Polityka prywatności

„PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”
z siedzibą w Warszawie

1. DEFINICJE

1.1. Administrator

1.1.1. PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000579479, NIP: 5210527710, REGON: 01014308000000, dalej również jako „PKF Consult”;

1.2. Współadministratorzy

1.2.1. PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000579479, NIP: 5210527710, REGON: 01014308000000, dalej również jako „PKF Consult”; oraz

1.2.2. PKF BPO Sadowska – Malczewska sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000593842, NIP: 7541013035, REGON: 00823260300000, dalej również jako „PKF BPO Sadowska – Malczewska”;

1.2.3. PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000832265, NIP: 5213892373, REGON: 38571507700000, dalej również jako „PKF Tax&Legal”, oraz

1.2.4. Consult sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000557006, NIP: 5213696436, REGON: 38150255500000, dalej również jako „Consult”,

osobno również jako „Administrator” lub „Administratorzy”. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w rozdziale 3 niniejszej Polityki.

1.3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.pkfszkolenia.pl.

1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 
2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 
3. WSPÓŁADMINISTROWANIE

3.1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkowników w zakresie prowadzenia portali społecznościowych, Współadministratorzy współdziałają ze sobą w zakresie ustalania celów oraz sposobów takiego przetwarzania (współadministrowanie danymi osób fizycznych).

3.2. Zakres współadministrowania obejmuje czynności takie jak: prowadzenie mediów społecznościowych. Więcej informacji z zakresu współadministrowania znajduje się pod adresem https://www.pkfpolska.pl/wspoladministrowanie-4889.

3.3. W odniesieniu do innych usług świadczonych w ramach Serwisu, Administratorem jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k.

 
4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
 

KORZYSTANIE Z SERWISU

4.1. W zakresie korzystania z Serwisu, Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6/1B.

4.2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

4.2.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

4.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

4.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w celach marketingowych Administratora– zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

4.4. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FORMULARZE KONTAKTOWE

4.5. W zakresie wykorzystania formularzy kontaktowych w Serwisie, Administratorem danych osobowych Użytkowników będzie PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6/1B.

4.6. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4.7. Dane osobowe są przetwarzane:

4.7.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania ofertowego przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.7.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

FORMULARZ ZAPISU NA SZKOLENIE „ZAPISZ SIĘ”

4.8 W zakresie wykorzystania formularzy umożliwiających zgłoszenia uczestnictwa uczestnika w szkoleniu, Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6/1B.

4.9. Administrator zapewnia możliwość dokonania zapisu uczestnika szkolenia (przez uczestnika szkolenia lub inną osobą zgłaszającą uczestnika szkolenia) przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego „Zapisz się”. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji i umożliwienia nawiązania kontaktu z uczestnikiem szkolenia i/lub osobą zgłaszającą uczestnika szkolenia. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu z podmiotem danych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zgłoszenia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4.10. Dane osobowe są przetwarzane:

4.10.1. dane uczestnika szkolenia otwartego lub zamkniętego obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów, samodzielnie finansującego swój udział w szkoleniu - w celu zawarcia oraz w celu wykonania umowy o uczestnictwo w szkoleniu oraz w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której ww. osoba jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.10.2. dane uczestnika szkolenia zamkniętego obligatoryjnego dla biegłych rewidentów, finansowanego przez pracodawcę/zleceniodawcę, którego dane zostały udostępnione Administratorowi przez pracodawcę / zleceniodawcę - w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu oraz w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w nim. W tym zakresie, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osoby/podmiotu, który zgłosił Pani /Pana udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności realizacji przez Administratora postanowień umowy handlowej zawartej z tym podmiotem.

4.11. Jednocześnie dane osobowe osób wymienionych powyżej w punktach 4.10.1. – 4.10.2. przetwarzane będą w celu:

4.11.1. obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;

4.11.2. w wewnętrznych celach administracyjnych PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;

4.11.3. w wewnętrznych celach administracyjnych Grupy PKF – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy;

4.11.4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
 

5. MARKETING

5.1. W zakresie prowadzenia działań marketingowych, Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695), przy ul. Orzyckiej 6/1B.

5.2. Dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. wybranym kanałem komunikacji (poczta elektroniczna; połączenie telefoniczne) przetwarzane są w celu kierowania komunikacji marketingowej o interesujących ofertach lub treściach promujących usługi oferowane przez PKF Consult sp. z o.o. sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k.; PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski sp. k. lub Consult sp. z o.o. sp. k. oraz, wszystkie z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6/1B. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych drogą telefoniczną lub e-mailową, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie od PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. komunikacji marketingowych promującej usługi oferowane przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., a także inne podmioty należące do Grupy PKF Consult tj. PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k.; PKF Tax & Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. na podane przeze Użytkownika dane kontaktowe.
 

6. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

6.1. W zakresie prowadzenia portali społecznościowych, Współadministratorami danych osobowych Użytkowników są: PKF Consult sp. z o.o. sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k.; PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski sp. k. oraz Consult sp. z o.o. sp. k. oraz wszystkie z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6/1B.

6.2. Współadministratorzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Współadministratorów i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Współadministratorów w tym celu jest ich prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
 

7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

7.1. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

7.2. W zakresie zarządzania plikami cookies oraz podobną technologią w Serwisie, Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6/1B.
 

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez Współadministratorów lub Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów lub Administratora.

8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

9.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody (tj. w przypadku podania danych fakultatywnych przy wypełnianiu formularza kontaktowego), można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem odpowiedzialnym za obsługę formularza (zgodnie z zapisem sekcji „FORMULARZ KONTAKTOWY” powyżej).

9.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów lub Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 

10. ODBIORCY DANYCH

10.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym ze Współadministratorami lub z Administratorem, w tym spółkom z ich grupy kapitałowej.

10.2. Współadministratorzy lub Administratora, zastrzegają sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

11.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu co do zasady Współadministratorzy lub Administrator nie przekazują Dane osobowe poza EOG. Takie przekazanie może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

11.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

11.2. Współadministratorzy lub Administrator zawsze informują o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Współadministratorzy lub Administrator na bieżąco prowadzą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nich w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Współadministratorzy lub Administrator z osobna dbają o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

12.2. Współadministratorzy lub Administrator podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na ich zlecenie.
 

13. DANE KONTAKTOWE

13.1. Kontakt ze Współadministratorami lub Administratorem jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres korespondencyjny: ul. Orzycka 6B, 02-695 Warszawa.

13.2. Dodatkowo, do kontaktu z wybranym Administratorem, wyznaczone zostały następujące adresy e-mail:

13.2.1. PKF Consult - pkfconsult@pkfpolska.pl,

13.2.2. PKF BPO Sadowska – Malczewska - biurobpo@pkfpolska.pl,

13.2.3. PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski - prawo@pkfpolska.pl.

13.3. Współadministratorzy oraz każdy z Administratorów z osobna wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pkfpolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.
 

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

14.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

14.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20.06.2022 r.

#rodo #politykaprywatnosci