// E-learning - Obligatoryjne  

E-learning / Moduł 10. Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego

- praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

I. Wprowadzenie

 1. Cele  i zakres szkolenia
 2. Oczekiwane efekty szkolenia
 3. Relacje między standardami międzynarodowymi i krajowymi

II. Regulacje międzynarodowe i polskie w zakresie usług biegłego rewidenta

 1. Standardy wykonywania zawodu – struktura regulacji wg IAASB
 2. Struktura regulacji polskich
  • Usługi świadczone przez biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej
  • Czynności rewizji finansowej  - regulacje ustawy
  • Usługi atestacyjne – regulacje ustawy

III. Charakterystyka usług atestacyjnych i usług pokrewnych

 1. Istota usługi atestacyjnej i pokrewnej – różnice i podobieństwa
 2. Założenia koncepcyjne usług atestacyjnych
 3. Usługi atestacyjne a usługi poświadczające
 4. Rodzaje usług atestacyjnych
  • Usługa atestacyjna dająca racjonalną lub ograniczoną pewność
  • Usługa atestacyjna zaświadczająca i bezpośrednia

IV. Usługi przeglądu historycznych informacji  finansowych

 1. Cele biegłego rewidenta
 2. Kontrola jakości na poziomie zlecenia
 3. Akceptacja i kontynuacja relacji z klientem i zlecenia
  • wstępne warunki zlecenia

IV. Realizacja zlecenia

 1. Istotność
 2. Zrozumienie jednostki
 3. Planowanie i przeprowadzanie procedur
 4. Późniejsze zdarzenia
 5. Pisemne oświadczenia
 6. Ocena dowodów
 7. Raport

V. Usługi atestacyjne inne niż badanie i przeglądy historycznych informacji finansowych

 1. Wymogi i zakres standardu KSUA 3000 Z
  • Akceptacja i kontynuacja usługi atestacyjnej
  • Warunki wstępne usługi atestacyjnej
  • Kontrola jakości zleceń atestacyjnych
  • Zawodowy sceptycyzm, zawodowy osąd oraz umiejętności i techniki atestacyjne
 2. Planowanie i przeprowadzenie usługi atestacyjnej
  • Zrozumienie zagadnienia
  • Rozważanie ryzyka i reakcji na ryzyko
  • Istotność
  • Uzyskanie dowodów – procedury
  • Ekspert w realizacji zlecenia
  • Pisemne oświadczenia
  • Późniejsze zdarzenia
  • Inne informacje
  • Sporządzenie raportu atestacyjnego
 3. Usługi atestacyjne  w praktyce – przykłady
  • Badanie planu połączenia i planu podziału
  • Badanie planu przekształcenia
  • Usługi atestacyjne dotyczące weryfikacji współczynnika zużycia energii elektrycznej

VI. Inne usługi atestacyjne w świetle regulacji wynikających z KSUA

 1. Standardy dotyczące innych usług atestacyjnych, wynikających z innych standardów niż KSUA 3000 Z
  • KSUA 3400 Sprawdzanie prospektywnych informacji finansowych
  • KSUA 3402 Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacji usługowej

VII. Usługi pokrewne w świetle regulacji wynikających z Krajowych Standardów Usług Pokrewnych

 1. Usługi wykonania uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych KSUP 4400
 2. Usługi kompilacji KSUP 4410 Z

VIII. Wymogi etyczne dotyczące świadczenia usług atestacyjnych i pokrewnych

 1. Kodeks etyki
  • Aktualnie obowiązujące regulacje
  • Struktura kodeksu
  • Zasady etyki
  • Zagrożenia dla zasad etyki
  • Niezależność
  • Niezależność w usługach badania, przeglądu oraz innych atestacyjnych i pokrewnych
 2. Wymogi etyczne wynikające z poszczególnych standardów i ustawy
  • Wymogi etyczne wynikające ustawy z poszczególnych standardów
  • Wymogi etyczne wynikające ustawy o biegłych rewidentach

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa:

 • Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Internet Explorer
 • Opera

Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych.

 • Mobile Safari,
 • Google Chrome.

Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji. 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl
 • w sprawach merytorycznych: skorzystaj z formularza poniżej.

TAGI: #modul18 #elearning

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną