Zagraniczne szkolenia wyjazdowe - Meksyk 2021

Zapraszamy do zapisów, liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.09.2021.

Do ceny należy dodać koszt wyjazdu.

2 400,00

1 DZIEŃ

Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na 3 godz. przed wylotem. Przelot samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym
do Cancun (lot bezpośredni). Przylot do Cancun, odprawa paszportowa, spotkanie
z pilotem, transfer do hotelu na Holbox (w przypadku niedogodnych warunków pogodowych, a tym samym braku możliwości przeprawy promowej na Holbox nocleg w okolicy miasta Chiquila i przeprawa promowa na Holbox w dniu drugim), kolacja, nocleg. W przypadku późno wieczornego lub nocnego przylotu w tym dniu może nie być kolacji.

2 DZIEŃ

Śniadanie i czas wolny na wypoczynek na wyspie Holbox, gdzie można korzystać
z kąpieli wodnych i słonecznych. Opcjonalnie i za dodatkową opłatą zapraszamy
na wycieczki proponowane przez przewodnika. Rodzaj atrakcji zależy od pogody, pory roku i migracji zwierząt. Mogą to być na przykład: rejs z delfinami, rejs dookoła wyspy czy wizyta w rezerwacie przyrody (granicami rezerwatu objęta jest bardzo duża część wyspy). Kolacja i nocleg na Holbox.

3 DZIEŃ

Po śniadaniu przeprawa promowa na Jukatan, krótka wizyta i spacer po miasteczku Majów Tizimin, a następnie przejazd do Rio Lagartos i rejs podczas którego podziwiać można rezerwat przyrody, będący ostoją kolonii flamingów, pelikanów, kormoranów. Po drodze, jeśli pozwoli na to czas, wizyta w okolicy różowej laguny Las Coloradas, której osobliwy kolor spowodowany jest żyjącymi w niej mikroorganizmami. Kolacja
i nocleg w okolicach Rio Lagartos. (Trasa ok. 180 km).

4 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd i wizyta w Jaskiniach Loltun - niesamowita przeprawa przez podziemny świat Xibalba (znany też z gry Tomb Raider). Następnie zwiedzanie mało znanej ale przepięknej strefy archeologicznej Labna, z charakterystycznym łukiem Majów (najlepiej zachowany przykład sklepienia pozornego stosowanego przez majańskich architektów). Po południu czas na chwilę odpoczynku – zakwaterowanie w hotelu
z basenem, kolacja i nocleg. Po kolacji dla chętnych wyjazd na spektakl światło i dźwięk
w Uxmal (za dodatkową opłatą ok. 30 USD/os). (Trasa ok. 430 km).

5 DZIEŃ

Po śniadaniu zwiedzanie Uxmal - centrum religijnego Majów, gdzie zobaczymy między innymi tzw. Pałac Gubernatora, Świątynię Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek z licznymi wizerunkami boga deszczu. Następnie wizyta w jednej z hacjend, niegdyś zarządzanych przez baronów sizalowych, gdzie dowiemy się w jaki sposób uprawiano agawę sizalową
i jak działały samowystarczalne majątki kolonialne, którymi były właśnie hacjendy. Następnie wizyta w stolicy Jukatanu - mieście Merida. Spacer po historycznym centrum miasta oraz zwiedzanie muzeum Palacio Canton, gdzie dowiemy się jeszcze więcej
o kulturze Majów. Wieczorem dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 20 USD/os) przejażdżka dorożkami po kolonialnych uliczkach Meridy. Kolacja i nocleg w centrum Meridy (możliwość poznania życia nocnego stolicy Jukatanu). (Trasa ok. 100 km).

6 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do Chichen Itza (lista UNESCO), gdzie zobaczymy między innymi: schodkową piramidę Kukulkan o wysokości ponad 30 m, ścianę trupich czaszek, boisko do gry w pelotę oraz majańskie obserwatorium astronomiczne. Następnie wizyta w Valladolid i spacer po tym kolonialnym miasteczku połączony z wizytą na lokalnym bazarze, gdzie można spróbować regionalnych przysmaków. Po południu czas wolny na samodzielne eksplorowanie miasteczka. Kolacja i nocleg w centrum Valladolid (trasa ok. 170 km).

Dzień 7

Po śniadaniu przejazd do strefy archeologicznej Coba, którą zwiedzimy lokalnymi tuk tukami lub na rowerach. Przejeżdżając przez tropikalną selwę poznamy historię oraz florę i faunę strefy. Następnie wizyta w Gran Cenote - jednej z najpiękniejszych studni krasowych na Jukatanie (dla chętnych możliwość kąpieli). Następnie po południu przejazd do Playa del Carmen i czas wolny. Kolacja i nocleg na Riviera Maya
lub w Cancun. (Trasa ok. 170 km).

Dzień 8

Po śniadaniu wykwaterowanie i transfer na wypoczynek na Riviera Maya do hotelu.

Dzień 9 – 14

Pobyt w hotelu Iberostar Paraiso del Mar, w tym 3 dni szkolenia.

Dzień 15

Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Cancun i powrót do Polski samolotem czarterowym LOT-u (rejs bezpośredni).

Dzień 16

Przylot do Polski.

11 dzień (29.11.2021)  8 godz.

Wykładowca: Jadwiga Godlewska

Moduł 16 - Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

I. Definicja przychodów i zysków

Omówienie definicji przychodów i zysków ze zwróceniem uwagi na poszczególne jej elementy

II. Podstawowe zasady ujmowania przychodów i zysków

Omówienie zasad:

 • współmierności przychodów i kosztów
 • memoriału
 • rozdzielnego/łącznego ujmowania przychodów i zysków

III. Rodzaje przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości

Omówienie poszczególnych rodzajów przychodów wraz z ich charakterystyką i regulacjami prawnymi:

 • operacyjne
 • pozostałe operacyjne
 • finansowe

IV. Przychody z tytułu kontraktów długoterminowych

 • Suma warunków
 • Podstawowe zasady ujmowania kontraktów długoterminowych
 • Omówienie regulacji KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 3

V. Przychody z działalności deweloperskiej

 • Podstawowe zasady ujmowania przychodów z działalności deweloperskiej
 • Omówienie regulacji KSR 8 „Działalność deweloperska”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 8

VI. Przychody wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

 • Podstawowe zasady ujmowania przychodów z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Omówienie regulacji KSR 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 10

VII. Przychody z działalności rolniczej

 • Podstawowe zasady ujmowania przychodów z działalności rolniczej
 • Omówienie regulacji KSR 12 „Działalność rolnicza”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 12

VIII. Dotacje rządowe wg ustawy o rachunkowości

 • Podstawowe zasady ujmowania dotacji rządowych
 • Zadania sytuacyjne

IX. Zyski ze sprzedaży środków trwałych

 • Podstawowe zasady ujmowania zysków ze sprzedaży środków trwałych
 • Omówienie regulacji KSR 11 „Środki trwałe”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 11

X. Konsolidacja i wyłączenia konsolidacyjne oraz ujmowanie przychodów ze wspólnych porozumień

 • Ujmowanie przychodów w sprawozdaniach skonsolidowanych
 • Wyłączenia i korekty konsolidacyjne
 • Ujmowanie przychodów ze wspólnych porozumień
 • Zadania sytuacyjne

XI. Zasady postępowania, gdy w ustawie o rachunkowości i KSR brak szczegółowych wytycznych

 • Możliwości wykorzystania MSSF
 • Możliwości wykorzystania innego zestawu standardów
 • Autorska polityka rachunkowości jednostki

XII. Porównanie zasad dotyczących ujmowania przychodów zawar- tych w ustawie o rachunkowo- ści i KSR do regulacji w MSSF

 • Zakres regulacji
 • Podstawowe zasady ujmowania przychodów
 • Zagadnienia nieuregulowane w ustawie o rachunkowości i KSR

XIII. Ujawnianie informacji o przychodach w sprawozdaniu finansowym

 • Wymogi dotyczące prezentacji i ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych:
 • Wynikające z ustawy o rachunkowości
 • Wynikające z KSR 3
 • Wynikające z KSR 8
 • Wynikające z KSR 10
 • Wynikające z KSR 11
 • Wynikające z KSR 12

Sprawdzian wiadomości

 

12 dzień (30.11.2021)  8 godz.

Wykładowca: Jadwiga Godlewska

Moduł 22 -Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

1. Wprowadzenie

 • Istotne zmiany w sposobie raportowania danych finansowych przez jednostki:​       
 •  Rola technologii informatycznych,    
 • Kultura organizacyjna,    
 • Regulacje i standardy                                                               

2. Przyczyny powstawania błędów

 • Projektowanie procesu kontroli wewnętrznej w ramach przygotowania sprawozdania finansowego.
 • Profesjonalne doradztwo i jego znaczenie dla sprawozdawczości finansowej.
 • Monitorowanie zmian zasad rachunkowości.
 • Nadużycia.
 • Narzędzia wspomagające proces przygotowywania sprawozdania finansowego.

3. Istotne obszary narażone na nieprawidłowości

 • Wycena wartości szacunkowych, podejście kierownictwa jednostki do zagadnienia profesjonalnego osądu.
 • Utrata wartości aktywów, jako istotny element w ocenie poprawności wyceny należności oraz środków trwałych.
 • Transakcje z jednostkami powiązanymi, identyfikacja stron powiązanych oraz zakres ujawnień.
 • Rezerwy jako element najczęściej pomijany w sprawozdaniu finansowym
 • Zapasy.
 •  Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej nie tylko dla sprawozdawczości sektora budowlanego.
 • Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, kompletność, sposób prezentacji oraz ich istotność dla oceny działalności jednostki przez użytkowników.
 • Estetyka sprawozdania finansowego, kiedy forma przedstawienia danych liczbowych staje się nieprawidłowością.
 • Zestawienie tabelaryczne pozostałych nieprawidłowości.

4. Ocena zidentyfikowanych nieprawidłowości przez biegłego rewidenta

 • Sposób oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta na podstawie standardu nr 450.
 • Wpływ zidentyfikowanych nieprawidłowości na sprawozdanie z badania.
 • Przedstawienie przykładowego modelu oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta uwzględniającego koncepcję istotności wykonawczej.

Sprawdzian wiedzy

 

13 dzień (01.12.2021)  8 godz.

Wykładowca: Ewa Jakubczyk-Cały

Moduł 28- Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego- Praktyczne zastosowanie KSP,KSUA i KSUP

I. Wprowadzenie

I.1. Cele  i zakres szkolenia
I.2. Oczekiwane efekty szkolenia
I.3. Relacje między standardami międzynarodowymi i krajowymi

II. Regulacje międzynarodowe i polskie w zakresie usług biegłego rewidenta

II.1. Standardy wykonywania zawodu – struktura regulacji wg IAASB
II.2. Struktura regulacji polskich

      2.1.Usługi świadczone przez biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej
      2.2. Czynności rewizji finansowej  - regulacje ustawy
      2.3. Usługi atestacyjne – regulacje ustawy

III. Charakterystyka usług atestacyjnych i usług pokrewnych

III.1. Istota usługi atestacyjnej i pokrewnej – różnice i podobieństwa
III.2. Założenia koncepcyjne usług atestacyjnych
III.3. Usługi atestacyjne a usługi poświadczające
III.4. Rodzaje usług atestacyjnych     

     4.1. Usługa atestacyjna dająca racjonalną lub ograniczoną pewność
     4.2. Usługa atestacyjna zaświadczająca i bezpośrednia

IV. Usługi przeglądu historycznych informacji  finansowych

IV.1 Cele biegłego rewidenta
IV.2 Kontrola jakości na poziomie zlecenia
IV.3 Akceptacja i kontynuacja relacji z klientem i zlecenia

      3.1 wstępne warunki zlecenia 
                                                                                                                                        
IV.4  Realizacja zlecenia

      4.1 Istotność
      4.2 Zrozumienie jednostki
      4.3 Planowanie i przeprowadzanie procedur
      4.4 Późniejsze zdarzenia
      4.5 Pisemne oświadczenia
      4.6 Ocena dowodów
      4.7 Raport

V. Usługi atestacyjne inne niż badanie i przeglądy historycznych informacji finansowych

V.1. Wymogi i zakres standardu KSUA 3000 Z

     1.1. Akceptacja i kontynuacja usługi atestacyjnej
     1.2. Warunki wstępne usługi atestacyjnej
     1.3. Kontrola jakości zleceń atestacyjnych
     1.4. Zawodowy sceptycyzm, zawodowy osąd oraz umiejętności i techniki atestacyjne

V.2. Planowanie i przeprowadzenie usługi atestacyjnej

     2.1. Zrozumienie zagadnienia
     2.2. Rozważanie ryzyka i reakcji na ryzyko
     2.3. Istotność
     2.4. Uzyskanie dowodów – procedury
     2.5. Ekspert w realizacji zlecenia
     2.6. Pisemne oświadczenia
     2.7. Późniejsze zdarzenia
     2.8. Inne informacje
     2.9. Sporządzenie raportu atestacyjnego

V.3. Usługi atestacyjne  w praktyce – przykłady

     3.1. – Badanie planu połączenia i planu podziału
     3.2. – Badanie planu przekształcenia
     3.3. – Usługi atestacyjne dotyczące weryfikacji współczynnika zużycia energii elektrycznej

VI. Inne usługi atestacyjne w świetle regulacji wynikających z KSUA

VI.1. standardy dotyczące innych usług atestacyjnych, wynikających z innych standardów niż KSUA 3000 Z

VI.1.1 KSUA 3400 Sprawdzanie prospektywnych informacji finansowych
VI.1.2 KSUA 3402 Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacji usługowej

VII. Usługi pokrewne w świetle regulacji wynikających z Krajowych Standardów Usług Pokrewnych

VII.1. Usługi wykonania uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych KSUP 4400
VII.2 Usługi kompilacji KSUP 4410 Z

VIII. Wymogi etyczne dotyczące świadczenia usług atestacyjnych i pokrewnych

VIII.1 Kodeks etyki
     1.1. aktualnie obowiązujące regulacje
     1.2. struktura kodeksu
     1.3. zasady etyki
     1.4. zagrożenia dla zasad etyki
     1.5. niezależność
     1.6. niezależność w usługach badania, przeglądu oraz innych atestacyjnych i pokrewnych

VIII.2 Wymogi etyczne wynikające z poszczególnych standardów i ustawy

VIII.2.1 Wymogi etyczne wynikające ustawy z poszczególnych standardów
VIII.2.2 Wymogi etyczne wynikające ustawy o biegłych rewidentach

Sprawdzian wiedzy

 

Jadwiga Godlewska

Biegły rewident, absolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (też przy SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (już przy SGH). Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od 1991 roku prowadzi własną Kancelarię doradztwa podatkowego. Jako wykładowca współpracowała bądź współpracuje między innymi z wieloma jednostkami szkoleniowymi. Od 2007 do 2011 r. członek Krajowej Komisji Nadzoru KIBR. Od 2007 roku zastępca przewodniczącego Regionalnej Rady KIBR w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej i podatków. Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

 

 

 

Ewa Jakubczyk-Cały

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorsko – konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie  przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. W swojej firmie wdrażała, jako jeden z pierwszych pracodawców, Pracownicze Plany Emerytalne. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016, Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie. Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autorka materiałów szkoleniowych i licznych publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Cena:

koszt pobytu: 10 800 zł za osobę w pokoju 2-osobowym 

koszt pakietu szkoleniowego: 24 godz. 2 400 zł 

koszt pobytu osoby towarzyszącej: 10 800zł + VAT

 

Inne:

Opcjonalnie dopłata do ubezpieczenia w wariancie:

 • Rekomendowany Plus – dopłata 96 zł/ os.
 • Najlepszy – dopłata –256 zł/ os.

Możliwość dokupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji w dwóch wersjach:

 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji nie uwzględniające covid-19 za dopłatą 2,85% od ceny
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji rozszerzone o Covid-19 za dopłatą 4,56% ceny

Możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego Superior- 2 600 zł

 

Cena podstawowa obejmuje:

- przelot samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni) do Cancun,

- opłaty lotniskowe,

- zakwaterowanie w hotelach zgodnie z programem

- transfery klimatyzowanym autokarem lub minibusem,

- wyżywienie zgodnie z programem,

- opiekę polskiego pilota na miejscu,

- obsługę przedstawiciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie,

- program turystyczny

- ubezpieczenie TU Europa (wersja rekomendowana: CP, Covid, NNW, KL i bagaż, suma ubezpieczenia 260 000 PLN)

Cena nie obejmuje:  opłaty za pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania (m.in. wstępy, napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, pokojówek, system Tour Guide System, opłaty rezerwacyjne, przeprawa promowa do/z wyspy Holbox itp) w kwocie 330 USD/os – pakiet płatny u pilota na miejscu lub może zostać doliczony do umowy grupowej. Pakiet nie zawiera również kosztu wycieczek fakultatywnych podanych w programie oraz opłaty turystycznej pobieranej w hotelach w stanie Quintana Roo (ok. 2 USD za pokój za noc) - płatne na miejscu w recepcji hoteli. Cena nie obejmuje również wycieczek opcjonalnych wymienionych w programie imprezy, wycieczek lokalnych podczas pobytu w Cancun/Riviera Maya oraz wydatków osobistych. Na lotnisku w Cancun może być pobierana przed wylotemz Meksyku opłata VISITAX (ok. 10 USD/os).

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.09.2021

Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia traktujemy jako przyjęcie oferty i zawarcie umowy oraz akceptację Ogólnych Warunków Uczestnictwa Biura Podróży Rainbow, które stanowią integralną część niniejszej oferty i obowiązują wszystkie osoby uczestniczące w wyjeździe.

2. Zgłoszenia przyjmujemy:

a) Na formularzu elektronicznym poprzez wypełnienie go na stronie internetowej (www.pkfszkolenia.pl)

b) na papierowym formularzu - prosimy kierować na adres mailowy : szkolenia@pkfpolska.pl
 

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zbiegu terminów nadsyłanych zgłoszeń – pierwszeństwo mają osoby korzystające ze szkoleń

Opłaty należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

W dwóch ratach:

1. Zaliczka w wysokości 5 000  zł + 2 400 zł opłata za szkolenia + ew. dopłata do wybranego ubezpieczenia do dnia 31.08.2021 r.

2. Pozostałą należność dla uczestników szkoleń (dopłata do zaliczki) +  ew. dopłata do wybranego ubezpieczenia w kwocie 5 800 zł  do dnia 18.10.2021 r.

1.Zaliczka dla osoby towarzyszącej: : 5 300  zł +  23% VAT + +ew. dopłata do wybranego ubezpieczenia do dnia 31.08.2021 r.

2. Pozostała należność (dopłata do zaliczki): 5 800 zł  + 23% VAT do dnia 18.10.2021 r.

 

Warunki rezygnacji:

-do 45 dni przed dniem wyjazdu – 7%

-od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 %

-od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 30 %

-od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50 %

-od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 %

-7 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 80 %

-na 3 dzień przed dniem wyjazdu lub później – 95 %


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu