szkolenia@pkfpolska.pl


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu