// E-learning - Obligatoryjne  

E-learning/ Moduł 12. Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 16 h obligatoryjnego kształcenia

Podstawowym celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie uczestników z wymogami prawnymi w zakresie identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa oraz reakcji biegłego rewidenta.
 • Pogłębienie praktycznych umiejętności identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa reakcji biegłego rewidenta podczas badania.

1   Wprowadzenie  

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2   Charakterystyka standardu          

 • Wejście w życie.
 • Główne zmiany i cel ich wprowadzenia.
 • Struktura standardu.
 • Definicje i pojęcia.
 • Skalowalność.

3   Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami       

 • Procedury szacowania ryzyka.
 • Uzyskanie zrozumienia jednostki i jej otocznia, mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki.
 • Identyfikacja i oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia.

4  Sporządzenie dokumentacji zgodnej z wymogami standardu          

 • Omówienie w gronie zespołu audytorskiego zidentyfikowanych ryzyk i ich oszacowania.
 • Kluczowe elementy zrozumienia jednostki, źródła informacji, procedury szacowania ryzyka.
 • Ocena zaprojektowania i implementacji kontroli przez jednostkę.
 • Zidentyfikowane i oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia.
 • Sporządzenia dokumentacji spełniającej wymogi standardu.

5   Praktyczne zastosowanie standardu         

 • Zrozumienie jednostki – aspekty jednostki i jej otoczenia, wykorzystanie IT w modelu gospodarczym jednostki.
 • Zrozumienie elementów składowych  środowiska kontroli wewnętrznej, tym czynności kontrolnych oraz ocena ich zaprojektowania i zaimplementowania.
 • Identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie    sprawozdania finansowego i poszczególnych stwierdzeń.
 • Powiązanie ryzyka istotnego zniekształcenia, odnoszących się do niego kontroli, dalszych procedur biegłego rewidenta.

6  Sprawdzian wiadomości 

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia

 1. Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową:
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Edge
  • Opera
 2. Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych:
  • Mobile Safari
  • Google Chrome
 3. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl
 • w sprawach merytorycznych: skorzystaj z formularza poniżej.
W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną