Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, zdarzenia nastepujące po dniu bilansowym

Szkolenie obejmuje 16 h

Dostęp do modułu zostanie wyłączony 31.12.2019 r.

e-learning
300,00

1. Istota porównywalności sprawozdań finansowych a zasada ciągłości

2. Regulacje w rachunkowości – polskie i międzynarodowe w zakresie zmian zasad rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawiania błędów, zdarzeń następujących po dniu bilansowym

 • Regulacje ustawy o rachunkowości i KSR 7

 • Regulacje międzynarodowych standardów rachunkowości

3. Zagadnienia ogólne

 • Regulacje polskie

 • Regulacje międzynarodowe

4. Zasady rachunkowości i ich zmiany – regulacje polskie

 • Regulacje ustawy o rachunkowości

 • Ujęcie zmian zasad rachunkowości wg KSR 7

 • Zakres regulacji KSR 7 w zakresie zmian zasad rachunkowości

  • Zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń

  • Metody wyceny aktywów i pasywów

  • Metody ustalania wyniku finansowego

  • Ujawnienia i prezentacja

 • Uzasadnienia zmian polityki rachunkowości

 • Obligatoryjne i fakultatywne zmiany zasad rachunkowości

 • Zdarzenia nie kwalifikowane jako zmiana polityki rachunkowości

  • Przyjęcie w odniesieniu do nowych zdarzeń i transakcji zasad rachunkowości różniących się od poprzednio stosowanych do podobnych, ale nie identycznych zdarzeń i transakcji - przykłady i zadania

  • Przyjęcie nowej zasady rachunkowości do zdarzeń, które uprzednio nie występowały - przykłady i zadania

  • Zmiany wysokości wartości szacunkowych - przykłady i zadania

 • Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zmian zasad rachunkowości

  • Podejście retrospektywne

  • Kryteria zastosowania podejścia retrospektywnego

  • Ujęcie i prezentacja zmian zasad rachunkowości w podejściu retrospektywnym

 • Ujęcie zmian zasad rachunkowości w przypadku, gdy zmiany przepisówo rachunkowości powodują obligatoryjną zmianę zasad

 • Zadania i przykłady ujęcia i prezentacji zmian zasad rachunkowości

5. Wartości szacunkowe

 • Przykłady ustalenia wartości szacunkowych dla wyceny poszczególnych pozycji sprawozdawczych

 • Wymogi w zakresie weryfikacji i aktualizacji wartości szacunkowych

 • Odróżnianie zmian polityki rachunkowości od zmian wartości szacunkowych

 • Skutki zmian wartości szacunkowych

  • Podejście prospektywne ujęcia zmian wartości szacunkowych

  • Ujęcie w informacji dodatkowej i objaśnieniach

 • Zadania i przykłady

6. Poprawianie błędów

 • Błędy popełnione w latach poprzednich

 • Istotność błędu

 • Poprawianie błędów

 • Zmiany nie stanowiące korekty błędów

 • Ujęcie w księgach rachunkowych skutków korekty błędów

  • Popełnionych w bieżącym roku obrotowym

  • Popełnionych w poprzednich latach obrotowych

 • Ujawnienia w zakresie błędów

 • Zadania i przykłady

7. Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy  - ujęcie i prezentacja

  • Istotne informacje uzyskane po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem sprawozdania finansowego

  • Istotne informacje uzyskane po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem

  • Nieistotne informacje otrzymane po dniu bilansowym

 • Zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania: prezentacja

 • Zadania i przykłady

8. Porównywalność sprawozdań finansowych

 • Istota porównywalności sprawozdań finansowych a użyteczność danych sprawozdawczych

 • Zakłócenia porównywalności danych

 • Zdarzenia nie uznawane jako zakłócenia porównywalności danych

 • Dane porównawcze a dane porównywalne

 • Różne długości okresów sprawozdawczych

 • Prezentacja sprawozdania w przypadku zakłóceń porównywalności

  • Przykłady prezentacji porównywalnych danych porównawczych

  • Nieznaczna liczba porównywalnych danych porównawczych

9 Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy regulacjami polskimi a MSSF w zakresie ujęcia i prezentacji zmian zasad rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianiu błędów, zdarzeń następujących po dniu bilansowym

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

 

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

 

Moduł obowiązuje w roku 2019 i z dniem 31.12.2019 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

Minimalne warunki techniczne uczestnika, niezbędne do realizacji szkolenia

1. Procesor dwurdzeniowy lub lepszy

2. Rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768

3. Karta dźwiękowa

4. Dostęp do Internetu

5. Myszka

6. Kklawiatura

7. System operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

8. Przeglądarka:

 • Microsoft Internet Explorer  7.0 lub wyższa,

 • Firefox 3.0 lub wyższa

 • Google Chrome

9. Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

 

Moduł obowiązuje w roku 2019 i z dniem 31.12.2019 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz pomocy:


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu