// Obligatoryjne  

Moduł 3. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

 1. Wprowadzenie
  • Istotne zmiany w sposobie raportowania danych finansowych przez jednostki​.
  • Rola technologii informatycznych.
  • Kultura organizacyjna.
  • Regulacje i standardy.
 2. Przyczyny powstawania błędów
  • Projektowanie procesu kontroli wewnętrznej w ramach przygotowania sprawozdania finansowego.
  • Profesjonalne doradztwo i jego znaczenie dla sprawozdawczości finansowej.
  • Monitorowanie zmian zasad rachunkowości.
  • Nadużycia.
  • Narzędzia wspomagające proces przygotowywania sprawozdania finansowego.
 3. Istotne obszary narażone na nieprawidłowości
  • Wycena wartości szacunkowych, podejście kierownictwa jednostki do zagadnienia profesjonalnego osądu.
  • Utrata wartości aktywów, jako istotny element w ocenie poprawności wyceny należności oraz środków trwałych.
  • Transakcje z jednostkami powiązanymi, identyfikacja stron powiązanych oraz zakres ujawnień.
  • Rezerwy jako element najczęściej pomijany w sprawozdaniu finansowym
  • Zapasy.
  • Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej nie tylko dla sprawozdawczości sektora budowlanego.
  • Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, kompletność, sposób prezentacji oraz ich istotność dla oceny działalności jednostki przez użytkowników.
  • Estetyka sprawozdania finansowego, kiedy forma przedstawienia danych liczbowych staje się nieprawidłowością.
  • Zestawienie tabelaryczne pozostałych nieprawidłowości.
 4. Ocena zidentyfikowanych nieprawidłowości przez biegłego rewidenta
  • Sposób oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta na podstawie standardu nr 450.
  • Wpływ zidentyfikowanych nieprawidłowości na sprawozdanie z badania.
  • Przedstawienie przykładowego modelu oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta uwzględniającego koncepcję istotności wykonawczej.
 5. Sprawdzian wiedzy

Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną