// Kadry i płace  

Nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy

w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione tematy związane z zatrudnianiem pracownika, nawiązywaniem umowy o pracę, zmian warunków umowy o pracę oraz rozwiązania umowy o pracę.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz przepisy związane z nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków umowy o pracę oraz rozwiązywaniem umowy o pracę
 • Omówimy jak przygotować dokumentację pracowniczą począwszy od kwestionariuszy osobowych, umowy o pracę , zmianę warunków umowy o pracę, dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
 • Wyższa kadra kierownicza
 • Kierownicy liniowy
 • Koordynatorzy zespołów
 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działów personalnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy

Nawiązanie stosunku pracy 
 1. Zakres danych osobowych i dokumentów, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Zakres danych osobowych i dokumentów, których pracodawca może żądać od pracownika
 3. Cechy umowy o pracę – domniemanie umowy o pracę w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej (orzecznictwo Sądu Najwyższego)
 4. Podstawowe składniki treści umowy o pracę – omówienie poszczególnych punktów z uwzględnieniem najnowszych zmian
 5. Zasady i terminy potwierdzania umowy o pracę
 6. Rodzaje umów o pracę – dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje
  • Umowa o pracę na okres próbny – zasady nawiązywania
   • cel nawiązania umowy o pracę,
   • limity w nawiązywaniu umów o pracę na okres próbny
  • Umowy na czas określony – prawidłowe zasady nawiązywania
   • limity w umowach terminowych
   • umowy na czas określony nielimitowane -  zasady określania zastępstwa w umowach na zastępstwo
   • umowa na prace dorywcze i sezonowe – kwalifikowanie przypadków
   • umowa na czas kadencji
   • umowa zawarta z przyczyn obiektywnych – trudności w określeniu, co stanowi przyczynę obiektywną
  • Umowa o pracę nas czas nieokreślony
 7. #444444;">Informacja o warunkach zatrudnienia - jej zakres oraz zapisy zgodnie ze stanowiskiem PIP i resortu pracy
 8. Zmiana warunków umowy o pracę
  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie zmieniające
   • przypadki, kiedy wypowiedzenie zmieniające przechodzi w wypowiedzenie definitywne
   • przypadki, kiedy pracownikowi przysługuje a w jakich przypadkach nie przysługuje odprawa związana z wypowiedzeniem zmieniającym
Rozwiązywanie umów o pracę 
 1. Rozwiązywanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zasady negocjowania warunków zakończenia stosunku pracy,
 2. Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z winy pracownika w tym:
  • przyczyny wypowiadania umów o pracę oraz zasady formułowania przyczyny wypowiedzenia (najnowsze Orzecznictwo Sądu Najwyższego)
  • zasady ustalania rozpoczęcia biegu wypowiedzenia oraz długości okresu wypowiedzenia
  • procedura wręczania oświadczenia woli o wypowiedzeniu
  • najczęstsze błędy popełniane przy przygotowywaniu i wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę
 3. Szczególne zasady dokonywania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników:
  • procedura zwolnień grupowych i indywidualnych,
  • obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej
  • możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia
  • zasady doboru pracowników do zwolnienia (z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego)
  • pracownicy podlegający szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem
 4. Uprawnienia pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia, w szczególności:
  • możliwość jednostronnego udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
  • możliwość oddelegowania pracownika do innej pracy;
  • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ‐ przypadki, w których jest to możliwe
  • zwolnienie dyscyplinarne, w tym:
   • katalog przyczyn, które uprawniają przełożonego do zwolnienia pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego)
   • procedura związana ze zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku, gdy pracownika reprezentuje organizacja związkowa
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika zwolnienie z powodu długotrwałej choroby,
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z  winy pracodawcy,
  • zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi (zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego.
 6. Przepisy dotyczące sporządzania i wydawania świadectw pracy, w szczególności:
  • wzór świadectwa pracy - kluczowe zmiany
  • zasady wydawania świadectw pracy za terminowe umowy o pracę zasady wdawania świadectwa pracy, gdy po umowie lub umowach terminowych zawarta zostanie umowa na czas nieokreślony,
  • zasady wypełniania świadectw pracy – omówienie poszczególnych punktów

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #prawopracy #umowyoprace #zwolnienia

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną