Regulamin szkoleń

organizowanych przez Centrum Edukacji PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

§ 1
Zagadnienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji PKF Consult Sp. z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k.(zwanej dalej: Centrum Edukacji PKF) z siedzibą: 02-695 Warszawa ul. Orzycka 6 lok. 1 B.
 2. Podstawowe określenia używane w niniejszym regulaminie:
  • a.) Szkolenia to: szkolenia otwarte, zamknięte i szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.pkfszkolenia.pl.
  • b.) Szkolenia wyjazdowe - szkolenia otwarte i obligatoryjne dla biegłych rewidentów organizowane poza Warszawą w kraju i za granicą.
  • c.) Organizator: Centrum Edukacji PKF
  • d.) Zamawiający - osoba fizyczną lub prawna zgłaszająca swój udział w szkoleniu oraz osoba fizyczna lub prawna zamawiająca przeprowadzenie szkolenia i zgłaszająca udział w nim osób trzecich. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia należności za szkolenie.
  • e.) Uczestnik - osoba fizyczna, która zgłosiła się lub została zgłoszona do udziału w szkoleniu.
  • f.) Potwierdzenie - wiadomość e-mail lub fax, wysłana do Zamawiającego potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
  • g.) Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji drogą mailową przez Zamawiającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ów z udziału w szkoleniu.
  • h.) Zgłoszenie - wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Karty zgłoszenia”– do pobrania ze strony www.pkfszkolenia.pl Regulamin – niniejszy regulamin.
§ 2
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Centrum Edukacji PKF przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
  • Oferty szkoleniowej na stronie internetowej firmy: www.pkfszkolenia.pl
  • Działań marketingowo-promocyjnych.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie on-line na stronie internetowej www.pkfszkolenia.pl, w przypadku zgłoszeń papierowych przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia, organizator wysyła na adres e-mailowy wskazany w formularzu, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
 6. Warunkiem zamówienia szkolenia oraz uczestnictwa w szkoleniu jest akceptacje niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.
 7. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zgłoszenie na szkolenie.
§ 3
Zakres usługi
 1. Centrum Edukacji PKF realizuje szkolenie zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej www.pkfszkolenia.pl, który jest zgodny z informacjami umieszczonymi w aktualnych ofertach handlowych i ulotkach informacyjnych.
 2. Centrum Edukacji PKF wyznacza do realizacji szkolenia wykładowców o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
 3. Zajęcia odbywają się w siedzibie PKF Consult lub w Hotelach w kraju lub za granicą, jeżeli są to szkolenia wyjazdowe poza Warszawą w salach
  konferencyjnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny, oprogramowanie i wyposażenie pomocnicze.
 4. Zajęcia mają charakter praktyczny, prowadzone są w formule warsztatowej z użyciem interaktywnych metod nauczania.
 5. Uczestnik szkolenia otrzymuje w cenie szkolenia materiały szkoleniowe.
 6. Uczestnik szkolenia otrzymuje aktualny harmonogram szkolenia w dniu jego rozpoczęcia wraz z materiałami szkoleniowymi.
 7. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 8. W przypadku szkoleń obligatoryjnych każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu szkolenia jest zobowiązany do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia.
§ 4
Warunki płatności
 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie www.pkfszkolenia.pl
 2. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe i lunch.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników na szkolenie oraz kosztów parkingu, nie obejmuje również kosztów noclegu, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 4. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto PKF Consult najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu.
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów organizowane przez Centrum Edukacji PKF są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.
 6. Osoby, które wypełniły i przesłały Kartę Zgłoszenia na szkolenia wyjazdowe ( w kraju i za granicą) zobowiązane są do wniesienia pierwszej opłaty w formie zaliczki zgodnie z przedstawioną przez Organizatora ofertą i harmonogramem wpłat oraz dopłaty pozostałej należności (zgodnie z ofertą) nie później niż 30 dni przed planowanym wyjazdem szkoleniowym.
 7. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
 8. Opłatę/opłaty za szkolenie należy dokonywać na konto bankowe PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, 
  nr konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001
 9. W tytule przelewu należy podać: tytuł i datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/ów, nazwę firmy.
§ 5
Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna wymagana liczba uczestników.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie.
 3. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Karcie Zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy szkolenie nie odbyło się z przyczyn leżących po stronie Organizatora – dokonane wpłaty będą zwracane uczestnikom w ciągu 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
 5. Organizator poinformuje e-mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
§ 6
Rezygnacja ze szkolenia
 1. Rezygnacja ze szkolenia organizowanego w ośrodkach PKF wymaga formy pisemnej przesłanej drogą elektroniczną na adres szkolenia@pkfpolska.pl . Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu (oprócz szkoleń wyjazdowych) można dokonać przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego realizację szkolenia (wysyłanego na 7 dni przed jego realizacją). W przypadku rezygnacji po otrzymaniu  potwierdzenia Zamawiający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.
 2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
 3. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 4. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.
 5. Rezygnacja ze szkolenia wyjazdowego (krajowego lub zagranicznego) wymaga formy pisemnej.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym (krajowym lub zagranicznym) Organizator zwraca wpłacone środki na poczet uczestnictwa w szkoleniu na podstawie szczególnych warunków rezygnacji określonych przez Hotel lub Biuro Podróży (podwykonawcę) realizującego wyjazd szkoleniowy.
§ 7
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń oraz osób ich zgłaszających jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6/1B, 02- 695 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pkfpolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Jeżeli jest Pani / Pan uczestnikiem szkolenia otwartego lub zamkniętego obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów, samodzielnie finansującym swój udział w szkoleniu, Pani / Pana dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań w celu zawarcia oraz w celu wykonania umowy o uczestnictwo w szkoleniu oraz w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Jeżeli jest Pani/Pan uczestnikiem zamkniętego obligatoryjnego dla biegłych rewidentów, finansowanego przez pracodawcę/zleceniodawcę, Pani / Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Pani / Pana pracodawcę / zleceniodawcę i będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu oraz w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w nim. W tym zakresie, podstawą prawną
  przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osoby/podmiotu, który zgłosił Pani /Pana udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności realizacji przez Administratora postanowień umowy handlowej zawartej z tym podmiotem.
 6. Niezależnie od zapisów pkt 4-5 powyżej, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • a.) obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;
  • b.) w wewnętrznych celach administracyjnych PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. w tym w celach reklamacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
  • c.) w wewnętrznych celach administracyjnych Grupy PKF – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy;
  • d.) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
  • e.) w przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dodatkowo w celu kierowania komunikacji marketingowej wybranym kanałem komunikacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości realizacji zamówionej komunikacji marketingowej, w związku z udzieloną zgodą na otrzymywanie komunikacji marketingowej promującej usługi oferowane przez PKF Consult sp. z o.o. sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska sp. k., PKF Tax & Legal Chamera Orczykowski sp. k. oraz Consult Sp. z o.o. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych drogą telefoniczną lub e-mailową, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie od PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. komunikacji marketingowych promującej usługi oferowane przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., a także inne podmioty należące do Grupy PKF tj. PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k.; PKF Tax & Legal Chamera Orczykowski Sp. k.; Consult Sp. z o.o., na podane przez Panią/Pana dane kontaktowe.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub w przypadku przetwarzania Pani / Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu złożenia przez Panią / Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 8. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa, jeżeli jest Pani/Pan uczestnikiem obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów także do Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Ponadto, Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 9. Pani / Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom z Grupy PKF. Podstawą udostępnienia danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zarządzaniu bazą kontaktów handlowych.
 10. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
 11. W celu skorzystania z przysługujących Pani / Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 12. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne.
§ 8
Postanowienie końcowe

W sprawach nieuregulowanych nin. Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

Klauzula Informacyjna Uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych obligatoryjnych szkoleń doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.
 

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pkfpolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Jeżeli jest Pani / Pan uczestnikiem szkolenia otwartego lub zamkniętego obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów, samodzielnie finansującym swój udział w szkoleniu, Pani / Pana dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań w celu zawarcia oraz w celu wykonania umowy o uczestnictwo w szkoleniu oraz w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Jeżeli jest Pani/Pan uczestnikiem zamkniętego obligatoryjnego dla biegłych rewidentów, finansowanego przez pracodawcę/zleceniodawcę, Pani / Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Pani / Pana pracodawcę / zleceniodawcę i będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu oraz w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w nim. W tym zakresie, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osoby/podmiotu, który zgłosił Pani /Pana udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności realizacji przez Administratora postanowień umowy handlowej zawartej z tym podmiotem.
 6. Niezależnie od zapisów pkt 4-5 powyżej, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • a.) obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;
  • b.) w wewnętrznych celach administracyjnych PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. w tym w celach reklamacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
  • c.) w wewnętrznych celach administracyjnych Grupy PKF – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy;
  • d.) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
  • e.) w przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dodatkowo w celu kierowania komunikacji marketingowej wybranym kanałem komunikacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości realizacji zamówionej komunikacji marketingowej, w związku z udzieloną zgodą na otrzymywanie komunikacji marketingowej promującej usługi oferowane przez mFinanse S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub w przypadku przetwarzania Pani / Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu złożenia przez Panią / Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 8. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa, jeżeli jest Pani/Pan uczestnikiem obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów także do Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Ponadto, Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 9. Pani / Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom z Grupy PKF. Podstawą udostępnienia danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zarządzaniu bazą kontaktów handlowych.
 10. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
 11. W celu skorzystania z przysługujących Pani / Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 12. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne.