// Obligatoryjne  

Moduł 20. Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- najczęściej występujące nieprawidłowości

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu sporządzania i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, ze szczególnych zwróceniem uwagi na błędy i nieprawidłowości związane z identyfikacją jednostek objętych konsolidacją, ustalaniem korekt i włączeń konsolidacyjnych, procedurami badania.

Szkolenie zalicza 16h kształcenia obligatoryjnego biegłego rewidenta.

 1. Wprowadzenie
  Omówienie podstawowych zasad sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych (MSSF).
 2. Błędy związane z organizacją procesu konsolidacji
  • Ustalenie przez jednostki dominujące zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tym ujednolicenia w ramach grupy kapitałowej zasad rachunkowości).
  • Błędy w identyfikacji jednostek objętych konsolidacją i wyceną metodą praw własności.
  • Nieprawidłowe ustalenie metod konsolidacji lub wyceny udziałów
 3. Nieprawidłowości danych finansowych jednostek objętych konsolidacją
  • Błędy w sprawozdaniach jednostek objętych konsolidacją (niepełny zakres ujawnień, brak zgodności wewnętrznej sprawozdań finansowych).
  • Nieprawidłowości w zakresie ujawniania i prezentacji transakcji z jednostkami powiązanymi.
 4. Nieprawidłowości w zakresie ustalania korekt i wyłączeń konsolidacyjnych
  • Najczęściej występujące błędy związane z:
   • korektami na dzień przejęcia kontroli nad jednostkami zależnymi,
   • przekształceniem aktywów netto jednostek podporządkowanych do wartości godziwej,
   • zmianami własnościowymi po dniu przejęcia kontroli (zakup dodatkowych udziałów, podwyższenie kapitału podstawowego),
   • eliminacjami transakcji w ramach grupy kapitałowej,
   • rozliczeniem utraty kontroli nad jednostkami zależnymi,
   • przeliczeniem sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych, ustaleniem różnic kursowych,
   • wyceną udziałów metodą praw własności
 5. Błędy w zakresie kompletności i zgodności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz dokumentacji konsolidacyjnej
  • Omówienie zakresu dokumentacji konsolidacyjnej jednostki dominującej, najczęściej występujących błędów i braków w dokumentacjach konsolidacyjnych.
  • Przedstawienie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie kompletności i prawidłowości ujawnień w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.
 6. Błędy i nieprawidłowości związane z badaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Omówienia najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie procedur badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dokumentacji z badania.
 7. Sprawdzian wiadomości

Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich, w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych.

Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Wykładowca MDDP Akademia Biznesu, Akademii Rachunkowości Compartners S.A., Centrum Edukacji Ekspert, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, KIBR w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych i rachunku przepływów pieniężnych. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008//2011, Wydawnictwo C.H.Beck 2015), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną