// Samokształcenie  

Raportowania niefinansowe - standard osadzony w dyrektywie CSRD

(Corporate Sustainability Reporting Directive)

Cel szkolenia

W świetle art. 136 Ustawy o Firmach Audytorskich, Biegłych Rewidentach i Nadzorze Publicznym usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu nie są usługami zabronionymi dla audytora, zarówno w JZP, jak i pozostałych jednostkach, który został wybrany przez podmiot do badania sprawozdań finansowych.

Powyższe oznacza, że audytor danego podmiotu może świadczyć bardziej kompleksowe usługi w zakresie innych usług atestacyjnych lub usług pokrewnych.

Zgodnie z ustawodawstwem oraz kierunkiem praktyki, biegły rewident badający sprawozdania finansowe jest także właściwą osobą do weryfikacji danych niefinansowych.

Począwszy od 2018 roku, dla podmiotów spełniających wymagania regulacyjne okreymagania regulacyjne, wymagane jest raportowanie danych niefinansowych. Firmy przyjmują różne standardy dla raportowania danych niefinansowych i jednocześnie nie zawsze decydują się poddać badaniu audytorskiemu części niefinansowe sprawozdawczości.

Wraz z wdrożeniem regulacji wynikających z prac nad standardem Europejskiego Zielonego Ładu, katalog wymagań oraz zakres podmiotów podlegających obowiązkowi raportowania danych niefinansowych ulegnie rozszerzeniu. Rozszerzenie regulacji prawnych przełoży się na wzrost populacji firm, dla których wraz z przyjęciem nowej dyrektywy UE, raportowanie niefinansowe będzie obligatoryjne.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt Dyrektywy CSRD, który wprowadzi nowe zasady raportowania oraz poszerzy katalog spółek, dla których raportowanie niefinansowe będzie obowiązkowe.  Począwszy od 2023 roku publikacja raportów z uwzględnieniem zagadnień ESG będzie obowiązkowa dla wszystkich spółek zatrudniających powyżej 250  pracowników. Wymóg ten będzie dotyczył zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Kolejnym etapem, począwszy od 2026 roku, będzie rozszerzenie obowiązku dla wszystkich spółek notowanych na regulowanym rynku z zatrudnieniem na poziomie powyżej 10 pracowników. Dla pozostałych przedsiębiorstw, małych oraz średnich, raportowanie będzie dobrowolne. 

Obserwując rynek, zmianę standardów oraz analizując projektowane nowe rozwiązania legislacyjne, znajomość aktualnych wymogów sprawozdawczości danych niefinansowych jest bardzo istotna dla możliwości poszerzenia zakresu usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy szkolenie dedykowane biegłym rewidentom dotyczące tematyki raportowania niefinansowego, uwzględniającego odniesienie do Europejskiego Zielonego Ładu ora wpływu jaki zmiany wniosą do obecnie stosowanego podejścia, w tym także na rozszerzenie katalogu usług realizowanych przez biegłych rewidentów.

Szkolenie zalicza 8h samokształcenia biegłego rewidenta.

 

 1. Przegląd aktualnych regulacji dot. raportowania niefinansowego wraz z rekomendowanymi standardami raportowania
 2. Przykładowe raporty niefinansowe oraz zakres przedstawionych w nich aspektów
 3. Europejski Zielony Ład oraz wynikające z niego regulacje dot. zmian klimatu i ochrony środowiska
 4. Nowe wytyczne dot. raportowania niefinansowego dla podmiotów finansowych
 5. Jak zakres danych wymaganych przez podmioty finansowe wpłynie na zakres informacji, które będą oczekiwane od innych podmiotów działających na rynku europejskim
 6. Jakie działania są obecnie podejmowane w świetle przygotowania do nowych wytycznych raportowania ESG (E  środowisko (environmental), S – społeczna odpowiedzialność (social responsibility), G – ład korporacyjny (corporate governance)
 7. Wyzwania dla firm związane z Europejskim Zielonym Ładem
 8. Europejska taksonomia i jej rola w ustanawianiu kryteriów technicznych dla aktywności gospodarczej
 9. Aspekt transformacji energetycznej jako przykład wpływu zmian klimatycznych oraz wymogu dostosowania do Zielonego Ładu
 10. Cechy jakościowe badania raportów niefinansowych, rola biegłego w postrzeganiu transparentności publikowanych informacji

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną