// Podatki  

Faktury ustrukturyzowane i KSeF - zasady korzystania

Modelowe przedstawienie etapów posługiwania się systemem faktur ustrukturyzowanych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz ”krok po kroku”, zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Dokładne zapoznanie się z nowym procesem wystawiania i otrzymywania faktur, elementami obligatoryjnymi, które będą wspólne dla wszystkich podatników, danymi szczególnymi dla rodzajów podmiotów i działalności oraz danymi fakultatywnymi i sytuacjami, w których takie informacje będą wskazywane w fakturach ustrukturyzowanych.
 • Niewątpliwą korzyścią będzie „naoczne” przekonanie się o sposobie funkcjonowania systemu KSeF i możliwości przesyłania danych z – i do własnego systemu księgowego.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działu księgowego, handlowego oraz osoby, którzy w firmach zajmują się dokumentacją fakturową,
 • Pracownicy biura rachunkowego,
 • Dyrektorzy finansowi,
 • Główni księgowi,
 • Radca prawny,
 • Doradca podatkowy
 • Przedsiębiorcy

1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury): 
- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
- fakturowanie w transakcjach transgranicznych – zasady,
- jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
- dokumentowanie zaliczki na u-fakturze,
- procedura marży w ramach u-faktur,
- refakturowanie – zasady,
- spełnienie przez podatników warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur,
- zasady przechowywania u-faktur – czy warto posiadać domowe archiwum?
- u-faktura, a płatność gotówkowa,
- proces akceptacji odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
- czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
- likwidacja duplikatów faktur,

2. Działanie systemu KSeF: 
- Krajowy System e-Faktur – zasady wdrożenia,
- uwierzytelnianie się podatnika w KSeF,
- sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
- omówienie zasad korzystania z druku ZAW-FA,
- migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
- wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
- jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
- przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,

3. Dane na u-fakturze: 
- zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
- nowa robocza wersja struktury logicznej dla u-faktury,
- pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
- pozycje opcjonalne u-faktury,
- pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają?
- określenie momentu wystawienia u-faktury,
- kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
- czy jest możliwy odbiór faktury poza systemem KSeF?
- wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
- korekty faktur „zwykłych” – czy „po staremu” czy w KSeF?
- korekty u-faktur – treść i postać korekty,
- zasadność istnienia not korygujących,
- czy można anulować u-fakturę?

4. Zachęty dla podatników do stosowania u-faktur:
- zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
- nowe zasady rozliczania korekt u-faktur,
- dostarczanie struktury logicznej dla faktur JPK_FA.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #Fakturyustrukturyzowane #KSeF

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną