// E-learning - Obligatoryjne  

E-learning/ Moduł 22. Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Cel szkolenia

Przedstawienie aspektów rachunkowych (rozliczanie, ujęcie w księgach rachunkowych, prezentacja w sprawozdania finansowym) związanych z umowami o niezakończone usługi.

Przedstawienie procedur badania związanych z realizacją umów o niezakończone usługi przez badaną jednostkę

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia 

 • Cel stosowania przedmiotowego rozwiązania.
 • Zakres usług (m.in. budowlane, informatyczne, projektowe, itd.).
 • Specyficzne definicje.
 • Rodzaje umów oraz ich łączenie i dzielenie.

2. Metody ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługę • Metody pomiaru stopnia zaawansowania prac.

 • Ustalanie przychodów i kosztów.
 • Globalny budżet przychodów i kosztów.
 • Spodziewane straty na umowach.
 • Podatek dochodowy bieżący i odroczony.
 • Zaangażowanie pracowników zajmujących się różnymi  obszarami działalności jednostki w proces wyceny umów o niezakończone usługi.
 • Zagadnienia sytuacyjne.

3.  Ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym • Przykłady liczbowe ujęcia w księgach rachunkowych.

 • Opis zasad rachunkowości we wprowadzeniu.
 • Prezentacja w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
 • Nota w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

4. Badanie przez biegłego rewidenta • Identyfikacja ryzyk badania.

 • Weryfikacja globalnego budżetu przychodów i kosztów.
 • Weryfikacja rozliczania i ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Badanie szacunków.
 • Przykładowe procedury badania.
 • Dokumentacja badania.
 • Zagadnienia sytuacyjne.

5. Sprawdzian wiadomości

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia

 1. Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową:
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Edge
  • Opera
 2. Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych:
  • Mobile Safari
  • Google Chrome
 3. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl
 • w sprawach merytorycznych: skorzystaj z formularza poniżej.
W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną