// Samokształcenie  

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 8h samokształcenia biegłego rewidenta

 • Rozszerzenie umiejętności identyfikowania i rozwiązania problemów związanych z ujmowaniem, wyceną prac badawczych i rozwojowych zgodnie z UoR, MSR i ustawami podatkowymi, w szczególności w kontekście ulg związanych z działalnością innowacyjną.
 • Pogłębienie umiejętności poprawnej prezentacji nakładów poniesionych na prace badawcze  i rozwojowe w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego

 1. Wprowadzenie Cel szkolenia Podstawy prawne
  • Cel ogólny i cele szczegółowe omawianego zagadnienia
  • Podanie aktualnych podstaw prawnych omawianego zagadnienia
 2. Definicje i klasyfikacja działalności innowacyjnej, prac badawczych i rozwojowych
  • Wyjaśnienie specyfiki działalności innowacyjnej i form jej prowadzenia
  • Definicje i klasyfikacja nakładów działalności badawczej i rozwojowej z punktu widzenia UoR, MSR i ustaw podatkowych
 3. Prace badawcze w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych
  • Wycena i ujęcie w księgach rachunkowych
  • Ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 4. Prace rozwojowe w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych. 
  • Wycena i moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych
  • Wycena i ujmowanie w trakcie realizacji i na moment ich ukończenia
  • Wycena prac jako składnika WNiP
  • Zasady amortyzacji prac rozwojowych – podobieństwa i różnice między prawem bilansowym a podatkowym
  • Testy na utratę wartości
  • Ulgi podatkowe
  • Ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 5. Prace rozwojowe a zapisy KSH
  • Zapisy w KSH dotyczące ograniczeń w podziale wyniku finansowym netto w spółkach kapitałowych aktywujących nakłady na prace rozwojowe.
 6. Sprawdzian wiedzy

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną