Polski Ład

 

400,00 +23% VAT

Adresaci: księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, kadra zarządzająca

 

Cel szkolenia: Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych w Nowym Ładzie co pozwoli przygotować  wprowadzenie niezbędnych reorganizacji w swoich działach i firmach . Ponadto uczestnicy szkolenia dowiedzą się o dodatkowych formach opodatkowania oraz jak zminimalizować ich konsekwencje. Na szkoleniu przedstawione zostaną nowe ulgi oraz zmiany do już obowiązujących ulg podatkowych.

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

1. Zmiany z ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: 
a) podwyższenie kwoty wolnej do 30.000 złotych / ustalenie zasad poboru zaliczek przez płatnika
b) podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
c) nowe zasady naliczania składki zdrowotnej:
- brak możliwości odliczenia od podatku,
- kwota minimalna składki zdrowotnej, 
- składka zryczałtowana w wysokości 9 proc. średniego wynagrodzenia,
- składka zdrowotna u ryczałtowców / karta podatkowa
d) wspólne rozliczenie dochodów małżonków
e) likwidacja wspólnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci – wprowadzenie ulgi 1500
f) poszerzenie katalogu składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej (wykup z leasingu operacyjnego)
g) przychód pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych - zmiany
h) ustalenia wartości początkowej – amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej 
i) ulgi / zwolnienia:
- ulga dla klasy średniej: odliczenie od dochodu dla podatników uzyskujących przychody ze stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej do wysokości limitu
- ulga na powrót: odliczenia od podatku dla osób, którzy stali się polskimi rezydentami uzyskujący dochody ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich,
- ulga 4+;
- ulga na dzieci – doprecyzowania zasad stosowania ulgi
- ulga rehabilitacyjna: poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi
- ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty zatrudniania wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
- wydatki z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych
- PIT – „0” dla seniorów: zwolnienie dla niepobierających emerytury,
- ulga mieszkaniowa – własne cele mieszkaniowe – doprecyzowanie przepisów
- doprecyzowanie przepisów dot. zwolnień m.in. związanych z odszkodowaniami / stypendiami /  odsetkami związanymi z nieterminową wypłatą należności zwolnionych
j) czynności związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich – nowe zasady ustalania kosztów
k) działalność wykonywana osobiście – poszerzenie katalogu
l) ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski
m) opodatkowanie majątku otrzymanego od spółki osobowej
n) odformalizowanie zasad określania wzorów formularzy PIT

2. Ryczałt ewidencjonowany / Karta podatkowa
a) przychody z najmu nieruchomości poza działalnością gospodarczą – wyłączne stosowanie ryczałtu
b) obniżenie  stawek dla wybranej kategorii przychodów
c) zmiana definicji wolnego zawodu oraz ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej

B. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – oraz od osób fizycznych (PIT):
a) IP BOX – zmiany – symultaniczne rozliczenie z ulgą na działalność badawczo-rozwojową
b) Ulga B+R – rozszerzenie odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych 
c) Ulga na prototyp / działalność innowacyjna (produkcja próbna nowego produktu / wprowadzenie na rynek nowego produktu)
d) Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
e) Ceny transferowe:
- zmiana definicji podmiotów powiązanych
- wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji 
- korekta cen transferowych
- wartość transakcji kontrolowanej: doprecyzowanie wartości transakcji kontrolowanej dla depozytów
- uproszczenia w sporządzaniu lokalnej dokumentacji
- wydłużenie terminów
- oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
- informacja o cenach transferowych (w tym podpisywanie)
- obowiązek ORD-U a dokumentacja cen transferowych
f) WHT – podatek u źródła:
- kryterium należytej staranności – uzupełnienie przepisów
- rozszerzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji
- doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela oraz rzeczywistej działalności gospodarczej
- zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego mechanizmu WHT refund
- rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji
- uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych
- doprecyzowanie pojęcia posiadania zarządu na terytorium RP (ustalenie rezydencji podatkowej)
g) wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych
h) alternatywna spółka inwestycyjna – odliczenie od dochodu wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej
i) CFC – zagraniczna jednostka kontrolowana 
j) ulga na działalność sportową, kulturalną, edukacyjną
k) ulga na ochronę i konserwację zabytków
l) ulga na robotyzację
m) przejściowy podatek dochodowy (ujawnienie dochodów wcześniej nieopodatkowanych)
n) ukryta dywidenda – wyłączenia kosztowe (od 1.01.2023)
o) nielegalne zatrudnianie pracowników – sankcje i wyłączenia kosztowe
p) preferencje związane ze stosowaniem obrotu bezgotówkowego
q) obowiązek prowadzenia i przesyłania drogą elektroniczną ksiąg i ewidencji (JPK) od 1.01.2023 r.

C. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT): 
a) uchylenie art. 15e (limitowane usługi niematerialne)
b) minimalny podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania / wyłączenia
c) koszty finansowania dłużnego – redefiniowanie limitu
d) polskie spółki holdingowe - preferencje
e) przerzucanie dochodów – podatek od przerzucanych dochodów (art. 24aa)
f) ulga konsolidacyjna dla podatników rozszerzających działalność za granicą
g) ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy (koszty POP)
h) podatek ryczałtowy od dochodów – tzw. „CIT estoński”:
- rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o komandytowe i komandytowo-akcyjne, 
- rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie, 
- rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego, 
- uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania, 
- obniżenie stawek podatku określonych w art. 28o ust. 1 i uchylenie wymogu dot. ponoszenia określonej wielkości nakładów inwestycyjnych.

D. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT)
a) możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. „grupy VAT”, 
b) zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS), 
c) opcja opodatkowania usług finansowych, 
d) szybki zwrot VAT dla określonych podatników (preferencje dla obrotu bezgotówkowego)
e) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa, 
f) zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN).

Jarosław Stankiewicz

Ekonomista, certyfikowany trener, praktyk z 25 letnim stażem w biznesie, na koncie ma ok. 4 tys. dni szkoleniowych
i warsztatów. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru controllingu finansowego, analizy ekonomiczno-finansowej, księgowości, rachunkowości, finansów, zarządzania strategicznego, podatków oraz harmonogramowania, czasu pracy czy lean accounting.

Na swoim koncie ma zrealizowanych ponad 1 200 dni szkoleniowych  dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych - m.in. NSK, Hawe telekom;  ENEA Poznań, WZL Bydgoszcz, Jednostki Wojskowe, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie.

Realizował również liczne projekty unijne m.in. dla PGE S.A, WSB Toruń i Bydgoszcz, innych firm szkoleniowych. 

Potrafi wiedzę teoretyczną podeprzeć swoim doświadczeniem z codziennej pracy. Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, a także odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe.

Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu