// Obligatoryjne  

Moduł 7. Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

- klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Szkolenie zalicza 16 h kształcenia obligatoryjnego

 1. Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych
  Przegląd regulacji rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych i zakres odniesienia:
  • MSR 32, MSSF 9, MSSF 7, a także MSR 27, MSR 28, MSR 36, MSR 21 itp.
  • ustawa o rachunkowości,
  • rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące instrumentów finansowych,
  • rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości dla określonych rodzajów podmiotów (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń).
  • Inne regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych (np. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).
 2. Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
  • Definicja instrumentu finansowego dla potrzeb rachunkowości,
  • Aktywa finansowe i ich podstawowe rodzaje (pożyczki udzielone, należności, posiadane papiery wartościowe, itp.)
  • Zobowiązania finansowe i ich podstawowe rodzaje (kredyty zaciągnięte, pożyczki zaciągnięte, zobowiązania umowne, wyemitowane papiery wartościowe)
  • Własne instrumenty kapitałowe (wyemitowane akcje i udziały, prawa do akcji, wystawione opcje na akcje, w tym warranty subskrypcyjne, prawa poboru itp.)
  • Szczególne rodzaje instrumentów finansowych (instrumenty złożone, instrumenty pochodne, instrumenty wbudowane) oraz kontrakty zbliżone (kontrakty towarowe).
 3. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych
  • Krajowe zasady ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych
  • Krajowe rozwiązania w zakresie usuwania z ksiąg (bilansu), aktywów i zobowiązań finansowych,
  • Międzynarodowe rozwiązania w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych,
  • Wymagania MSSF w zakresie usuwania z ksiąg – przeniesienie ryzyka i korzyści (odpowiednio zatrzymanie ryzyka i korzyści), zachowanie kontroli skutkujące utrzymaniem zaangażowania.
 4. Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań
  • Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb MSSF 9 i rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. instrumentów finansowych (kategorie przewidziane w poszczególnych regulacjach)
  • Wpływ klasyfikacji na wycenę początkową i bilansową (wartość godziwa, zamortyzowany koszt, skorygowana cena nabycia) oraz ujęcie przeszacowań (przeszacowania ujmowane wynikowo, przeszacowania ujmowane kapitałowo lub przez ICD, odsetki kapitalizowane w wartości aktywów)
  • Utrata wartości aktywów finansowych wg regulacji krajowych i międzynarodowych (ustalanie odpisów, model ECL).
 5. Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych
  • Rodzaje powiązań zabezpieczających i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym.
  • Specyfika zabezpieczenia przepływów pieniężnych.
  • Specyfika zabezpieczenia wartości godziwej.
 6. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym
  • Wyodrębnianie pozycji bilansowych zgodnie z wytycznymi MSSF i regulacji krajowych,
  • Podział aktywów i zobowiązań na krótko i długoterminowe,
  • Prezentacja własnych instrumentów kapitałowych (w tym będących częścią instrumentów złożonych) w bilansie,
  • Prezentacja przeszacowań instrumentów finansowych w rachunku zysków i strat oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów,
  • Odzwierciedlenie przepływów związanych z instrumentami finansowymi w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
 7. Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych
  • Ujawnienia dotyczące wpływu instrumentów finansowych na sprawozdanie finansowe,
  • Ujawnienia dotyczące ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.
 8. Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania
  • Instrumenty finansowe w planie badania
  • Identyfikacja występowania lub potencjalnego występowania instrumentów finansowych ze względu na specyfikę jednostki i jej otoczenie
  • Wstępna ocena ryzyka badania w związku z instrumentami finansowymi (ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka istotnego zniekształcenia)
  • Kontrola wewnętrzna w procesie umów i transakcji dotyczących instrumentów finansowych
 9. Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych
  • Program badania właściwego, ocena ryzyka nieodłącznego, ryzyka stwierdzeń oraz ryzyka istotnego zniekształcenia w kontekście instrumentów finansowych i ich grup (istnienie, prawa i obowiązki, kompletność, wycena i przyporządkowanie) i opracowanie reakcji na zidentyfikowane ryzyko.
  • Wybór i przeprowadzenie procedur w celu potwierdzenia:
   • istnienie aktywów finansowych, ich posiadanie i kontrolę nad nimi,
   • istnienie zobowiązań finansowych i wynikające z nich obowiązki,
   • kompletność,
   • poprawność wyceny i klasyfikacji (przyporządkowanie).
  • Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji
  • Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych:
   • wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania),
   • kompletność,
   • klasyfikacja i zrozumiałość,
   • dokładność i wycena.
 10. Sprawdzian wiadomości

Przemysław Czajor

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów, jak międzynarodowe regulacje rachunkowości, instrumenty finansowe, strategiczna rachunkowość zarządcza. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą przy projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej oraz jako trener na szkoleniach otwartych i zamkniętych
(W ramach szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz rachunkowości instrumentów finansowych prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla: Alstom, KGHM, Mazars Auditors, Powszechny Dom Kredytowy, Narodowy Bank Polski oraz w ramach obligatoryjnych szkoleń dla biegłych rewidentów). W ramach projektów dotyczących opracowania i wdrożenia polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, systemu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej uczestniczył jako współautor projektów dla m.in.: Elektrownia Bełchatów, Grupa Energetyczna BOT, Elektrownia Kozienice, Południowy Koncern Energetyczny (obecnie Grupa Tauron), BZPG Stomil, Energa Obsługa i Sprzedaż, PKP Energetyka, PKP Cargo, Telekomunikacja Polska, Południowy Koncern Węglowy. Był również członkiem zespołu ds. opracowania projektu „Kompleksowego systemu informacyjnego dla zarządzania UŁ”.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w języku polskim
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną