// Obligatoryjne  

Moduł 23. Raportowanie niefinansowe ESG - czym jest i jak zacząć analizować

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi instytucjami, które tworzą standardy lub wytyczne dotyczące raportowania niefinansowego.
 • Przedstawienie międzynarodowych inicjatyw związanych z ESG.
 • Zaprezentowanie najważniejszych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.
 • Pokazanie, jak w gąszczu danych niefinansowych znaleźć te istotne i wykorzystać je do analizy.

1. Wprowadzenie do terminologii

 • Czym jest CSR, czym jest ESG?
 • Dlaczego coraz częściej słyszymy te terminy zarówno w życiu codziennym, korporacyjnym i na rynkach finansowych?
 • Kim są interesariusze, na jakie grupy można ich podzielić, sposoby kontaktu i dialogu?
 • Informacja niefinansowa – jakie są jej cechy, czym różni się od informacji finansowej, jaka jest jej istotność
 • Jak ją raportować – czym jest GRI, SASB, Integrated Reporting, SIN, UN GC,
 • Jakie są dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie i jak zaimplementowane są w Polsce.

2. E - environment - kwestie śro[1]dowiskowe i klimatyczne

 • Jak spółki wpływają na środowisko i klimat oraz jak środowisko i klimat wpływają na nie
 • Zrównoważony rozwój czyli jaki?
 • Czym jest ślad węglowy, gazy cieplarniane, GHG Protocol, Scope 1, 2 i 3
 • Scenariusze i ryzyka klimatyczne – czym są, jakie są ich rodzaje, na jakie zjawiska i tendencje wskazują?
 • Jakie są kluczowe wskaźniki, którymi można zilustrować kwestie środowiskowe i klimatyczne

3. S - social - kwestie społeczne

 • Kluczowe wskaźniki dotyczące kwestii społecznych, jakie ryzyka mogą nam pokazać?
 • Prawa człowieka a Kodeksy Etyki i Kodeks dla Dostawców
 • Kwestie społeczne w łańcuchu dostaw
 • Kwestie związane z działaniami antykorupcyjnymi

4. G - governance -ład korpora[1]cyjny

 • Jakie są uprawnienia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Dlaczego ład korporacyjny jest kluczowy dla ESG?
 • Międzynarodowe regulacje, np. wytyczne OECD, Komisji Europejskiej
 • Krajowe regulacje - Dobre Praktyki Spółek Giełdowych 2016 i 2021
 • Dyrektywa SRD II oraz polska ustawa o ofercie – polityka wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej

5. Analiza niefinansowa

 • Jak analizować informacje niefinansowe?
 • Czym jest analiza luk a czym normalizacja danych niefinansowych?
 • Czym jest greenwashing i jak go zauważyć?
 • Jak zbudować własny ranking ESG i wykorzystać go do oceny kontrahenta, spółki czy inwestycji
 • Dlaczego ESG będzie zyskiwać na znaczeniu.

6. Sprawdzian wiadomości 

Piotr Welenc

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, AESGO, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.,

Audytor wewnętrzny. W latach 2011-2020 Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer Polska. Pracował w zespole audytu informatycznego i zespole zarzadzania strategicznego NBP, w 2011 r. jako Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS, w latach 2009-2011 jako audytor wewnętrzny na Politechnice Warszawskiej. Wykonywał projekty Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP, audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Ekspert w zakresie GRC, ESG, analizy procesowej, IT govenance, compliance, SOX. Doradca spółek giełdowych i jsfp w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE, Członek Rady Nadzorczej GIZMI S.A., Członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną