Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 

850,00 +23% VAT

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia stosownej i niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności koniecznych do zarządzania finansami przedsiębiorstwa adekwatnie do swoich potrzeb i zajmowanego stanowiska, aby zwiększyć swoje kompetencje w zakresie: sprawnego i bezbłędnego przygotowywania prognoz i planów finansowych, dokonywania oceny kondycji przedsiębiorstwa, stosowania właściwych sposobów pomiaru wartości przedsiębiorstwa, w zakresie sterowania płynnością finansową jak również w zakresie analizy i pomiaru ryzyka działalności.

 

Korzyści ze szkolenia:

Dwudniowe szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności w następujących obszarach:

 • określania kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • holistycznego podejścia do planowania i prognozowania danych finansowych,
 • sterowania płynnością finansową przedsiębiorstwa,
 • oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • weryfikacji racjonalności założeń prognostycznych planów kosztowych i sprzedażowych
 • budowania strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa,
 • pomiar wartości przedsiębiorstwa
 • oceny i szacowania ryzyka działalności przedsiębiorstwa/projektu
 • podatności przedsiębiorstwa na kryzys i zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością.

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby chcące poszerzyć wiedzę z dziedziny zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • pracownicy podejmujący decyzje, które wywołują konsekwencje finansowe,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i/lub weryfikację prognoz i planów finansowych,
 • osoby odpowiedzialne za kontakty z inwestorami i przedstawicielami instytucji finansowych,
 • osoby odpowiedzialne za strategię zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa i decyzjami inwestycyjnymi,

A w szczególności:

 • członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych, menadżerowie,
 • właściciele przedsiębiorstw,
 • dyrektorzy finansowi,
 • kontrolerzy finansowi,
 • analitycy finansowi,
 • menedżerowie finansowi,
 • pracownicy działów finansowych i controllingowych biorących udział w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa,

 

 

I POJĘCIE I ISTOTA ZARZĄDZANIA FIANNSAMI PRZEDSIĘBIORSTW JAKO SYSTEMU STEROWANIA WYNIKAMI

 1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – czy to tylko gromadzenie i wydawanie pieniędzy?
 • Czym jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i kto powinien to robić?
 • Czy płynność to pojęcie przereklamowane?
 • Przychody, koszty, zyski czy gotówka – skąd się biorą i jak od siebie zależą?
 1. Zysk jednostki vs. wartość jednostki vs. gotówka
 2. Finanse organizacji
 • Finanse przedsiębiorstwa Zarządzanie przedsiębiorstwem vs. cele przedsiębiorstwa vs.;
 • Rachunkowość, a zarządzanie finansami
 • Rachunkowość zarządcza
 1. System finansowy w organizacji

II SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO PODSTAWA INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORSTWIE

 1. Czy sprawozdanie finansowe to tylko obowiązek?
 2. Po co i komu potrzebne jest sprawozdanie finansowe?
 3. Co się kryje pod pojęciem bilansu firmy, jak go rozumieć i czytać?
 4. O czym mówi rachunek zysków i strat … czy tylko o zyskach i stratach?
 5. Po co i na co komu jest rachunek przepływów pieniężnych?
 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym – jakie informacje przedstawia?
 7. Informacja dodatkowa
 8. Sprawozdanie zarządu z działalności - informacje obligatoryjne i fakultatywne, a istotność merytoryczna informacji vs. tajemnice przedsiębiorstwa vs. autoprezentacja i budowa wizerunku

III SPECYFIKA PLANOWANIA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, KAPITAŁU OBROTOWEGO, NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH DLA CELÓW ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Planowanie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
 2. Istota analiz strategicznych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji
 3. Istota analiz marketingowych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji
 4. Ćwiczenia – planowanie z wykorzystaniem analiz strategicznych i marketingowych

IV ANALIZA FINANSOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 1. Zasady prowadzenia analizy finansowej
 2. Podstawowa analiza sprawozdań finansowych
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 1. Kluczowe wskaźniki finansowe do wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki sprawności działania
 • Wskaźniki zadłużenia
 1. Model DUPOINTA
 2. Optymalizacja sprzedaży i rentowności
 • Dźwignia operacyjna
 • Dźwignia finansowa
 • Dźwignia łączona

V KAPITAŁ OBROTOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Pojęcie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa
 2. Pomiar wartości kapitału obrotowego
 3. Wykorzystanie modeli ekonomicznych do ustalania poziomu aktywów obrotowych
 4. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

VI OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Ogólna charakterystyka metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych:
 • Metody statyczne
 • Metody dynamiczne
 1. Zmiana wartości pieniądza w czasie
 2. Metody wyznaczania przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE)
 3. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych
 4. Wyznaczanie wartości rezydualnej

VII KLUCZOWE ZAGADNIENIA W SZACOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Metody Majątkowe
 2. Dyskontowe
 •   WACC – średnio ważony koszt kapitału – istota zastosowania w wycenie
 1. Mieszane
 2. Pozostałe metody wyceny przedsiębiorstw

VIII ANALIZA RYZYKA

 1. Pojęcie ryzyka
 2. Rodzaje ryzyka
 3. Macierz ryzyka i jej zastosowanie
 4. Zastosowanie progu rentowności jako szybkiego testu ryzyka prowadzonej działalności lub realizowanego projektu
 5. Analiza scenariuszy – szacowanie wartości ryzyka metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 6. Ćwiczenia w zastosowaniu macierzy i analizy scenariuszy do szacowania wartości ryzyka

IX KRYZYS W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 1. Podatność przedsiębiorstwa na kryzys jako kluczowy aspekt wpływający na zagrożenie upadłością przedsiębiorstwa.
 2. Sytuacja kryzysowa – czy to już kryzys?
 3. Kryzys w przedsiębiorstwie – pojęcia i rodzaje kryzysów.
 4. Diagnozowanie kryzysu – objawy kryzysu w przedsiębiorstwie.
 5. Badanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa.

Marek Sochoń

Absolwent studiów doktoranckich  w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscypliny: nauki o zarządzaniu (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony praktyk, konsultant i trener. Od 2002 prowadzi doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, wyceny przedsiębiorstw oraz finansowania działalności gospodarczej. W trakcie prawie 20-to letniej kariery zawodowej w finansach, pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 2300 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to perfekcyjne połączenie praktyki dnia codziennego i wiedzy teoretycznej z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny i zrozumiały dla uczestnika.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu