// E-learning - Obligatoryjne  

E-learning / Moduł 8. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania

- odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

 1. Znaczenie oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności w procesie badania sprawozdania finansowego.
 2. Regulacje dotyczące kontynuacji działalności zwarte w przepisach prawa, tj. ustawie o rachunkowości, prawie upadłościowy, kodeksie spółek handlowych.
 3. Pojęcie i znaczenie oceny zdolności do kontynuacji działalności.
 4. Pojęcie niewypłacalności i jej objawy.
 5. Identyfikacja i klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki (finansowych, operacyjnych i innych).
 6. Metody i modele oceny możliwości kontynuowania działalności:
  • Przykładowe metody:
   • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki zyskowności i rentowności,
   • analiza liniowa wielowymiarowa,
   • analiza dyskryminacyjna,
   • analiza logitowa,
   • sztuczne sieci neuronowe.
  • Przykładowe modele:
   • model Altmana,
   • model „poznański” - Hamrola, Czajki, Piechockiego,
   • model B. Prusaka,
   • model A. Hołdy,
   • model D. Hadasik,
   • model D. Appenzeller, K. Szarzec,
   • model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego (INE PAN).
 7. Regulacje wynikające ze standardów badania (KSB 315 (Z), KSB 570 (Z)):
  • procedury oceny ryzyka,
  • ocena osądu kierownika jednostki,
  • okres nieobjęty oceną kierownika jednostki,
  • dodatkowe procedury badania stosowane w przypadku rozpoznania zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności,
  • wnioski biegłego rewidenta,
  • wpływ oceny zdolności do kontynuacji działalności na sprawozdanie z badania (w tym formułowanie zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień oraz informacji objaśniających, przykłady zastrzeżeń w sprawozdaniach z badania, opinii negatywnych lub odmowy ich wydania związanych z zagrożeniem kontynuacji działalności),
  • udokumentowanie badania (uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących i potwierdzających zasadność przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego).
 8. Obowiązki informacyjne wobec kierownictwa badanej jednostki, osób sprawujących nadzór oraz organów regulacyjnych (z uwzględnieniem przepisów szczególnych).
 9. Przykłady narzędzi rewizyjnych stosowanych do oceny prawidłowości przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa:

 • Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Internet Explorer
 • Opera

Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych.

 • Mobile Safari,
 • Google Chrome.

Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji. 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl
 • w sprawach merytorycznych: skorzystaj z formularza poniżej.
W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w języku polskim
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną