// E-learning - Samokształcenie  

E-learning / Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego

część 1 - przychody

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 16h samokształcenia  biegłego rewidenta.

• omówienie zagadnień dotyczących technik gromadzenia i dokumentowania kluczowych dla badania informacji dla celów oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia, identyfikacji czynników ryzyka znaczącego oraz opracowania adekwatnego planu badania istotnego obszaru;

• zapoznanie słuchaczy z zasadami przeprowadzenia procedur badania kontroli oraz przeprowadzenia procedur badania wiarygodności, w tym procedur szczegółowych wiarygodności oraz analitycznych procedur wiarygodności;

• przedstawienie oceny wpływu wyników przeprowadzonych procedur na modyfikacje opinii oraz potrzeby komunikowania.

 

Omówienie zagadnień dotyczących: 

 • gromadzenia kluczowych dla badania informacji dotyczących przychodów,
 • zastosowania procedur szacowania ryzyka, w tym wykorzystania: wstępnych procedur analitycznych, obserwacji i inspekcji oraz rozmów z kierownictwem,
 • pomiaru ryzyka nieodłącznego wg stwierdzeń,
 • identyfikacji czynników wskazujących na istnienie ryzyka znaczącego ze wskazaniem ich wpływu na stwierdzenia,
 • identyfikacja kontroli znaczących dla badania i powiązanie ich ze stwierdzeniami,
 • wstępnego oszacowanie poziomu ryzyka istotnego zniekształcenia,
 • opracowanie planu badania,
 • zaprojektowanie procedur stanowiących reakcję biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia z uwzględnieniem reakcji na zidentyfikowane czynniki ryzyka, w tym:
  1. planowane procedury badania wiarygodności (procedury szczegółowe i procedury analityczne),
  2. planowane procedury badania kontroli,
  3. planowane procedury stanowiące reakcję na zidentyfikowane czynniki ryzyka znaczącego.

Przeprowadzenie procedur badania kontroli, w tym: 

 • wskazanie kontroli znaczących dla badania,
 • aspekt ilościowy,
 • określenie metody doboru próby,
 • dobór próby,
 • wykonanie procedur badania kontroli z udokumentowaniem,
 • wnioski z wykonanych procedur badania kontroli.

Procedury szczegółowe wiarygodności wg stwierdzeń: 

 • aspekt ilościowy,
 • określenie metody doboru próby,
 • dobór próby,
 • wykonanie procedur szczegółowych z udokumentowaniem,
 • wnioski z wykonanych procedur szczegółowych.

Procedury analityczne wiarygodności: 

 • identyfikacja związków i powiązań, które posłużą procedurom analitycznym,
 • zgromadzenie wiarygodnych danych źródłowych i informacji wykorzystywanych w procedurze analitycznej,
 • wybór techniki procedur analitycznych, a stopień pewności możliwy do uzyskania,
 • przykłady zastosowania różnych technik badania procedurami analitycznymi,
 • formułowanie oczekiwanej wartości,
 • określenie poziomu akceptowalnej rozbieżności,
 • ocena wyników procedur analitycznych.
 • ocena w jakim stopniu zgromadzone dowody badania dostarczają wystarczającej pewności.
 • rozważenie wpływu nieskorygowanych nieprawidłowości na potrzebę i zakres modyfikacji opinii.
 • rozważenie potrzeby i formy komunikacji z organem nadzoru lub stosownymi instytucjami.

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia

 1. Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową:
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Edge
  • Opera
 2. Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych:
  • Mobile Safari
  • Google Chrome
 3. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl
 • w sprawach merytorycznych: skorzystaj z formularza poniżej.

TAGI: #elearning #obligatoryjne

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną