Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia nastepujące po dniu bilansowym (16h)

Planowane

 

e-learning
300,00

I. Istota porównywalności sprawozdań finansowych a zasada ciągłości

II. Regulacje w rachunkowości – polskie i międzynarodowe w zakresie zmian zasad rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawiania błędów, zdarzeń następujących po dniu bilansowym

2.1. Regulacje ustawy o rachunkowości i KSR 7

2.2. Regulacje międzynarodowych standardów rachunkowości

III. Zagadnienia ogólne

3.1. Regulacje polskie

3.2. Regulacje międzynarodowe

IV. Zasady rachunkowości i ich zmiany – regulacje polskie

4.1. Regulacje ustawy o rachunkowości

4.2. Ujęcie zmian zasad rachunkowości wg KSR 7

4.2.1. Zakres regulacji KSR 7 w zakresie zmian zasad rachunkowości

Zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń

Metody wyceny aktywów i pasywów

Metody ustalania wyniku finansowego

Ujawnienia i prezentacja

4.2.2. Uzasadnienia zmian polityki rachunkowości
4.2.3. Obligatoryjne i fakultatywne zmiany zasad rachunkowości
4.2.4. Zdarzenia nie kwalifikowane jako zmiana polityki rachunkowości

Przyjęcie w odniesieniu do nowych zdarzeń i transakcji zasad rachunkowości różniących się od poprzednio stosowanych do podobnych, ale nie identycznych zdarzeń i transakcji - przykłady i zadania

Przyjęcie nowej zasady rachunkowości do zdarzeń, które uprzednio nie występowały - przykłady i zadania

Zmiany wysokości wartości szacunkowych - przykłady i zadania

4.2.5. Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zmian zasad rachunkowości

Podejście retrospektywne

Kryteria zastosowania podejścia retrospektywnego

Ujęcie i prezentacja zmian zasad rachunkowości w podejściu retrospektywnym

4.2.6. Ujęcie zmian zasad rachunkowości w przypadku, gdy zmiany przepisówo rachunkowości powodują obligatoryjną zmianę zasad
4.2.7. Zadania i przykłady ujęcia i prezentacji zmian zasad rachunkowości

V. Wartości szacunkowe

5.1. Przykłady ustalenia wartości szacunkowych dla wyceny poszczególnych pozycji sprawozdawczych

5.2. Wymogi w zakresie weryfikacji i aktualizacji wartości szacunkowych

5.3. Odróżnianie zmian polityki rachunkowości od zmian wartości szacunkowych

5.4. Skutki zmian wartości szacunkowych

5.4.1. Podejście prospektywne ujęcia zmian wartości szacunkowych
5.4.2. Ujęcie w informacji dodatkowej i objaśnieniach

5.5. Zadania i przykłady

VI. Poprawianie błędów

6.1. Błędy popełnione w latach poprzednich

6.2. Istotność błędu

6.3. Poprawianie błędów

6.4. Zmiany nie stanowiące korekty błędów

6.5. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków korekty błędów

6.5.1. Popełnionych w bieżącym roku obrotowym
6.5.2. Popełnionych w poprzednich latach obrotowych

6.6. Ujawnienia w zakresie błędów

6.7. Zadania i przykłady

VII. Zdarzenia po dniu bilansowym

7.1. Zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy  - ujęcie i prezentacja

7.1.1. Istotne informacje uzyskane po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
7.1.2. Istotne informacje uzyskane po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem
7.1.3. Nieistotne informacje otrzymane po dniu bilansowym

7.2. Zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania: prezentacja

7.3. Zadania i przykłady

VIII. Porównywalność sprawozdań finansowych

8.1. Istota porównywalności sprawozdań finansowych a użyteczność danych sprawozdawczych

8.2. Zakłócenia porównywalności danych

8.3. Zdarzenia nie uznawane jako zakłócenia porównywalności danych

8.4. Dane porównawcze a dane porównywalne

8.5. Różne długości okresów sprawozdawczych

8.6. Prezentacja sprawozdania w przypadku zakłóceń porównywalności

8.6.1. Przykłady prezentacji porównywalnych danych porównawczych
8.6.2. Nieznaczna liczba porównywalnych danych porównawczych

IX. Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy regulacjami polskimi a MSSF w zakresie ujęcia i prezentacji zmian zasad rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianiu błędów, zdarzeń następujących po dniu bilansowym

X. Sprawdzian wiadomości

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia.

 • procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 • rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 • karta dźwiękowa
 • dostęp do Internetu
 • myszka
 • klawiatura
 • system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

przeglądarka, minimalna wersja:

 • Google Chrome 30.0
 • Mozilla Firefox 25.0
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Apple Safari 6


Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Cena szkoleń e-learningowych

Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym (rachunkowość 16 godz.) - Cena: 300 zł.

Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningowi. Uczestnik ma aktywny status do momentu zaliczenia testu, co jest jednoznaczne z ukończeniem szkolenia.

Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do 31.12.2017 r.

Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Sp. z o. o. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e-learningowej jest:

 1. Wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
 2. Dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę e–learningową. Uczestnik ma dostęp do kursu do czasu zaliczenia testu wiadomości.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia.

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie pisemnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

W sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

W sprawach merytorycznych: szkolenia@pkfpolska.pl


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu