// Obligatoryjne  

Moduł 12. Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie uczestników z wymogami prawnymi w zakresie identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa oraz reakcji biegłego rewidenta.
 • Pogłębienie praktycznych umiejętności identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa reakcji biegłego rewidenta podczas badania.

Szkolenie zalicza 16 h kształcenia obligatoryjnego.

1   Wprowadzenie  

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2   Charakterystyka standardu          

 • Wejście w życie.
 • Główne zmiany i cel ich wprowadzenia.
 • Struktura standardu.
 • Definicje i pojęcia.
 • Skalowalność.

3   Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami       

 • Procedury szacowania ryzyka.
 • Uzyskanie zrozumienia jednostki i jej otocznia, mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki.
 • Identyfikacja i oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia.

4  Sporządzenie dokumentacji zgodnej z wymogami standardu          

 • Omówienie w gronie zespołu audytorskiego zidentyfikowanych ryzyk i ich oszacowania.
 • Kluczowe elementy zrozumienia jednostki, źródła informacji, procedury szacowania ryzyka.
 • Ocena zaprojektowania i implementacji kontroli przez jednostkę.
 • Zidentyfikowane i oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia.
 • Sporządzenia dokumentacji spełniającej wymogi standardu.

5   Praktyczne zastosowanie standardu         

 • Zrozumienie jednostki – aspekty jednostki i jej otoczenia, wykorzystanie IT w modelu gospodarczym jednostki.
 • Zrozumienie elementów składowych  środowiska kontroli wewnętrznej, tym czynności kontrolnych oraz ocena ich zaprojektowania i zaimplementowania.
 • Identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie    sprawozdania finansowego i poszczególnych stwierdzeń.
 • Powiązanie ryzyka istotnego zniekształcenia, odnoszących się do niego kontroli, dalszych procedur biegłego rewidenta.

6  Sprawdzian wiadomości 

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną