// Stacjonarne i online  

Moduł 14. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

1. Wprowadzenie

Istotne zmiany w sposobie raportowania danych finansowych przez jednostki:​       

Rola technologii informatycznych,    

Kultura organizacyjna,    

Regulacje i standardy                                                               

2. Przyczyny powstawania błędów

Projektowanie procesu kontroli wewnętrznej w ramach przygotowania sprawozdania finansowego.

Profesjonalne doradztwo i jego znaczenie dla sprawozdawczości finansowej.

Monitorowanie zmian zasad rachunkowości.

Nadużycia.

Narzędzia wspomagające proces przygotowywania sprawozdania finansowego.

3. Istotne obszary narażone na nieprawidłowości

Wycena wartości szacunkowych, podejście kierownictwa jednostki do zagadnienia profesjonalnego osądu.

Utrata wartości aktywów, jako istotny element w ocenie poprawności wyceny należności oraz środków trwałych.

Transakcje z jednostkami powiązanymi, identyfikacja stron powiązanych oraz zakres ujawnień.

Rezerwy jako element najczęściej pomijany w sprawozdaniu finansowym

Zapasy.

Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej nie tylko dla sprawozdawczości sektora budowlanego.

Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, kompletność, sposób prezentacji oraz ich istotność dla oceny działalności jednostki przez użytkowników.

Estetyka sprawozdania finansowego, kiedy forma przedstawienia danych liczbowych staje się nieprawidłowością.

Zestawienie tabelaryczne pozostałych nieprawidłowości.

4. Ocena zidentyfikowanych nieprawidłowości przez biegłegorewidenta

Sposób oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta na podstawie standardu nr 450.

Wpływ zidentyfikowanych nieprawidłowości na sprawozdanie z badania.

Przedstawienie przykładowego modelu oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta uwzględniającego koncepcję istotności wykonawczej.

5. Sprawdzian wiedzy
 

Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

Magdalena Maksymiuk

Biegły rewident, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów artościowych. Posiada wszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Pracowała w podmiotach międzynarodowych, w tym o zasięgu globalnym, o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej (w tym japońskiej, francuskiej). W ramach prowadzonych projektów m.in.: opracowała kontrole wewnętrzne, organizację działów księgowości, międzynarodowe wdrożenia narzędzi i oprogramowania IT (w tym programy typu ERP), budowała współpracę działów księgowości z działami sprzedaży/produkcji.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #obligatoryjne #nieprawidlowosci #sprawozdaniafinansowe

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną