// E-learning - Samokształcenie  

E-learning / Przychody ze sprzedaży

- ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Szkolenie zalicza 8h samokształcenia biegłego rewidenta.

 1. Definicja przychodów i zysków
  Omówienie definicji przychodów i zysków ze zwróceniem uwagi na poszczególne jej elementy
 2. Podstawowe zasady ujmowania przychodów i zysków
  Omówienie zasad:
  • współmierności przychodów i kosztów
  • memoriału
  • rozdzielnego/łącznego ujmowania przychodów i zysków
 3. Rodzaje przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości
  Omówienie poszczególnych rodzajów przychodów wraz z ich charakterystyką i regulacjami prawnymi:
  • operacyjne
  • pozostałe operacyjne
  • finansowe
 4. Przychody z tytułu kontraktów długoterminowych
  • Suma warunków
  • Podstawowe zasady ujmowania kontraktów długoterminowych
  • Omówienie regulacji KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”
  • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 3
 5. Przychody z działalności deweloperskiej
  • Podstawowe zasady ujmowania przychodów z działalności deweloperskiej
  • Omówienie regulacji KSR 8 „Działalność deweloperska”
  • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 8
 6. Przychody wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Podstawowe zasady ujmowania przychodów z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Omówienie regulacji KSR 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”
  • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 10
 7. Przychody z działalności rolniczej
  • Podstawowe zasady ujmowania przychodów z działalności rolniczej
  • Omówienie regulacji KSR 12 „Działalność rolnicza”
  • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 12
 8. Dotacje rządowe wg ustawy o rachunkowości
  • Podstawowe zasady ujmowania dotacji rządowych
  • Zadania sytuacyjne
 9. Zyski ze sprzedaży środków trwałych
  • Podstawowe zasady ujmowania zysków ze sprzedaży środków trwałych
  • Omówienie regulacji KSR 11 „Środki trwałe”
  • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 11
 10. Konsolidacja i wyłączenia konsolidacyjne oraz ujmowanie przychodów ze wspólnych porozumień
  • Ujmowanie przychodów w sprawozdaniach skonsolidowanych
  • Wyłączenia i korekty konsolidacyjne
  • Ujmowanie przychodów ze wspólnych porozumień
  • Zadania sytuacyjne
 11. Zasady postępowania, gdy w ustawie o rachunkowości i KSR brak szczegółowych wytycznych
  • Możliwości wykorzystania MSSF
  • Możliwości wykorzystania innego zestawu standardów
  • Autorska polityka rachunkowości jednostki
 12. Porównanie zasad dotyczących ujmowania przychodów zawar- tych w ustawie o rachunkowo- ści i KSR do regulacji w MSSF
  • Zakres regulacji
  • Podstawowe zasady ujmowania przychodów
  • Zagadnienia nieuregulowane w ustawie o rachunkowości i KSR
 13. Ujawnianie informacji o przychodach w sprawozdaniu finansowym
  • Wymogi dotyczące prezentacji i ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych:
   • Wynikające z ustawy o rachunkowości:
    • Wynikające z KSR 3
    • Wynikające z KSR 8
    • Wynikające z KSR 10
    • Wynikające z KSR 11
    • Wynikające z KSR 12

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową:

 • Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Internet Explorer
 • Opera

Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych.

 • Mobile Safari,
 • Google Chrome.

Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji. 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach merytorycznych skorzystaj z formularza online poniżej. 

TAGI: #modul5 #sprzedaż #elearning

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w języku polskim
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną