// Obligatoryjne  

Moduł 22. Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Przedstawienie aspektów rachunkowych (rozliczanie, ujęcie w księgach rachunkowych, prezentacja w sprawozdania finansowym) związanych z umowami o niezakończone usługi.

Przedstawienie procedur badania związanych z realizacją umów o niezakończone usługi przez badaną jednostkę

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia 

 • Cel stosowania przedmiotowego rozwiązania.
 • Zakres usług (m.in. budowlane, informatyczne, projektowe, itd.).
 • Specyficzne definicje.
 • Rodzaje umów oraz ich łączenie i dzielenie.

2. Metody ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługę • Metody pomiaru stopnia zaawansowania prac.

 • Ustalanie przychodów i kosztów.
 • Globalny budżet przychodów i kosztów.
 • Spodziewane straty na umowach.
 • Podatek dochodowy bieżący i odroczony.
 • Zaangażowanie pracowników zajmujących się różnymi  obszarami działalności jednostki w proces wyceny umów o niezakończone usługi.
 • Zagadnienia sytuacyjne.

3.  Ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym • Przykłady liczbowe ujęcia w księgach rachunkowych.

 • Opis zasad rachunkowości we wprowadzeniu.
 • Prezentacja w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
 • Nota w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

4. Badanie przez biegłego rewidenta • Identyfikacja ryzyk badania.

 • Weryfikacja globalnego budżetu przychodów i kosztów.
 • Weryfikacja rozliczania i ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Badanie szacunków.
 • Przykładowe procedury badania.
 • Dokumentacja badania.
 • Zagadnienia sytuacyjne.

5. Sprawdzian wiadomości

Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną