// Samokształcenie  

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego

- część 1 - przychody

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 16h samokształcenia biegłego rewidenta.

• omówienie zagadnień dotyczących technik gromadzenia i dokumentowania kluczowych dla badania informacji dla celów oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia, identyfikacji czynników ryzyka znaczącego oraz opracowania adekwatnego planu badania istotnego obszaru;

• zapoznanie słuchaczy z zasadami przeprowadzenia procedur badania kontroli oraz przeprowadzenia procedur badania wiarygodności, w tym procedur szczegółowych wiarygodności oraz analitycznych procedur wiarygodności;

• przedstawienie oceny wpływu wyników przeprowadzonych procedur na modyfikacje opinii oraz potrzeby komunikowania.

 

Omówienie zagadnień dotyczących: 

 • gromadzenia kluczowych dla badania informacji dotyczących przychodów,
 • zastosowania procedur szacowania ryzyka, w tym wykorzystania: wstępnych procedur analitycznych, obserwacji i inspekcji oraz rozmów z kierownictwem,
 • pomiaru ryzyka nieodłącznego wg stwierdzeń,
 • identyfikacji czynników wskazujących na istnienie ryzyka znaczącego ze wskazaniem ich wpływu na stwierdzenia,
 • identyfikacja kontroli znaczących dla badania i powiązanie ich ze stwierdzeniami,
 • wstępnego oszacowanie poziomu ryzyka istotnego zniekształcenia,
 • opracowanie planu badania,
 • zaprojektowanie procedur stanowiących reakcję biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia z uwzględnieniem reakcji na zidentyfikowane czynniki ryzyka, w tym:
  1. planowane procedury badania wiarygodności (procedury szczegółowe i procedury analityczne),
  2. planowane procedury badania kontroli,
  3. planowane procedury stanowiące reakcję na zidentyfikowane czynniki ryzyka znaczącego.

Przeprowadzenie procedur badania kontroli, w tym: 

 • wskazanie kontroli znaczących dla badania,
 • aspekt ilościowy,
 • określenie metody doboru próby,
 • dobór próby,
 • wykonanie procedur badania kontroli z udokumentowaniem,
 • wnioski z wykonanych procedur badania kontroli.

Procedury szczegółowe wiarygodności wg stwierdzeń: 

 • aspekt ilościowy,
 • określenie metody doboru próby,
 • dobór próby,
 • wykonanie procedur szczegółowych z udokumentowaniem,
 • wnioski z wykonanych procedur szczegółowych.

Procedury analityczne wiarygodności: 

 • identyfikacja związków i powiązań, które posłużą procedurom analitycznym,
 • zgromadzenie wiarygodnych danych źródłowych i informacji wykorzystywanych w procedurze analitycznej,
 • wybór techniki procedur analitycznych, a stopień pewności możliwy do uzyskania,
 • przykłady zastosowania różnych technik badania procedurami analitycznymi,
 • formułowanie oczekiwanej wartości,
 • określenie poziomu akceptowalnej rozbieżności,
 • ocena wyników procedur analitycznych.
 • ocena w jakim stopniu zgromadzone dowody badania dostarczają wystarczającej pewności.
 • rozważenie wpływu nieskorygowanych nieprawidłowości na potrzebę i zakres modyfikacji opinii.
 • rozważenie potrzeby i formy komunikacji z organem nadzoru lub stosownymi instytucjami.

 

Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #sprawozdaniefinansowe #przychody #rewizjafinansowa

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną