// Samokształcenie  

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe.

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Szkolnie zalicza 8 h samokształcenia biegłego rewidenta

 • Rozszerzenie umiejętności identyfikowania i rozwiązania problemów związanych z ujmowaniem, wyceną prac badawczych i rozwojowych zgodnie z UoR, MSR i ustawami podatkowymi, w szczególności w kontekście ulg związanych z działalnością innowacyjną.
 • Pogłębienie umiejętności poprawnej prezentacji nakładów poniesionych na prace badawcze  i rozwojowe w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego

1.Wprowadzenie Cel szkolenia Podstawy prawne

 • Cel ogólny i cele szczegółowe omawianego zagadnienia
 • Podanie aktualnych podstaw prawnych omawianego zagadnienia

2. Definicje i klasyfikacja działalności innowacyjnej, prac badawczych i rozwojowych

 • Wyjaśnienie specyfiki działalności innowacyjnej i form jej prowadzenia
 • Definicje i klasyfikacja nakładów działalności badawczej i rozwojowej z punktu widzenia UoR, MSR i ustaw podatkowych

3. Prace badawcze w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych

 • Wycena i ujęcie w księgach rachunkowych
 • Ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

4. Prace rozwojowe w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych. 

 • Wycena i moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych
 • Wycena i ujmowanie w trakcie realizacji i na moment ich ukończenia
 • Wycena prac jako składnika WNiP
 • Zasady amortyzacji prac rozwojowych – podobieństwa i różnice między prawem bilansowym a podatkowym
 • Testy na utratę wartości
 • Ulgi podatkowe
 • Ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

5. Prace rozwojowe a zapisy ksh

 • Zapisy w KSH dotyczące ograniczeń w podziale wyniku finansowym netto w spółkach kapitałowych aktywujących nakłady na prace rozwojowe.

6. Sprawdzian wiedzy

Edyta Duczyńska
Edyta Duczyńska

Doradca Podatkowy nr 2124

Z wykształcenia prawniczka oraz ekonomistka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów polskich oraz międzynarodowych grup kapitałowych, w szczególności w zakresie doradztwa przy procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, prowadzenia audytów due diligence prawnych i podatkowych, sporządzania biznes planów oraz prospektów emisyjnych. Pełnomocnik spółek przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi, reprezentowała wielu klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Prowadziła bieżącą obsługę prawną i podatkową wielu podmiotów w zakresie m.in. prawa handlowego, prawa nieruchomości, praw autorskich, prawa ochrony konkurencji. W ramach współpracy z Zarządami spółek uczestniczyła w opracowaniu wielu strategii inwestycyjnych i rozwoju biznesu. Autorka publikacji z zakresu podatków.
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego II kadencji.
Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych II kadencji.

Zbigniew Telega

Biegły rewident. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zarówno wg zasad Polskich Standardów Sprawozdawczości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Specjalizuje się w audytowaniu dużych grup kapitałowych oraz jednostek zainteresowania publicznego. Zakres jego doświadczenia obejmuje także inne usługi atestacyjne, usługi pokrewne i doradcze z zakresu: połączeń i przekształceń spółek, przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe, opracowywania części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu, badania planów restrukturyzacyjnych, badania wykorzystania dotacji i środków pomocowych oraz prowadzenie due diligence.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną